Наша гордість

Image

Андрій Говоров завоював золоту нагороду на чемпіонаті Європи з водних видів спорту,  який розпочався у Лондоні. 

Детальніше...
 
 
Оксана Баюл - перша олімпійська чемпіонка Незалежної України
 
Оксана Баюл - перша олімпійська чемпіонка Незалежної України 
Детальніше...
 
 
Майстер спорту України міжнародного классу.Чемпіон та рекордсмен Європи з плавання серед юніорів.
 
Говоров Андрій - Трьоразовий чемпіон та рекордсмен Європи серед Юнiopiв
Майстер спорту Украіни міжнародного класу
Член національноі збірної   України з плавання.
 
 
Детальніше...
 
 
Нестеренко Микита - 6-ти разовий рекордсмен світу з метання диску, член національної збірної команди України
 
НЕСТЕРЕНКО МИКИТА
майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики,чемпіон світу серед юнаків, переможець молодіжного кубку Європи 2011 року

Детальніше...
 
 
Переможець юнацького Європейського фестивалю та всесвітній гімназіаді в метанні диску . Майстер спорту України.
 
Клочко Вікторія - Студентка ІІ курсу училища, чемпіонка Європейського   юнацького олімпійського фестивалю,   чемпіонка Всесвітньої гімназіади з метання диску в Катарі
 
МІЩЕНКО ВЛАДИСЛАВ
Міщенко Владислав
2-разовий переможець першості Європи, учасник першості світу сучасного п'ятиборства

 
 
МЕЛЕНЕВСЬКИИ ВІКТОР
Меленевський Віктор
майстер спорту України з дзюдо, срібний призер першості Європи

 
КІРІЄНКО АННА
Кіріенко Анна
майстер спорту України з баскетболу, чемпіонка України 2010 року серед команд суперліги

 
КУЛАКСІЗОВ РУСЛАН
Кулаксізов Руслан
майстер спорту України з гімнастики спортивної, 4-разовий переможець VI літніх юнацьких спортивних ігор України 2011 року

 
 
Валентин Греков - чемпіон Євпропи по дзюдо
 
Валентин Греков - чемпіон Європи по дзюдо
Детальніше...
 
 
Твердохліб Олег - Чемпіон Європи, рекордсмен з легкої атлетики, член національної збіної України
 
Твердохліб Олег - Чемпіон Європи, рекордсмен з легкої атлетики, член національної збіної України 
 
 
Назаренко Сергій - Чвертьфіналіст чемпіонату світу 2006 років, бронзовий призер чемпіонату України - 1 (2003/2004), фіналіст Кубка України - 1 (2003/2004)
 
Назаренко Сергій - Чвертьфіналіст чемпіонату світу 2006 років, бронзовий призер чемпіонату України - 1 (2003/2004), фіналіст Кубка України - 1 (2003/2004)
Детальніше...
 
 
Руслан РОТАНЬ - Чвертьфіналіст чемпіонату свiту 2006 року, чемпіон України - 1 (2006/2007)
 
Руслан Ротань - Чвертьфіналіст чемпіонату свiту 2006 року, чемпіон України - 1 (2006/2007)
Детальніше...
 
Зверев
 
ЗВЄРЄВ СЕРГІЙ
майстер спорту України з дзюдо, срібний призер першості світу, переможець юнацького Європейського олімпійського фестивалю

 
Черников
 
ЧЕРНІКОВ ВЛАДИСЛАВ
учасник першості світу з легкої атлетики, переможець і срібний призер юнацького Європейського олімпійського фестивалю

 
Робоча програма навчальної дисципліни "Історія фізичної культури"

Image

Image

 

1.      ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Найменування показників

Галузь знань,  освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Денна форма навчання

Кількість кредитів – 5 ЕСТS

Галузьзнань 01

         «Освіта»

           (шифр і назва)

 

 

 

 

Спеціальність 017 «Фізична культура і спорт»

(код і назва)

 

Освітньо-кваліфікаційний  рівень - молодший спеціаліст

 

 

Нормативна

 

 

 

 

 

Рік підготовки:

1-й

Семестр

Загальна кількість годин – 150

1-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

Аудиторних – 4год

Самостійної роботи студента – 4,2год

 

36 год

Семінарські заняття

36 год

Самостійна робота

78 год

 

Вид контролю:

семінарські заняття, самостійні роботи, реферати, МКР,іспит

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи студента становить: 4:4,2

Для денної форми навчання –

 

       2..МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ:

 

1.1.    Метою вивчення навчальної дисципліни «Історія та культура України»:

·         Засвоєння студентами суми знань з соціальної, економічної, політичної й духовної історії людського буття;

·         Виховання громадянина України, який мав би свою життєву позицію та приймав участь у всіх сферах суспільного життя;

1.2.    Основними завданнями вивчення дисципліни «Історія  та культура України» є:

·         У студента повинно сформуватися толерантне ставлення до багатонаціонального народу України;

·         Студент повинен цікавитися,  поважати та пишатися історією свого народу;

·         Студент повинен осмислити роль людини в історії та своє місце в історії України сьогодні;

·         При опрацюванні матеріалу самостійно студент повинен уміти відібрати той матеріал, який йому потрібно знати з даного питання, виділяючи головне і доповнюючи другорядним;

·         Студенти повинні вміти аналізувати, порівнювати, узагальнювати, робити висновки з вивченого матеріалу, активно використовувати знання в життєвих ситуаціях.

1.3.   Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:

·         Хронологічні рамки періоду історії .

·         Основні дати подій та їх послідовність.

·         Сутність певного періоду історії.

·         Правила користування історичною картою.

·         Історичні постаті та їх діяльність.

·         Пам’ятки культури.

·         Поняття та терміни.

·         Причини , хід та результати історичних подій.

·         Історичні джерела та історичні документи.

·         Історію рідного краю.

Повинні вміти:

·         Визначати хронологічні рамки того чи іншого історичного періоду, явища, факту та їх  послідовність;

Читати історичну карту та фотокартки , схеми та таблиці; Описувати та порівнювати явища, факти та дії історичних осіб;

·        Аналізувати та узагальнювати історичні факти та явища;

·        Зіставляти історичні та літературні джерела;

·        Оцінювати внесок окремих діячів у вітчизняну та світову історію і культуру;

·        Давати власну  оцінку чи погоджуватися з оцінкою інших студентів подіям, фактам та історичним особам;

·        Самостійно працювати з текстом підручника чи певного джерела, виділяти головне та другорядне;

·        Складати конспекти окремих питань:

·        а) план;б) тези;в) розгорнута відповідь; г) таблиця

·        Підібрати матеріал та написати реферат і захистити його.

 Програма дисципліни «Історія та культура України» визначає загальну спрямованість курсу й обов’язковий обсяг знань і умінь , якими повинні володіти студенти. Форма підсумкового контролю – іспит.

Сформовані компетенції:

Хронологічна – передбачає вміння студентів орієнтуватися в історичному часі;

Просторова – передбачає вміння студентів орієнтуватися в історичному просторі;

Інформаційна – передбачає вміння студентів працювати з джерелами історичної інформації;

Мовленнєва – передбачає вміння студентів будувати усні та письмові висловлювання щодо історичних фактів, історичних постатей та історичної теорії;

Аксіологічна – передбачає вміння студентів формулювати оцінки і версії історичного руху й розвитку.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин, 5 кредитівECTS.

3.СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Семестр І

Кількість годин

 

                               Денна форма

 

Всього

у тому числі:

 

 

Л

 

СЗ

МКР

С.Р.С.

1

2

3

4

5

6

 

М- 1

 

20

6

2

2

10

 

М –2

 

28

7

4

2

15

 

М – 3

 

26

6

4

2

14

 

М-- 4

 

33

8

6

2

17

 

М –5

 

34

9

6

2

17

Іспит

9

 

4

 

5

Всього годин

150

36

26

10

78


4.ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ п/п

Назва розділу/теми

Кількість годин

Навчально-методична література

Засоби діагностики

в тому числі

Всього

Л

СЗ

СРС

МКР

 

Модуль № 1.Найдавніші часи.

