Наша гордість

Image

Андрій Говоров завоював золоту нагороду на чемпіонаті Європи з водних видів спорту,  який розпочався у Лондоні. 

Детальніше...
 
 
Оксана Баюл - перша олімпійська чемпіонка Незалежної України
 
Оксана Баюл - перша олімпійська чемпіонка Незалежної України 
Детальніше...
 
 
Майстер спорту України міжнародного классу.Чемпіон та рекордсмен Європи з плавання серед юніорів.
 
Говоров Андрій - Трьоразовий чемпіон та рекордсмен Європи серед Юнiopiв
Майстер спорту Украіни міжнародного класу
Член національноі збірної   України з плавання.
 
 
Детальніше...
 
 
Нестеренко Микита - 6-ти разовий рекордсмен світу з метання диску, член національної збірної команди України
 
НЕСТЕРЕНКО МИКИТА
майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики,чемпіон світу серед юнаків, переможець молодіжного кубку Європи 2011 року

Детальніше...
 
 
Переможець юнацького Європейського фестивалю та всесвітній гімназіаді в метанні диску . Майстер спорту України.
 
Клочко Вікторія - Студентка ІІ курсу училища, чемпіонка Європейського   юнацького олімпійського фестивалю,   чемпіонка Всесвітньої гімназіади з метання диску в Катарі
 
МІЩЕНКО ВЛАДИСЛАВ
Міщенко Владислав
2-разовий переможець першості Європи, учасник першості світу сучасного п'ятиборства

 
 
МЕЛЕНЕВСЬКИИ ВІКТОР
Меленевський Віктор
майстер спорту України з дзюдо, срібний призер першості Європи

 
КІРІЄНКО АННА
Кіріенко Анна
майстер спорту України з баскетболу, чемпіонка України 2010 року серед команд суперліги

 
КУЛАКСІЗОВ РУСЛАН
Кулаксізов Руслан
майстер спорту України з гімнастики спортивної, 4-разовий переможець VI літніх юнацьких спортивних ігор України 2011 року

 
 
Валентин Греков - чемпіон Євпропи по дзюдо
 
Валентин Греков - чемпіон Європи по дзюдо
Детальніше...
 
 
Твердохліб Олег - Чемпіон Європи, рекордсмен з легкої атлетики, член національної збіної України
 
Твердохліб Олег - Чемпіон Європи, рекордсмен з легкої атлетики, член національної збіної України 
 
 
Назаренко Сергій - Чвертьфіналіст чемпіонату світу 2006 років, бронзовий призер чемпіонату України - 1 (2003/2004), фіналіст Кубка України - 1 (2003/2004)
 
Назаренко Сергій - Чвертьфіналіст чемпіонату світу 2006 років, бронзовий призер чемпіонату України - 1 (2003/2004), фіналіст Кубка України - 1 (2003/2004)
Детальніше...
 
 
Руслан РОТАНЬ - Чвертьфіналіст чемпіонату свiту 2006 року, чемпіон України - 1 (2006/2007)
 
Руслан Ротань - Чвертьфіналіст чемпіонату свiту 2006 року, чемпіон України - 1 (2006/2007)
Детальніше...
 
Зверев
 
ЗВЄРЄВ СЕРГІЙ
майстер спорту України з дзюдо, срібний призер першості світу, переможець юнацького Європейського олімпійського фестивалю

 
Черников
 
ЧЕРНІКОВ ВЛАДИСЛАВ
учасник першості світу з легкої атлетики, переможець і срібний призер юнацького Європейського олімпійського фестивалю

 
Робоча програма навчальної дисципліни Анатомія людини

Image

Image

 


1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підго­товки, освітньо-кваліфікацій­ний рівень

Характеристика навчальної дис­ципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів - 6

Напрям  знань
_01 “Освіта

(шифр і назва)

Спеціальність 017

“Фізична культура і спорт”

    (код і назва)

Освітньо-кваліфікаційний рі­вень: молодший спеціаліст

Нормативна

 

Рік підготовки:

1-й

Семестр

Загальна кількість годин - 180

1-й

2-й

Лекції

Тижневих годин для ден­ної форми навчання:

аудиторних - 5

самостійної роботи
студента - 5

26 год

16 год

Практичні, семінарські

 13год

15 год

 

 13год

15 год

Самостійна робота

44 год

38 год

Індивідуальні завдання:
год

Вид контролю: залік,екзамен 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи студента становить:

     для денної форми навчання — 1 : 1

     

 

 2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: на підставі даних анатомії людини дати знання з різноманітних аспектів фізіології спорту і рухової активності в цілому, навчити студентів спостерігати та вимірювати зміни в будові тіла, які виникають під впливом занять фізкультурою і спортом.

          Сформувати у студентів анатомно-фізіологічне мислення з метою практичного використання під час відбору спортсменів, планування структури тренування, оцінки змін в будові організму, які є наслідком занять фізичної культури і спортом.

 

Завдання:

теоретичні:

-        реалізація дуальної системи підготовки фахівців, що припускає поєднання теоретичної підготовки фахівців з практичною;

-        комплексне сприйняття дисципліни, що надає можливість набувати інтеграль­ні теоретичні знання і практичні навички сучасних експерементальних дослі­джень, що необхідні студентам для подальшої практичної роботи в галузі фізичної культури і спорту;

- формування знань про те, які ознаки організму більш значно змінюються в      процесі спортивного тренування, визначаючи своєрідність типів спортсменів;

- вивчення морфофункціональних закономірностей адаптації організму до різних факторів навколишнього середовища, у тому числі і до спортивної діяльності;

-        використання міжпредметних зв'язків з іншими дисциплінами природничо — наукової та професійно — орієнтованої підготовки, що надає цілісного сприйняття фізіологічних процесів, що відбуваються в організмі спортсмена. 

 

практичні:

- навчити студентів, використовуючи морфологічні критерії контролю, попереджати перетренування спортсмена, керувати адаптацією його організму до зростаючих фізичних навантажень;

- навчити студентів самостійно використовувати нескладні методики (визначення сили м’язів, визначення рухливості у суглобах, визначення склепінчатості стопи), необхідних майбутньому спеціалісту з фізичної культури, тренеру і викладачу фізичної культури;

- навчити студентів самостійно працювати з навчальною літературою.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: 

-значимість вивчення курсу «Анатомія людини»;

-будова тіла людини на тканинномуу, органному, системному та організменному рівнях;

-особливості будови клітин;

-відомості про макро- та мікроскопічну будову кісток, будову скелета;

-будову м’язів, класифікацію, допоміжний апарат м’язів ;

-макро- і мікроскопічну будову нутрощів;

-локалізацію органів імуногенезу, лімфатичної системи;

-структура серцево-судинної системи;

-топографія серця;

-велике та мале коло кровообігу;

-структура нервової системи (ЦНС, периферійна та вегетативна нервова система);

-будова аналізаторів (зорового, слухового, вестибулярного, смакового, нюхового, м’язового );

-структуру залоз внутрішньої секреції;

-анатомо-динамічну характеристику циклічних, ациклічних та обертових рухів;

    -  сутність адаптації як біологічної основи ефектів занять фізичними вправами;

      - загальні закономірності розвитку компенсаторно-пристосувальних реакцій;

- структурні перебудови, які відбуваються в організмі під час занять фізичними      вправами;

- методики оцінки розмірів і пропорцій тіла, конституційної соматотипології, маси тіла та її компонентів (кісткового, жирового, м’язового), рухливості у суглобах, сили окремих м’язів і т.д..