Українські землі з VIII до середини XVIIст.

 

 

 

 

Тема 1. Найдавніші часи на території України

 

 

 

 

 

 

 

 

В.Литвин.Історія України,підручник,К, Наукова думка,2006 р.

О.Бойко. Історія України.Посібник,Київ,Наукова думка, 2003 р. Історія України: нове бачення,Київ,  Альтернатива, 2000 р.

О.Субтельний.Історія  України,К,Либідь,1992

В.Остафійчук.Історія України,сучасне бачення Київ,Знання-Прес, 2008 р.

Д.Бантыш-Каменский. История Малой России. Київ, Час, 1993 р.

М. Грушевський. ІсторіяУкраїни, БАО, Д, 2009р.

Г.Кониський. ІсторіяРусів, М, 1991 р.

Семінарські заняття, реферат, самостійна робота студентів, МКР

 

 

 

Тема 2. Середньовічний період історії України (VIII – перша половина XVII ст.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом годин за модулем №1

20

6

2

10

2

 

 

 

 

 

Модуль № 2.Нова історія України

(середина XVIIXVIII ст.)

 

 

Тема 1. Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої в середині XVII столітті.

 

 

 

 

 

Історія України: нове бачення, К, 2000 р., Альтернатива - № 1;

О.Бойко.Історія України. Посібник,Київ,  Академвидав, 2003 р.;

В.Литвин. Історія України.Підручник, К,

Наукова думка, 2006р.;

О.Субтельний.Історія України, К, Либідь,1992 р.;

Н.Полянська-Василенко

Історія України, Київ, т. 1, 2, Либідь, 1992 р.;

Г.Грабовський та ін.. Нариси з історії українського державотворення,Київ,Генеза, 1995 р.;

Д.Яворницький. Історія запорозьких козаків, т.1,2,3,Київ,Наукова думка, 1990-1991 рр.;

М.Грушевський. Історія України-Руси, томи 1- 10, Київ, Наукова думка, 1992 – 1998 рр.;

Семінарські заняття, реферат, самостійна робота студентів, МКР

 

Тема 2. Україна в др. пол.XVII ст.пер.пол. XVIII ст.

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.

Ліквідація автономії України

 

 

 

 

 

Семінарські заняття, реферат, самостійна робота студентів,

 

Тема 4. Культура України в др. пол. XVII- XVIII

 

 

 

 

 

МКР

 

Разом годин за модулем № 2

28

7

4

15

2

 

 

 

Модуль № 3. Українські землі в XIX ст.

 

 

Тема 1. Українські земліу складі Російської імперії в кінці XVIII – пер. пол. XIXст.

 

 

 

 

 

Архів Коша Нової Запорозької Січі, Київ, Наукова думка, 1994 р.;

 

Український Голокост 1932 – 1933 рр., т.7, Київ,

 

Києво-Могилянська академія, 2010 р.;

 

Історія України-Руси

Д.Дорошенко.Історія України 1917-1923 рр., К.Дніпрова хвиля,1991;

 

І.Крип’якевич. Історія української культури, Київ, Либідь, 1994 р.;

 

І.Огієнко. Українська культура. «Абрис», Київ, 1991 р.

Семінарські заняття, реферат,самостійна робота студентів, МКР;

 

Тема 2. Західноукраїнські землі в складі Австрійськоїімперії в к. XVIII-першій пол.XIX ст.

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Наддніпрянська Україна в др. пол. XIX ст.

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії в др. пол. XIX ст.

 

 

 

 

 

 

Тема 5.Культура України в  ХIХ ст.

 

 

 

 

 

 

Разом за модулем № 3

26

6

4

14

2

 

 

 

Модуль № 4 .Новітня історія України з 1900 до 1939 рр.

 

 

Тема 1. Україна з 1900 до 1917 рр.

 

 

 

 

 

М.Грушевський. Історія               України, БАО, Донецьк, 2009 р.

 

В.Винниченко. «Відродження нації»,Київ-Відень, 1920 р.

 

І.Нагаєвський. Історія української держави ХХ ст., Київ, 1994 р.

 

Сторінки історії України ХХ ст., Київ, Освіта, 1992

 

Д.Соловей. «Голгота України», Дрогобич, «Відродження», 1993р.

 

Т.Гунчак. Україна першої половини ХХ ст.,Київ, Либідь, 1993р.

 

Роберт Конквест «Жнива скорботи», Київ, Либідь, 1993 р.

 

.

 

 

Тема 2. Українська революція та боротьба за державну незалежність (1917 – 1920 рр.)

 

 

 

 

 

Семінарські заняття, реферат, самостійна робота студентів,

 

Тема 3. Культура України

в 1917- 1920 рр.

 

 

 

 

 

МКР

 

Тема 4.  Україна під час радянської влади в СРСР (1921 – 1928 рр.)

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5. Закріплення радянської влади в Україні ( 1929 – 1939 рр.)

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6. Західноукраїнсь-кі землі в 1921- 1939 рр.

 

 

 

 

 

 

 

 Разом годин за модулем № 4

33

8

6

17

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль № 5. Україна в другій  половині ХХ ст.

 

 

 

 

Тема 1.

Україна в роки Другої світової війни 1939-1945

 

 

 

 

 

Український голокост 1932-1933 рр. т.7, Київ, Києво-Могилянська академія, 2010 р.

 

Колективізація і голод на Україні 1929-1933 рр., Київ, Наукова думка (збірник документів і матеріалів),1993 р.

 

Друга світова війна в історичній пам’яті України, Київ – Ніжин, 2010 р.

 

Ю.Шаповал. Україна ХХ ст., Київ, Генеза, 2001 р

Семінарські заняття,

 

 Тема 2. Українав повоєнні роки (1946-1950рр.)

 

 

 

 

 

Самостійна робота студентів,

 

Тема 3. Україна в умовах десталінізації (195301964 рр.)

 

 

 

 

 

Реферат,

 

Тема 4.Україна в період загострення кризи радянської системи (с.60-х- 80-і рр. ХХ ст.

 

 

 

 

 

МКР;

 

Тема 5. Україна на шляху до незалежності      ( 1985-1991 рр.)

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6. Україна – суверенна і незалежна держава

 

 

 

 

 

 

 

Разом годин за модулем № 5

Іспит

 

34

9

9

6

17

2

 

 

 

Разом годин за курсом

150

36

22

78

14

 

 

 


5.ТЕМИ ЛЕКЦІЙ

№ модуля,                                                                         змістового модуля, теми

Назва і короткий зміст змістового модуля, теми

 

Кількість

аудиторних

годин

Модуль №1. Найдавніші часи. Українські землі з VIII до середини XVII ст.

Тема 1.1.

Найдавніші часи на території України

 

Тема 1.2.

Середньовічний період історії України ( VIII - перша

половина XVII ст.)

Всьогогодин

 

6

 

Модуль № 2.Нова історіяУкраїни (серед.XVII –  XVIIIст.)

Тема 2.1.

Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої в середині XVII ст.

 

 

 

 

 

7

 

Тема 2.2.

Україна в др. пол.XVII ст. – пер. пол. XVIII ст.

Тема 2.3.

Ліквідація автономії України

Тема 2.4.   

Культура України в другій  половині XVIIXVIII ст.

Всього годин

 

 

Модуль № 3. Українські землі в XIX ст.

Тема 3.1.

Українські землі у складі Російської імперії в кінці XVIII – першій половині XIX ст.

 

Тема 3.2.

Західноукраїнські землі в складі Австрійської імперії в  кінці  XVIII ст. - першій половині XIX ст.

Тема 3.3.

Наддніпрянська Україна в др. пол. XIX ст.

 

Тема 3.4. 

 Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії в другій половині XIX ст.

 

Тема 3.5

Культура України в XIX ст.

 

6

Всього годин

 

 

Модуль№ 4.Новітня історія України (1900-39)

Тема4.1.

Україна з 1900 до 1917 рр.

 

         

Тема 4.2.Українська революціята боротьба за державну незалежність

                   в 1917 – 1920 рр.                                                         

                                  

Тема 4.3.    Культура України в 1917 – 1920 рр.

Тема 4.4.

Україна під час радянської влади в СРСР з 1921 до 1928 рр.

 

Тема 4.5.

Закріплення радянської влади в Україні (1929 – 1939 рр. )

Тема 4.6.

Західноукраїнські землі в 1921 – 1939 рр.

8

Всього годин

 

 

Модуль № 5. Україна в другій половині ХХ ст.

Тема5.1.

Україна в роки Другої світової війни (1939 – 1945 рр.)

 

Тема5.2.

Україна в повоєнні роки (1945 – 1950 рр.)

Тема5.3.

Україна в умовах десталінізації (1953 – 1964 рр.)

 

Тема5.4.

Україна в період загострення кризи радянської системи (60-і – поч. 80-х років ХХ ст.)

Тема5.5.

Україна на шляху до незалежності (1985 – 1991 рр.)

 

Тема5.6.

Україна – суверенна і незалежна держава

Всього годин

 

9

Разом за курсом

 

36

 

                           6.ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

№ модуля,                                                                         змістового модуля, теми

Назва і короткий зміст семінарських занять

 

Кількість

 аудиторних

 годин

Модуль №1. Найдавніші часи. Українські землі з VIII до середини XVII ст.

Тема 1.1

Найдавніші часи на території України

 

 

1.Як почалася людська цивілізація на нашій території та коли, чим займалися та як жили люди?

 

 

2. Які народи населяли нашу територію, яким був устрій їхнього життя?

 

 

3. Де розселялися слов’яни, який устрій та життя було у наших предків?

 

Тема 1.2

Середньовічний період історії України (VIII – перша половина XVII ст.)

 

 

1.Коли та де виникла Київська Русь? Хто правив із князів в IXX ст.?

 

 

2.Розквіт Київської Русі ( від князя Володимира Великого до князя Мстислава, приведіть факти).

 

 

3.Політична роздробленість Київської Русі: причини, період, наслідки.

 

 

4.Порівняйте політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинської держави.

 

 

5. Що характерно для розвитку культури України- Русі та Галицько-Волинської держави?

 

 

6. Кому та чому належали українські землі в XIVXVI ст. та що було характерно для розвитку господарства та культури?

 

 

7. Як позначилося на житті українців та їх культурі панування Речі Посполитої в XVI- першій половині XVIIcт.?

Т –1,2

 

8. Формування українського козацтва: причини,устрій, заняття, роль в житті суспільства.

2 год.

Модуль № 2. Нова історія України (середина XVII –  ХVIII ст.)

Тема 2.1

Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої в середині XVII ст..

 

 

1.Причини та початок війни, основні битви 1648-1649рр.

 

 

2.Доведіть, що Гетьманщина була козацькою державою.

 

 

3.Воєнно-політичні події 1650-1657 рр. та їх результати.

 

Тема 2.2

Україна в другій половині XVII– у пер.пол. XVIII ст.

 

 

1.Період Руїни на українських землях: коли був, хто правив, які наслідки правління.

 

 

2.Роль П.Дорошенка в історії України.

 

 

3. Які держави воювали за українські землі в др.пол.XVII ст.?

 

 

4.Лівобережна та Слобідська Україна і Запорізька Січ у складі Гетьманщини: суспільно-політичний устрій та соціально – економічний розвиток земель.

 

 

5.Охарактеризуйте правління Івана Мазепи.

 

 

6.Доведіть, що у Північній війні українці воювали за чужі їм інтереси.

 

 

7. Пилип Орлик – гетьман в еміграції. Чому ми так цінуємо його?

 

 

8. Роль козацтва на Правобережжі під час володіння ним Річчю Посполитою.

 

 

9. Правління Івана Скоропадського (1708 – 1722 рр.)

Т-1, 2 –       2 год.

Тема 2.3.

Ліквідація автономії України

 

 

1.      Коли та як російські царі почали знищення автономії України?

 

 

2.      Кирило Розумовський – останній гетьман України.

 

 

3.      Наведіть факти остаточної ліквідації  автономії України Катериною II у XVIII ст.

 

 

4.      Як позначилися на долі українців російсько-турецькі війни другої половини XVIII ст.?

 

 

5.Форми народного протесту проти національного, соціального та економічного гноблення поляками.

 

 

6.Поділи Речі Посполитої у XVIII ст.

 

Тема 2.4.

Культура українців в XVIIXVIII ст.

Т -3,4-

 

1.Розкажіть що було характерно для культури українців в XVIIXVIII ст. в усіх її напрямках.

2 год.

 

 

Модуль № 3. Українські землі в XIX ст.

 

Тема3.1.

Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII у пер. пол. XIX ст.

 

Тема 3.2

Західноукраїнські землі в складі Австрійської імперії в кінці XVIII – пер. пол.XIX

 

 

1.      Адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ українських земель у двох імперіях в пер. пол.XIX ст.

 

 

2.      Порівняйте соціально-економічне становище українців на східних та західних землях.

 

 

3.      Реформи Марії-Терезії та ЙосифаII, їх наслідки для західноукраїнських земель.

4.      Охарактеризуйте визвольні рухи на українських землях під владою двох імперій.

 

 

5.      Що характерно для національного відродження на західних та східних землях в пер. пол.XIX ст.?

Т -1,2

 

6.      Що змінилося в житті українців в результаті революції 1848-1849 рр. в Австрійській імперії?

2 год.

Тема 3.3.

Наддніпрянська Україна в др. пол. XIX ст.

 

 

1.      Розкрийте сутність реформ 60-70-х рр. та порівняйте з реформами Марії – Терезії та Йосифа II.

 

Тема 3.4.

Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії у др. пол. XIX ст.

 

 

1.Порівняйте економічний розвиток українських земель та соціальне становище українців під владою двох імперій в др. пол. XIX ст.

 

 

2.      Суспільно-політичні рухи на українських землях в складі двох імперій в др. пол. XIX ст.

 

Тема 3.5.

Культура України в XIXст.

 

 

1.      Як розвивалися на Україні освіта, наука, література, образотворче мистецтво та архітектура?

Т-3,4, 5 –

2 год.

 

1.  Події пер

 

 

Модуль № 4. Новітня історія України

 

Тема4.1.

Україна з 1900 до 1917 рр.

 

 

1.Політичний та соціально- економічний розвиток українських земель на початку ХХ ст.

 

 

2.Події першої російської революції 1905-1907 рр. на Україні та їх наслідки для українців.

 

 

3.Сутність Столипінської аграрної реформи та її наслідки для українців.

 

 

4.Воєнні дії на території України в 1914 -1916 рр.

 

 

5.Суспільно – політичний рух в Україні в роки війни.

 

Тема 4.2. 

Українська революція та боротьба за державну

.

 

незалежність в 1917 – 1920 рр.

 

 

1.Коли та як почалася Українська революція;

 

 

2. Доведіть, що Центральна Рада, гетьманат П.Скоропадського та Директорія були органами влади в 1917-1919рр. в україні;

 

 

3.Причини падіння українських органів влади та значення їх діяльності в 1917-1919 рр.

 

 

 

4.Поріввняйте  діяльність Директорії та влади ЗУНР, що в їх діяльності було схожим, а чим вони відрізнялися;

 

 

5.Хто воював за Україну в 1917-1920рр.,чим закінчилася ця боротьба;

Т: 1-2

 

6.Як більшовикиРосії установили свою владу на Україніо характерно було для радянської влади;

3год.

Тема 4.3

Культура України в 1917 – 1920 рр.

 

 

1.      Порівняйте як розвивалася культура України за часів правління Центральної Ради, П. Скоропадського, Директорії,  радянської влади;

 

1год.

 

Тема 4.4.

Україна під час радянської влади в СРСР з 1921 до 28

 

 

1.      Причини створення більшовиками радянської Росії СРСР, принципи та які республіки увійшли до нього.