 

Студент повинен вміти:

-робити висновок про організм людини як біологічну систему;

-оцінювати групи мязів , види кісток, відділи скелету;

-називати кровоносні судини, розпізнавати органи кровообігу на таблицях, характеризувати будову і роботу серця;

-називати функції органів дихання, органів голосового апарату;

-називати органи травної системи та травні залози, розпізнавати органи травлення на таблицях;

-обгрунтувати утворення первинної та вторинної сечі;

-обгрунтувати значення ендокринної системи;

-описати будову головного мозку людини;

-надати анатомічні характеристики положень тіл;

-   дати правильну оцінку змін у будові організму і використати ці знання для підвищення спортивної майстерності;

-   визначати компонентний склад маси тіла;

-   дати оцінку сили м’язів, рухливості у суглобах, постави тіла, склепінь стопи;

- дати оцінку пропорцій тіла та належності до основних конституційно-морфологічних типів;

-  застосовувати знання у практичній діяльності;

-  вирішувати тестові завдання;

- вміти здобувати нові знання, використовуючи сучасні інформаційні освітні технології.


 

   Сформовані компетенції: загальнонаукові, професійні, мовленнєві, логічні, аксіо­логічні, інструментальні, соціально-особистісні

3. Структура навчальної дисципліни

Семестр

Кількість годин

денна форма

 

всього

у тому числі:

л

сп

пр.

прак. інд

с.р.с.

1

98

26

15

13

 

44

2

82

16

15

13

 

38

 

4. Тематичний план

Назва розділу (модуля),

теми (змістові модулі)

Кількість годин

Навчально-метод.

література

Засоби діагностики

Всього

180 год.

у тому числі:

 

 

л

с,п

п.р.

пр. інд.

с.р.с

 

 

 

І семестр

 

 

 

Розділ (модуль)1.

Анатомія як наука. Остеологія. Міологія.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема (змістовий модуль)1.

Вступ до дисци­пліни. Клітина, тканини, органи.

Походження людини.

  

 

20

 

2

 

 

 

2

 

2

 

 

14

1.Коляденко Г.І. Анатомія людини.-Київ: Либідь, 2007.

семінарські заняття,

практичні роботи,

тестування

реферат

 

 

Тема  (змістовий модуль) 2.

Скелет. Типи з’єднання кісток.

Будова суглобів.

 

 

 

13

 

 

5

 

 

 

 

 

2

 

 

2

 

 

 

4

 

 

 

 

 2. Воробьева Е.А. Анатомия и физио­логия. Учеб.посо­бие.- М.: Советский спорт, 1981

 

 

 

семінарські заняття,

практичні роботи,

тестування реферат

 

Тема  (змістовий модуль) 3.

Будова мязів.

Класифікація і робота м’язів.

 

 

 

11

 

 

5

 

 

2

 

 

-

 

 

 

4

3.Никитюк Б.А. Анатомия и спорти­вная морфология, - М.: ФИС,1989.

семінарські заняття,

практичні роботи,

тестування

реферат

 

 

Разом за розділом 1

44

12

6

4

 

22

 

Модульний контроль

 

 

Розділ (модуль) 2.

Вчення про судини та нутрощі.

Нервова система та органи чуттів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема (змістовий модуль) 1.

Кровоносна та лімфатична система.

 

 

 

 

8

 

 

2

 

 

-

 

 

6

 

 

 

-

1.Коляденко Г.І. Анатомія людини.-Київ: Либідь, 2007.

семінарські заняття,

практичні роботи,

тестування

реферат

 

Тема (змістовий модуль) 2. Система дихання та травлення.

 

 

 

 

11

 

 

4

 

 

3

 

 

-

 

 

 

4

1.Коляденко Г.І. Анатомія людини.-Київ: Либідь, 2007.

семінарські заняття,

практичні роботи,

тестування

реферат

 

Тема (змістовий модуль) 3.

Регуляторні системи. Будова ендокринної та нарвової систем.

 

22

 

4

 

3

 

3

 

 

12

   4. Иваницкий М.Ф.Анатомия человека. М.,1985

семінарські заняття,

практичні роботи,

тестування

реферат

 

Тема (змістовий модуль)  4.

Будова аналізаторів.

 

11

 

4

 

3

 

-

 

 

4

 6.Воробьева Е.А. Анатомия и физиология. –М.: Медицина, 2007.

семінарські заняття,

практичні роботи,

тестування

реферат

 

Разом за розділом 2

54

14

9

9

 

20

 

Модульний контроль

 

Всього годин

98

26

 

15

13

 

42

 

 

 

 

 

 

 

ІІ семестр

 

 

Розділ (модуль)3.