 

 

2.      Коли та чомубільшовики ввели НЕП на Україні, сутністьНЕПу та йогорезультати.

 

 

3.      Як, коли і чому більшовики почали політику коренезації (українізації) в радянських республіках.

 

 

4.      Як ви розумієте терміни: «індустріалізація», «колективізація»,  «українізація», терор.

 

 

5.      Коли та чомубільшовики провели індустріалізацію, якими методами та чогодосягли на Україні?

 

 

6.      Для чогопотрібнобулобільшовикампроводитиколективізаціюукраїнських селян, якими методами вони їїздійснювали та якіїїнаслідки для селян?

 

 

7.      Доведіть, щорадянськавлада проводила терор та репресіїпротиукраїнського народу в 30-і роки.

Т:-4

 

8.      Кому належали західноукраїнськіземлі в 1921-1939 роках та якимбуло становище народу?

2год.

 

9.      Порівняйте життя селян східної та західної України.

 

 

Модуль № 5. Україна в другій половині ХХ ст.

 

Тема5.1.

Україна в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.)

 

Тема 5.2

Україна в повоєнні роки (1945-1953 рр.)

 

 

1.      Причини Другоїсвітовоївійни. ПланиГітлеращодоУкраїни.

 

 

2.      Початок ВеликоїВітчизняноївійни. Воєннідії в 1941-1942 роках. ЧомуЧервонаарміятерпілапоразку.

 

 

3.      Корінний перелом Другої світової війни, коли був, яке значення мав для України. Роль руху Опору в розгромі фашистів.

 

 

4.      Визволення України від німецьких військ. Значення  трудівників тилу в розгромі окупантів.

 

 

5.      Ціна перемоги для українського народу. Змінатериторії УРСР.

 

 

6.      ПланиЧетвертоїп’ятирічки та їхвиконання в промисловості та сільськомугосподарстві.

 

 

7.      Порівняйтежиттянаселення на західних та східних землях УРСР в післявоєнний час.

 

 

8.      Суспільно-політичнежиття в республіці.

 

 

9.      Що характерно було для культури в роки війни і післявоєнний час

Т: 1,2

 

10.  Дайте свою оцінкуісторіїперіоду 1939-1953 років.

2

 

11.  Чи співпадає ваша точка зхору з офіційною.

 

Тема 5.3.

Україна в умовах десталінізації (1953-1964 рр.)

 

Тема 5.4.

Україна в період загострення кризи радянської системи (60-і-поч.80-х рр. ХХ ст.)

 

 

1.Поясніть як ви розумієте «десталінізація», коли і як проводилася, які її наслідки.

 

 

2.      Охарактеризуйте реформиМ.Хрущова, які вони малинаслідки для України. Порівняйте з реформами Л.Брежнєва.

 

 

3.      Порівняйтесоціальний стан населення при М.Хрущові та Л.Брежнєві. Опозиційний рух наУкраїні в 60-80-і рр

Т:3,4

 

4.      Яка ваша оцінкацихепох та чомусаметака.

2

Тема 5.5.

Україна на шляху до незалежності (1985-1991 рр.)

 

Тема 5.6.

Україна – суверенна і незалежна держава

 

 

1.      Як перебудова в СРСР вплинула на економічний стан України.

 

 

2.      Як і чому став розвиватисянаціонально-визвольнийрух на Україні в періодперебудови

 

 

3.      Якісформувалисяпередумови для здобуттяУкраїноюнезалежності та їхнаслідки для України.

 

 

4.      Охарактеризуйте державотворчіпроцеси в незалежнійУкраїні.

 

 

5.      Економічнийрозвитокнашоїдержави.

 

 

 

 

5.      ПорівняйтекультурнийрозвитокнезалежноїУкраїни з радянськимперіодом. Дайте свою оцінку.

Т: 5,6

 

6.      Як ви вважаєте, що змінилося в зовнішній політиці незалежної України з зовнішньою політикою УРСР.

Події 2014/2015 рр. в Криму та на Донбасі.

2

 

Всього годин за модулями

22

 

Модульнихконтрольних годин за курсом

10

 

Іспит  годин                                                             

4

 

Разом годин за курсом

36

       

 

7.САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

№ п/п

Назва теми (змістовий модуль)

Короткий зміст

Кількість год.

 

Модуль № 1. Найдавніші часи. Українські землі з VIII до середини XVII ст.

    3

 

1.

Руська правда Я.Мудрого

Коли Ярослав Мудрий написав збірник законів, їх зміст та як його сини доповнили його;

 

 

2.     

Повчаннядітям В. Мономаха 

 

Коли та про щовчив князь своїхдітей;

 

3.

ХрещенняВолодимиромУкраїни-Русі

Коли та чому і як Володимир Великий вводив християнськувіру в КиївськійРусі, яке це мало значення для держави;

 

 

 

 

 

 

Модуль № 2.Нова історія України (середина XVII – ХVIII століття).

   5

1.

Гетьманщина держава українськогонароду у XVIIст. 

 

1.Де і коли утворилася держава;

2.Назвіть ознаки держави ( територія, населення, органи влади, якою була внутрішня та зовнішня політика при Б.Хмельницькому та інших гетьманах).

 

2.

Початок боротьби українців  за національне відродження в XVIIст.

 

1.Роль «Енеїди» І.Котляревського в національному відродженні.

2. Харків – центр національного відродження

3.Сподвижники національного відродження Наддніпрянської України.

4.Перемишль – центр національного відродження Галичини.

 

 

 

3.

Наш край в XVIIIст.    

 

1.Коли виникло м.Катеринослав та губернія;

2. Чим займалося населення краю;                                 3 Соціальний склад населення;

 

 

4.

Як Петро Дорошенко намагався обєднати Україну ;

 

Розкажіть про Петра Дорошенка як людину і гетьмана України в XVIII ст.;

 

5.

За що ми цінуємо Пилипа Орлика;

 

Розкажіть коли, де П.Орлик видав Конституцію і передайте її зміст, дайте їй оцінку;

 

 

Модуль № 3Україна в XIX ст.

 

   4

1.

Діяльність «Руської трійці» в західних землях в XIX

 

Коли виникла організація, хто її засновник, яка мета, її діяльність, чому австрійська влада переслідувала їх.

 

2.

 

 

 

3.

Кирило-Мефодієвське братство;

Початок промислового перевороту в нашому краї;

 

Коли виникла організація, хто засновник, її мета та програма, значення її існування;

 

Розкажіть про діяльність Поля та початок розвитку промисловості в нашому краї;

 

4.

Розвиток освіти і науки на українсь- ких землях

Якою була освіта в східних і західних регіонах України та назвіть вчених і в яких галузях вони зробили відкриття в XIX ст.

 

 

 

 

 

 

Модуль № 4 Новітня історія України з 1900 до 1939 рр.

 

   4

1.

Столипінська аграрна реформа

Коли і чому Петро Столипін ввів аграрну реформу в Росії та на Україні, які її результати для українського селянства;

 

2.

Голод 1921-1923 рр. на Україні;

Чому виник голод на українських землях в 1921 р., які його масштаби та наслідки для українського народу;

 

3.

Українізація;

Коли і чому її розпочав Сталін, як і хто втілював її в життя та чим закінчилася;

 

4.

Голод 1932-1933 рр. на Україні

Чому ми називаємо його голодомором, геноцидом українського народу, його наслідки;

 

 

 

 

 

 

 

Модуль № 5  Україна в другій половині ХХ ст.

 

   4

1.

Участь наших земляків у війні 1939-1945 рр.

Приведіть приклади як наші земляки боронили та звільняли

 

землі України та других радянських республік від німецьких загарбників;

 

2.

Голод 1946/ 47 рр. в Східній Україні

 

Чому виник голод на українських землях в 1946 р., які його масштаби та наслідки для українського народу;

 

3.

 УПА – захисник України від німецьких посіпак;

 

Коли створено було Українську Повстанську армію, її мета, хто очолював, як вела боротьбу з німецькими окупантами та радянською владою СРСР, чим закінчилася ця боротьба;

 

4.

Видатні діячі незалежної України

Кого ви знаєте із українських вчених і який вклад вони зробили в певну галузь науки, примножуючи багатство і славу України;

 

 

 

 

 

 

Всього годин за курсом

 

 

20

 

 

 

 

 


               8.РОЗРАХУНОК ЧАСУ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

№ п/п

 

 

 

Вид роботи

 

 

Кількість годин

1

Підготовка до семінару                                          

М 1 – 2

М 2 – 4

М 3 – 4

М 4 -  7

М 5-   7

2

Написання реферату                                              

М 1 -  2

М 2 – 3

М 3 – 3

М 4 – 3

М 5 -  3

3

Написання конспектівсамостійних питань

М 1 - 3

М 2 –5

М 3 –4

М 4 – 4

М 5—4

4

Підготовка до модульного контролю                    

М 1 – 3

М 2 - 3

М 3 - 3

М 4 –3

М 5-  3

5

Підготовка до іспиту

 

 

М 1 – 5

5 год

 

 

 

 

6

Всього годин

 

78

 

 


                                    9.ПЕРЕЛІК ТЕМ РЕФЕРАТІВ

 

Модуль № 1. Найдавніші часи. Українські землі з VIII  до середини XVII ст.

1.      Трипільська культура (IVII тис. до н. е.) – джерело знань про історію нашого народу.

2.      Античні міста – держави в Північному Причорномор’ї.

3.       Доба князя Олега (IX ст.).

4.      Мудра княгиня Ольга в Київській Русі (Х ст.).

5.      Князь Святослав – доблесний воїн Київської Русі (Х ст.).

6.      Володимир Великий засновник християнства на Русі.

7.      Християнство -- одна із основних релігій світу.

8.      Ярослав Мудрий – великий державний діяч Київської Русі.

9.   «Руська правда» Ярослава Мудрого – перший нормативно-правовий документ Київської Русі.

10.Володимир Мономах – державотворець й полководець Руської землі кінця XIпоч. XII ст.

11. Монголо-татарська навала на українські землі в XIII ст.

12. Данило Галицький – борець за українські землі.

13. Культура українців під час Литовської доби.

14. Друге закріпачення українських селян Річчю Посполитою.

15. Дмитро Вишневецький – засновник Запорізької Січі.

16. Запорізька Січ – козацька республіка.

17. Військове мистецтво козаків.

18. Криштоф Косинський – гетьман запорізьких козаків кінця XVI ст.

19.Северин Наливайко – народний месник українського селянства XVI ст.

20. Петро Сагайдачний – гетьман запорізького козацтва поч. XVII ст.

21. Іван Федоров – перший  друкар на українських землях в XVI ст.

22. Значення Острозької академії в розвитку освіти на Україні в XVI ст.

23. Боротьба українського духовенства за збереження своєї віри в Речі   Посполитій.

24.  Петро Могила – хоронитель віри українців пер. пол. XVII ст.

25. Мелентій Смотрицький – визначний український церковний та освітній діяч пер. пол. XVI ст.

26. Князь Василь-Константин Острозький та його меценатство.

27. Архітектура і мистецтво в епоху Відродження на українських землях в XVIпер. пол. XVII ст.

28. Українська музикальна культура XIVXVI ст.

 

Модуль № 2. Нова історія України (др.пол.XVII – ХVIII ст. )

1.      Б. Хмельницький – видатний діяч українського національного руху середини XVII ст.

2.      Сподвижники Б. Хмельницького в боротьбі за незалежність українських земель проти Речі Посполитої.

3.      Гетьман усієї України  Іван Самойлович.

4.      Період Руїни на українських землях.

5.      Іван Мазепа - гетьман України.

6.      Царський терор  на Україні в XVIII ст.

7.      Гетьманство Івана Скоропадського на Україні.

8.      Кошовий отаман Іван Сірко.

9.      Києво-Могилянська академія – осередок освіти на Україні в XVIII ст.

10.  Кирило Розумовський – останній гетьман України.

11.  Пилип Орлик автор першої Української Конституції 1710 року.

12.   Іван Сірко кошовий отаман запорозьких козаків.

13.  Доля українського козацтва після знищення Запорозької Січі.

14.  Розвиток українського музичного мистецтва в XVIII ст.

15.   Повстання гайдамаків проти польського гніту в XVIII ст.

16.  Розвитокархітектури на українських землях в XVIII ст.

17.   Гетьман Петро Дорошенко – борець за єдину Україну

.

Модуль № 3.Українські землі в XIX ст.

1.Дмитро Бантиш- Каменський – один із перших дослідників історії України.

2.І.Вагилевич один із засновників «Руської трійці».

3. Григорій Сковорода – мандрівник і філософ України.

4. Військові поселення – огидна сторінка в історії України.

5. Українські промисловці-цукрозаводчики Яхненки і Симиренки пер. пол.

XIXст.

6.Василь Каразін – засновникХарківськогоуніверситету.

 7. Михайло Максимович-перший ректор Київськогоуніверситету  в ХIX ст.

8. Микола Терещенко видатнийукраїнський меценат XIX ст.

9. Павло Пестель – керівник Південного товариства декабристів.

10. Український історик, поет і етнограф Микола Маркевич.

11. Видатний український історик, етнограф та письменник М. Костомаров.

12.Демократично-просвітницька діяльність «Руської трійці» в пер.пол.XIX ст.

13.Кирило–Мефодіївське братство – засновник політичного етапу  національ-

              ного руху в Україні в пер.пол. XIX ст.

        14.Громадський рух і Україна в др. пол. XIXст.

        15. Соціалістична теорія розвитку українських земель в працях Михайла

                Драгоманова

16. Володимир Антонович – видатний діяч громадського руху на Україні другої  

             половини XIX ст.

        17.Юрій Бачинський борець за культурно-національну автономію України

 кінцяXIX – початку ХХ ст.

        18.Михайло Грушевськийвидатнийсинукраїнського народу.

19.Ілля МечніковвизначнийвченийУкраїниXIXст

.

                 Модуль №4. Новітня історія України з 1900 до 1939 року

1. Церковний і громадський діяч пер. пол. ХХ ст.  Андрій Шептицький.

2.. Дмитро Яворницький історик, археолог, етнограф, фольклорист,                                                                                                          3.П.Столипін – видатний реформатор ХХ століття.

    4.В.Винниченко – борець за автономію України.

    5.М.Міхновський -- борець за самостійну Україну.

    6.П.Скоропадський – керівник Української держави.

      7.С.Петлюра учасник боротьби за незалежність України.

    8.Голод 1921 – 1923 рр. на Україні.

         9.Індустріалізація в СРСР і на Україні.

   10.Колективізація в 30-ті роки на Україні.

   11.Роль українських Січових стрільців в роки Першої світової війни.

        12.Захисники Крут 1919 року – національні герої.

13.Релігійне життя на Україні в 20-30-і роки ХХ ст.

14.ХристиянРаковський -- голова Раднаркому УСРР.

15.ЄвгенПетрушевич – Президент ЗУНР .

16.22 січня 1919 року – день Соборності України.

17.Г.І.Петровський – Всеукраїнський староста.

18.М.Скрипник – виконавець політики «українізації».

19.К.Левицький – голова уряду ЗУНР.

   20.С.Косіор – Перший секретар КП(б)У.

   21.Лесь Курбас – реформатор українського театру.

        22.М.Хвильовий один із засновників новітньої української літератури.

23.Ю.Кондратюк – розробник теорії космічних польотів.

 

Модуль № 5.  Україна в другійполовині ХХ ст.

        1.« Жданівщина» і Україна в післявоєнний час.

2.Голод 1946 – 1947 рр. на Україні.

   3.Відбудова  промисловості в IV п’ятирічці на Дніпропетровщині.

   4.Досягнення української науки в післявоєнний час.

        5.Роль М.Хрущова в українському суспільстві в 50-60-і роки.

        6.С.Бандера – український політичний діяч.

   7.Нацистський «Новий порядок» на Україні в роки війни.

        8.Рух Опору фашистам на Україні в  роки війни.