Шкіра. Органи виділення. Розвиток організму.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема (змістовий модуль) 1.

Будова шкіри.

 

5

 

0

 

-

 

3

 

 

2

1.Коляденко Г.І. Анатомія людини.-Київ: Либідь, 2007.

семінарські заняття,

практичні роботи,

тестування

 

 

Тема (змістовий модуль) 2.

Будова органів виділення.

 

9

 

2

 

3

 

-

 

 

4

 2.Воробьева Е.А. Анатомия и физио­логия. Учеб.п­особие.- М.: Советский спорт, 1981

семінарські заняття,

практичні

роботи,

тестування

реферат

 

Тема (змістовий модуль) 3.

Будова статевих органів. Гаметогенез. Періоди онтогенезу.

 

 

18

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

 

12

 3.Никитюк Б.А. Анатомия и спорти­вная морфология, - М.: ФИС,1989.

семінарські заняття,

практичні роботи,

тестування

реферат

 

Разом за розділом 3

32

4

5

5

 

18

 

Модульний контроль

 

Всього годин

130

30

 

 20

20

 

60

 

 

Залік

 

 

 

                         

 

 

Розділ (модуль)4.

Поняття про спортивну морфологію.

Структурні зміни організму під впливом фізичних навантажень.

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема (змістовий модуль)1.

Вступ до дисци­пліни. Загально біологічні основи адаптації організму спортсмена до фізичних навантажень. Методи вивчення морфофункціональних особливостей організму спортсменів.

 

 

 

10

 

    3

 

 

 

1

 

2

 

 

4

1. Воробьева Е.А. Анатомия и физио­логия. Учеб.посо­бие.- М.: Советский спорт, 1981

2. Запорожець О.П. Методичні рекомендації до лабораторних занять з курсу «Спортивна морфологія»:

Методичне видання.-Херсон:Айлант, 2001.

семінарські заняття,

практичні

роботи,

тестування

реферат

Тема  (змістовий модуль) 2.

Структурні зміни організму під впливом фізичних навантажень:

в кістковій системі,

суглобово-звязкового апарату, м’язової системи.

 

 

 

 

10

 

 

3

 

 

 

 

 

2

 

 

2

 

 

 

3

2. Воробьева Е.А. Анатомия и физио­логия. Учеб.посо­бие.- М.: Советский спорт, 1981

3. Запорожець О.П. Методичні рекомендації до лабораторних занять з курсу «Спортивна морфологія»:

Методичне видання.-Херсон:Айлант, 2001.

семінарські заняття,

практичні роботи,

тестування реферат

Разом за розділом 4

 

20

6

3

4

 

7

 

 

 

Модульний контроль

Розділ(модуль)5. 

Адаптація до фізичних навантажень.

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема (змістовий мо дуль) 1.

Адаптація до фізичних навантажень:

серцево-судинної системи, крові, дихальної, нервової, ендокринної, сечовидільної систем.

 

 

 

 

10 

 

 

 

3

 

 

 

2

 

 

 

-

 

 

 

 

5

4.Прокофьева В.И. Практикум по физиологии физи­ческого воспитания и спорта. – Ро­стов-на-Дону: Фенікс,2008. 

5.Аганянц Е.К. Физиология человека. Учеб.пособие.-М.:Советский спорт, 2001.

семінарські заняття,

практичні роботи,

тестування

реферат

Разом за розділом 5

10 

3

 

2

 -

 

5

 

 

Модульний контроль 

Всього годин

10

 3

 

2

-

 

5

 

 

 

 

Розділ(модуль)6 

Фізичний розвиток людини. Конституційні особливості та пропорції тіла людини. Основи спортивної орієнтації та відбору.

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема (змістовий модуль) 1.

Особливості фізичного розвитку спортсменів різних спеціалізацій. 

 

7

 

1

 

1

 

2

 

 

3

1.Чижик В.В.,Запорожець О.П. Спортивна морфологія: навчальний посібник для студентів.-Луцьк6ПВД Твердиня,2009.