   9.М.Ватутін – командувач  фронтів в роки Великої Вітчизняної війни.     

10.Роль працівників тилу  у перемозі над фашистами.

11.Бор­отьба радянської влади проти ОУН – УПА в після­­воєнний час. 

     12.Модернізація західних областей України в післявоєнний час.

13.Політика радянської влади щодо релігійних конфесій в західноукраїнських землях в післявоєнний час.

     14.П.Шелест – Перший секретар КПУ в 1963 – 1972 рр.

15.В.Щербицький – Перший секретар КПУ в 1972 –1989 рр.

     16.Р.Малиновський – видатний військовий діяч, маршал СРСР.

     17.Зародження опозиційного руху в 60-і роки на Україні.

     18.Радянська номенклатура часів Л.Брежнєва.

19.Чорнобильська катастрофа 1986 року на Україні.

     20.Дисиденство 70-80-х років  в Україні і радянська влада.

21.Народний рух України в боротьбі за її незалежність.

22. І Драч -  один із керівників Народного Руху України.

23.Л.Кравчук – перший Президент незалежної України.

     24.Десятилітнє правління Л.Кучми на Україні.

25.Микола Руденко – керівник Української Гельсінської спілки.

26.Українська діаспора за кордоном. 

27.Б.Ступка – видатний актор сучасності.

28.П.Порошенко – новий президент України

     29. Боротьба українського народу за європейський вибір України

 

10. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ.

Модуль №1.  Найдавніші часи.  Українські землі з VIII ст. до середини XVII ст.

1.Який період охоплює історія найдавніших часів на території нашої держави, які народи населяли її, їх спосіб життя та заняття.

2.Який період охоплює  історія середніх віків України і що для неї характерно?

3.Що ви знаєте про розселення племінних союзів східних слов’ян в VIII - IX ст. на території України?

4. Утворення держави Київської Русі та перші київські князі.

5. Княгиня Ольга та князь Святослав, їх внутрішня і зовнішня політика в IX-X ст.

6. Суспільний устрій Київської Русі в IX-X ст.

7. Заняття та життя населення  Київської Русі.

8.Правління князя Володимира, його внутрішня та зовнішня політика.

9.Правління Ярослава Мудрого, чому він заслужив звання « Великого українця»;

10.Політичний устрій держави в XI ст. та феодальний устрій господарства .

11.Причини розпаду України- Русі та наслідки феодальної роздробленості в  XII—пер. пол.XIII ст.

12. Галицько–Волинське князівство правонаступницьке  державне  утворення України - Русі.

13. Культура України- Русі та Галицько-Волинської держави.

14.Захоплення українських земель Великим Литовським князівством в XIII ст. та життя українців в складі інших держав  до XVI ст.

15.Передумови Люблінської унії 1569 р. та її наслідки для українських земель.

16.Становище держави та наслідки Берестейської унії для української церкви.

17.Культура України XIV-початку XVI ст.

18.Причини утворення Запорізької Січі, її устрій та соціальний стан козацтва.

19.Причини селянсько-козацьких повстань кінця XVI – першої половини XVII ст., які ви знаєте;

20.Якою була культура українців в другій половині XVI – першій половині XVII ст.

Модуль № 2. Нова історія України (середина XVII –  ХVIII століття)

1.      Причини та початок Національно-визвольної війни, воєнні дії в 1648-1649 рр.

2.      Доведіть, що територія звільнена від поляків, була козацькою державою – Гетьманщиною.

3.      Як розвивалися воєнно-політичні події в 1650 – 1657 рр;.

4.      Коли на Україні настав період Руїни і що характерно для цього періоду;

5.      Розкажіть про боротьбу гетьмана Петра Дорошенка за об’єднання України.

6.      Що характерно для правління Д.Многогрішного та І.Самойловича, коли правили;

7.      Умови мирних договорів між Московією та Туреччиною (1681) та Московією і Польщею (1687).

8.      Як розвивалася Лівобережна та Слобідська Україна на початку XVIII ст.;

9.      Гетьманування Івана Мазепи, що для нього характерно;

10.  Участь українських козаків у Північній війні та наслідки війни для України.

11.  Охарактеризуйте Конституцію Пилипа Орлика 1710 року.

12.  Розкажіть про гетьмана Івана Скоропадського.

13.  Коли та як російський царизм почав знищувати автономію України;

14.  Кирило Розумовський – останній гетьман України.

15.  Доведіть, що Катерина II ліквідувала повністю автономію України в другій половині XVIII ст.

16.  Участь українського козацтва в російсько-турецьких війнах другої половини XVIII ст.

17.   Розкажіть про гайдамацький та опришківський рух проти поляків на Правобережжі та західноукраїнських землях уXVIIIстолітті.

18.  Розподіл Речі Посполитої та доля українських земель у XVIII ст.

19.   Що характерно для освіти та науки українців в другій половині XVIIIст.;

Модуль № 3. Українські землі в XIX ст.

1.Адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ українських земель у складі Росії  наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст.

     2.Розвиток промисловості на українських землях в пер.пол.XIX ст.

3.Масові виступи селян Правобережжя та військових поселень Лівобережжя в першій половині XIX ст.

4.Російський визвольний рух на українських землях в першій половині XIX ст. і його вплив на українців.

5.Національне відродження  Наддніпрянщини в пер. пол.XIX ст.

6.Кирило-Мефодіївське братство – перша політична національно-патріотична організація.

7.Яким був адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ українських земель під владою Австрійської імперії в першій половині XIXст.;

8.Реформи Марії-Терезії та Йосифа II в Австрійській імперії.

9.Характеристика економічного життя українців в Австрійській імперії в першій половині XIX ст.

10.Приведіть приклади національного відродження на західноукраїнських землях в першій половині XIXст.

11.Результати революції 1848-1849 рр. в Австрійській імперії для українців.

12.Реформи  60-80-х років в Наддніпрянській  Україні та їх наслідки для українців.

13.Економічний розвиток Наддніпрянщини в 60-90-і рр. XIX ст.

14.Громадський рух в 60 – 90 – ті роки в Наддніпрянській Україні.

15.Основні течії  суспільно – політичного руху 50-90-х  рр. в західноукраїнських землях XIX ст.

 Модуль № 4. Новітня історія України з 1900 до 1939 рр.

1.Соціально-економічнийрозвиток українських земель на поч.ХХ ст.

2.Створення політичних партій в західноукраїнських землях і Наддніпрянської України наприкінці XIX – на початку ХХ ст.

3.Революційні події 1905 – 1907 рр. на Україні.

4.Політична реакція на Україні після придушення Російської революції 1905 – 1907 рр.

5.Столипінська аграрна реформа 1906 – 1916 рр. і Україна.

     6.Освіта і наука на Україні на початку ХХ ст.

7.Що ви знаєте про музику, театр, образотворче мистецтво і архітектуру України на початку ХХ ст.;

8.Причини Першої світової війни та плани держав щодо України.

9.Розкажіть про хід воєнних дій 1914-1917 рр. на західноукраїнських землях.

10.Як війна вплинула на розвиток суспільно-політичного руху на українських землях;

11.Наш край наприкінці XVIII -- в XIX ст.

12.Початок української революції в 1917 р. Виникнення Центральної Ради: мета, склад, статус.

     13.Порівняйте I та II Універсали Центральної  Ради, дайте їм оцінку.

14.Умови виникнення та сутність III Універсалу Центральної Ради.

15.Причини та хід першої радянсько–української війни і проголошення  радянської влади в грудні 1917 р. на Україні.

16.Коли, чому та хто підписав Берестейський мирний договір і які його наслідки  для  України;

17.IVУніверсал Центральної Ради. Причини її падіння. Дайте оцінку її     діяльності.

18.Гетьманат П. Скоропадського: коли був, якою була внутрішня та зовнішня політика;

    19.Діяльність Директорії в 1918 -1919 рр.

20.Боротьба за Україну Денікіна, більшовиків Росії, поляків та українських сил в 1919 р.

21.Політика радянської влади на Україні в 1919 – 1920 рр.

22.Західноукраїнська Народна Республіка, її виникнення та    діяльність.

23.Радянсько–польська війна 1920 р. та Україна.

24.Стан  культурного життя на Україні в 1917 – 1920 рр.

25.Причини прийняття Нової  Економічної політики та її сутність (1921 -1928рр.)

26.Причини та принципи створення СРСР і які наслідки цього процесу для  України;

27.Сутність сталінської  індустріалізації України: мета, терміни, методи, результати.

28.Колективізація  сільського  господарства України (1929 - 1937 рр.). Голодомор 1932 – 1933 рр.  Дайте свою оцінку.

29.Українізація. Які зміни відбулися в культурному житті  України в 30-і рр.;

30.Наведіть приклади репресій в 30-і рр. на Україні та дайте свою оцінку цим процесам.

31.Дайте характеристику економічного життя українських земель в складі  Польщі, Румунії та Чехословаччини в 1921 – 1938 рр.

32.Політичне життя українців  в складі  Польщі, Румунії та Чехословаччини; зробіть порівняння та висновки.

    33.Дайте коротку характеристику нашого краю в 20-30-і рр. ХХст.

Модуль № 5. Україна в другій половині ХХ ст.

1.               Радянсько-німецькі договори 1939 р. та плани Німеччини щодо українських земель.

2.               Напад Гітлера на СРСР. Оборонні бої 1941–1942 рр. на Україні.

3.               Мобілізаційні заходи 1941 р. та евакуація людей і обладнання з України до Середньої Азії та   Сибіру.

4.               Поясніть сутність окупаційного режиму  в Україні, коли був;

5.               Рух Опору в Україні: дві його течії. Як ви ставитесь до них;

6.               Вплив корінного перелому у Великій Вітчизняній війні на звільнення України в 1943 р.

7.               Завершення звільнення України в 1944 р. та наслідки  війни для України.

8.               Культура України  в роки війни. 

9.               Адміністративно – територіальні зміни на Україні в післявоєнний час (1945 – 1954 рр.)

10.           Відбудова промисловості в УРСР та її особливості (1945 -1950рр.) і сільського господарства в IV п’ятирічці.  Голод 1946 – 1947 рр.

11.           Поясніть процес радянізації в західноукраїнських землях в післявоєнний час.

12.           Розвиток освіти і науки  в післявоєнні роки (1946-1950рр.).

13.           Наступ «жданівщини» на українську культуру в 1946-1950 рр.

14.           Початок десталінізації в 1953 р. та значення ХХ зїзду КПРС в цьому процесі.

15.           Демократизація суспільного життя на Україні та розширення повноважень УРСР.

16.           Економічні реформи М. Хрущова та їх результати в промисловості і сільському господарстві.

17.           Соціальні реформи М. Хрущова. Ваша оцінка їх.

18.           Розвиток освіти та науки на Україні за часів правління М.Хрущова в СРСР.

19.           Роль «шістдесятників» в розвитку дисидентського руху на Україні часів М.Хрущова.

20.           Порівняйте правління КПУ в період П. Шелеста (1963–1972рр.) та  В. Щербицького (1972 – 1989 рр.)

21.           Розкрийте сутність Конституції  УРСР 1978 р.

22.           Індустріальний розвиток УРСР  періоду правління Л.Брежнєва (1964-1982рр)

23.           Стан с/г і життєвий рівень населення за часів Л. Брежнєва.

24.           Опозиційний рух на Україні в 70- 80- і рр. та боротьба органів влади з рухом.

25.           Наступ на українську освіту і літературу в часи Л.Брежнєва.

26.           Розвиток науки, музики та образотворчого мистецтва в 60-80-і роки ХХ ст.

27.           Початок перебудови в СРСР та Україна в 1985 - 1987 рр. Розвиток економічних процесів.

28.           Сутність політичної реформи в СРСР та її вплив на процеси в Україні.

29.           Активізація національного руху в Україні та виникнення  політичних партій в 1987 -1991 рр.

30.           Формування передумов та здобуття Україною незалежності в 1990 – 1991рр.

31.           Державотворчі процеси на Україні.

32.           Дайте характеристику виборчих процесів Президентів в незалежній Україні.

33.           Вибори та формування Верховної Ради в незалежній Україні.

     34.Характеристика виконавчої гілки влади в незалежній Україні.

34.           Розкрийте сутність Конституції 1996 року та доповнень до неї 2004 р.

35.           Економічний розвиток незалежної України.

36.           Зміни соціального складу населення та його життєвий рівень.

37.           Розвиток культури в нашій державі.

38.           Відносини держави і церкви в нашій державі.          

39.           Вектори зовнішньої політики України. Дайте свою оцінку.

40.           Доведіть, що Україна є членом міжнародного співтовариства.

41.           Україна – багатонаціональна держава. Дайте  свою оцінку національної політики держави.

11.КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

Тема

Кількість годин відведених на:

 

Лекції

Семі- нари

Самості-йна робота

Дата

Модуль № 1.Найдавніші часи.

Українські землі з VIII до середини XVIIст.

Тема 1. Найдавніші часи на території України

 

 

 

 

 

Тема 2. Середньовічний період історії України (VIII – перша половина XVII ст.)

6

2

 

 

Модульна контрольна робота №1.  

 

2

 

 

Всього годин

6

4

10

 

Модуль № 2.Нова історія України (друга половинаXVII –  ХVIIIст.)

Тема 1. Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої в середині XVII ст.

 

 

 

 

Тема 2. Україна в др. пол.XVII ст.- XVIIIст

 

 

 

 

Тема 3. Ліквідація автономії України

 

 

 

 

Тема 4. Культура України в др.п. 17-18 ст.

 

4

 

 

Модульна контрольна робота № 2

 

2

 

 

Всього годин

7

6

15

 

 

 

 

 

 

 Модуль № 3. Українські землі в XIX ст.

Тема 1. Українські землі в складі Російської імперії напр.XVIII- пер.пол.XIX ст.

 

 

 

 

Тема 2. Західноукраїнські землі вскладі Австрійської імперії в к. XVIII – п.п.XIX ст.

3

2

 

 

Тема 3. Наддніпрянська Україна в др.п.XIXс

 

 

 

 

Тема 4. Західноукраїнські землі в складі Австрійської імперії в др.пол. XIX ст.

 

 

 

 

Тема 5. Культура України в XIX ст.

3

2

 

 

Модульна контрольна робота №3.

 

2

 

 

Всього годин

6

6

     14

 

Модуль № 4.Новітня історія України з 1900 до 1039 рр.

Тема 1. Україна з 1900 до 1917 рр.

 

 

 

 

Тема 2. Українська революція та боротьба за державну незалежність  в1917 – 1920 рр.

3

2

 

 

Тема 3. Культура України в 1917 – 1920 рр.

 

1

 

 

Тема 4.Україна під час радянської влади в СРСР з 1921 до 1928 рр.

2

 

 

 

Тема 5. Закріплення радянської влади в Україні (1929 – 1939 рр.)

3

3

 

 

Тема 6. Західноукраїнські землі в 1921-1939 

 

 

 

 

Модульна контрольна робота №3.

 

2

 

 

Всього годин

8

8

17

 

Модуль № 5.Україна в другій половині ХХ ст.

Тема 1. Україна в роки Другої світової війни ( 1939 – 1945 рр.)

 

 

 

 

Тема 2. Україна в повоєнні роки (1946-1950)

3

2

 

 

Тема 3. Україна в умовах десталінізації  (1953 – 1964 рр.)

 

 

 

 

Тема 4.Україна  в період загострення кризи радянської системи ( с.60-х- поч. 80-х рр.)

3

2

 

 

Тема 5. Україна на шляху до незалежності (1985 – 1991 рр.)

 

 

 

 

Тема 6. Україна суверенна і незалежна держава

3

2

 

 

Модульна контрольна робота №3.

Іспит

 

2

4

 

5

 

Всього годин

9

12

22

 

Разом годин

36

36

78

150

 


12.РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

 

Модуль – 1/2

 

 

Модуль – ¾

 

Модуль –5/іспит

 

Всього

 

14/ 20

 

 

18/20

 

20/8

 

 

100

Рейтингова система з модулів

Модуль – 1

Семінарські заняття  – 1 х 2 бали, всього 2 бали;

Реферат  -- 1 х2 бали, всього 2 бали;

Самостійна робота: конспект 3х2б, всього6 балів;

Модульна контрольна робота № 1 – 4 бали;

Всього:  14 балів;  ( мінімальна кількість балів 8,4 бала);

 

Модуль – 2

Семінарські заняття –2х2 бали, всього 4 бали;

Реферат – 1 х 2 бали, всього 2 бали;

Самостійна робота: конспект 5 х2 бали, всього 10 балів;

Модульна контрольна робота № 2 – 4 бали;

Всього:   20 балів;  (мінімальна кількість 12 балів);

 

Модуль – 3

Семінарські заняття  – 2 х 2бали, всього 4бали;

Реферат – 1 х 2 бали, всього 2 бали;

Самостійна робота: конспекти 4 х 2 балів, всього 8 балів;

Модульна контрольна робота № 3 – 4 бали;

Всього:   18 балів;    ( мінімальна кількість балів 10,8 бала);

 

Модуль – 4

Семінарські заняття – 3 х 2 бали, всього 6 балів;

Реферат  -                     1х 2 бали, всього 2 бали;

Самостійна робота: конспект 4 х2 бали, всього 8 балів;

Модульна контрольна робота № 4 --  4 бали;

Всього:    20 балів; ( мінімальна кількість  12балів );

 

Модуль – 5

Семінарські заняття  - 3х2 бали, всього6 балів;

Реферат  -                    1х2 бали, всього 2 бали;

Самостійна робота: конспект  - 4 х2 бали, всього 8 балів;

Модульна контрольна робота № 5  - 4 бали;

Всього балів: 20 балів;  (мінімальна кількість12 балів);

 

Іспит    - 8 балів (мінімальна кількість – 4, 8бала);

13.ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ   СТУДЕНТІВ

 

За шкалою ECTS

За національною шкалою

За шкалою ДВУФК

 

A

Відмінно

 

90-100

 

B

Добре

82-89

 

C

Добре

74-81

 

D

Задовільно

64-73

 

E

Задовільно

60-63

FX

Незадовільно(з можливістю повторного складання)

35-59

F

Незадовільно, з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

0-34

 


14.МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1.Історія України: нове бачення, Київ, Альтернатива, 2000 р.

2.Бойко О.Д.Історія України. Посібник. Київ, Академвидав, 2003 р.

3.Литвин В.Г. Історія України. Підручник. Київ. Наукова думка, 2006 р.

4.Грушевський М. Історія України-Руси, т. 1-10, Київ, Наукова думка, 1992-98 рр

5.Н.Полянська – Василенко. Історія України (ч.I, II), Київ, «Либідь», 1992 р.

6.О.Субтельний, Історія України-Руси, Київ, Либідь, 1992 р.

7.Лекційний курс.

8.Плани семінарських занять.

9.Питання для самостійного опрацювання.

10.Питання для  підсумкового контролю.

11.Тематика рефератів  з модулів.

12.Модульні контрольні роботи.

13. Підсумкове  тестування.                                                               

14.Варіанти комплексних контрольних робіт.

15.Рейтингова система оцінювання.

                            

15.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

1.      Історія України: нове бачення, Київ, Альтернатива, 2000 р.

2.      Бойко О. Д. Історія України. Посібник, Київ, Академвидав, 2003

3.      В.І.Литвин. Історія України. Підручник. Київ. Наукова думка, 2006р.

Додаткова

1.М.Грушевський. Історія України-Руси. т.1-8, т 9 (ч.I), т.10 ( ч.I), Київ. Наукова думка, 199201998 рр.

2.М.Грушевський. Історія України, БАО, Донецьк, 2009 р.

3. Д.Бантыш – Каменский. История Малой России, Київ, «Час», 1993 р.

4. Сторінки історії України ХХ ст., Посібник для вчителя, Київ, «Освіта», 1992 р.

5. Історія русів, Г.Кониський, Москва, 1991 р.

6.І.Нагаєвський. Історія Української держави ХХ ст.,Київ, 1994 р.

7. І.Крип’якевич. Історія української культури, Київ, «Либідь», 1994 р.

8. Н.Полянська – Василенко.Історія  України (ч I, II), Київ, Либідь, 1992 р.

9.О.Субтельний . Історія України, Київ, Либідь,1992 р.

10.Д.Дорошенко.Історія України т1,2, Київ, Дніпрова хвиля, 1991 р.

11.Грабовський С., Ставрояні С., Шкляр Л. Нариси з історії українського державотворення, Київ, Генеза , 1995 р.

12. Т.Гунчак. Україна першої половини  ХХ ст., Київ, Либідь, 1993 р.

13.Д.Дорошенко. Нарис історії України, т.2, Київ, «Глобус», 1992 р.

14. Ю.Шаповал. Україна ХХ століття, Київ, Генеза, 2001, р.

15. Друга світова війна в історичній пам’яті України, Київ-Ніжин, 2010 р.

16. Р. Конвквест. «Жнива скорботи», Київ, Либідь, 1993 р.

17. Д.Соловей. «Голгота України», Дрогобич, «Відродження», 1993 р.

18. Український голокост 1932-1933 рр. т.7, Київ, К-М академія, 2010 р.

19. Д.Яворницький. Історія запорозьких козаків т.1,2,3, Київ. Наукова  

      Думка, 1990-1991 рр.

20. Архів Коша Нової Запорозької Січі, Київ, Наукова думка, 1993 р.

      (збірник документів і матеріалів).

21.В.Винниченко. «Відродження нації» ч.3, Київ-Відень, 1920 р.  

22.В.В. Петровський, Л.О. Радченко, В. І. Семененко. Історія України.  Факти. Міфи. Коментарії, школа, видавничій дім, 2007

23.Історія України. Довідник, Донецьк, 2006 р.

24.Історія України. Довідник школяра і студента, Донецьк, 2007р.

25.Новий довідник історії України, Київ, Казка, 2008 р.

26.В.Ф.Остафійчук. Історія України, сучасне бачення, Київ, Знання-

     Прес, 2008 р.

27.С.Кульчицький.Ю.Мицик,В.Власов. Історія України. Довідник для

     абітурієнтів та школярів. Київ, Література, 2009 р.

28.М.Аркас.  Історія України –Русі. Київ «Вища школа». 1993 р.                  

29. І.Огієнко. Українська культура. «Абрис»,  Київ, 1991 р.

    30. В.І. Наулко. Культура і побут населення України. К,«Либідь», 1993р.

31. М.Семчишин. Тисяча років української культури. Київ, 1993 р.

    32. Культура українського народу, Навчальний посібник, Київ, 1994 р.

    33. В.С. Полікарпов. Лекції з світової культури, Харків, 1990 р.

    34.О.Висоцький. Історія української культури, Дн-ськ, НМетАУ, 2009р.

 16.ІНФОРМАЦІЙНІРЕСУРСИ

Використовуються в електронному вигляді:

1.      Бойко О.Д. Історія України. Посібник. Київ, Академвидав, 2003 р.

2.      В.Г.Литвин. Історія України. підручник. Київ. Наукова думка, 2006 р.

3.      Лекційний курс.

4.      Тематика семінарських занять.

5.      Питання для підсумкового контролю.

6.      Тематика рефератів.

7.      Питання для самостійного опрацювання.

8.      Підсумкове тестування.

9.      Рейтингова система оцінювання.

Примітка.

1.      Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом вищого навчального закладу і містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролів.

2.      Розробляється викладачем. Робоча програма навчальної дисципліни розглядається на засіданні циклової комісії, підписується головою циклової комісії і затверджується заступником директора вищого навчального закладу з навчальної роботи.Формат бланків А4 (210х297 мм).

 

 

 

 
< Попередня   Наступна >