семінарські заняття,

практичні роботи,

тестування

реферат

Тема (змістовий модуль) 2.

Конституційні особливості та пропорції тіла людини. Модулі та канони. Способи оцінки пропорцій тіла.

 

5

 

2

 

-

 

2

 

 

1

 2.Никитюк Б.А. Конституция человека.-М.:ВИНИТИ.-1991.

семінарські заняття,

практичні роботи,

тестування

реферат

Тема (змістовий модуль) 3.

Основи спортивної орієнтації та відбору.

Генетичні та вікові аспекти спортивної орієнтації відбору.

Періодизація дитячого вікуй анатомо-фізіологічні особливості організму дітей. Акселерація і спорт. Біологічний і календарний вік.

 

 

8

 

 

-

 

 

4

 

 

-

 

 

 

4

 3.Гриньків М.Я., Баранецький Г.Г Спортивна морфологія(з основами вікової морфології):

Навч.посібник.-Львів:НВФ «Українські технології»,2006.

семінарські заняття,

практичні роботи,

тестування

реферат

Разом за розділом 6

20

3

5

4

 

8

 

Модульний контроль

Разом

50

12

10

8

-

20

 

 

Всього годин

180

42

 

30

26

 

82

 

 

 

 

Екзамен

 

                   

 

 

5. теми лекцій

 

моду­ля, змістового модуля, теми

 

Назва і короткий зміст змістового модуля, теми

Кількість аудиторних годин

1

2

3

Модуль І. Анатомія як наука. Остеологія. Міологія

1.1

Анатомія як наука. Методи анатомічних досліджень. Розвиток анатомічної науки.

2

1.2.

Опора і рух. Будова і функції опорно-рухової системи.

2

1.3.

Будова скелета людини. Скелет голови, тулуба, вільних верхніх, нижніх кінцівок та їх поясів.

3

1.4.

Класифікація м’язів. М’язи голови, тулуба, верхніх та нижніх кінцівок в залежності від точок кріплення, функції, розташування та глибини залягання.

3

Модуль ІІІ. Шкіра.  Органи виділення.

 Пренатальний та постнатальний розвиток організму

 

3.1.

Терморегуляція. Будова і функції шкіри. Механізм терморегуляції.

0

3.2.

Виділення. Будова і функції  видільної системи.

2

3.3.

Розмноження і розвиток людини. Етапи онтогенезу.

2

Модуль ІІ. Вчення про судини та нутрощі.

Нервова система. Органи чуттів

2.1.

Внутрішнє рідке середовище організму.

Лімфатична система.

2

2.2.

Дихання. Будова і функції органів дихання.

2

2.3.

Травлення. Будова і функції органів травлення.

2

2.4.

Розташування та будова  окремих залоз внутрішньої секреції та їх функції.

2

2.5.

Будова нервової системи. Спинний мозок.

2

2.6.

Сенсорні системи. Загальна характеристика сенсорних систем.

2

2.7.

Слуховий аналізатор. Нюховий та смаковий.

2

 

Всього:

30

 

 

 

5. теми лекцій

моду­ля, змістового модуля, теми

 

Назва і короткий зміст змістового модуля, теми

Кількість аудиторних годин

1

2

3

Модуль ІV. Поняття про спортивну морфологію. Структурні зміни організму людини під впливом фізичних навантажень.

1.1

Вступ. Мета, завдання та значення спортивної морфології у системі підготовки педагогів із фізичного виховання  та тренерів.

1

1.2.

Загально біологічні основи адаптації організму спортсмена до фізичних навантажень.

1

1.3.

Методи вивчення морфофункціональних особливостей організму спортсменів. Антропометрія. Рентгенографічний метод.

1

1.4.

Структурні зміни в кістковій системі під впливом фізичних навантажень.

1

1.5.

Структурні зміни суглобово-звязкового апарату спортсменів.

1

1.6.

Структурні зміни м’язової системи під впливом фізичних навантажень.

1

Модуль V. Адаптація до фізичних навантажень.

2.1.

Адаптація серцево-судинної системи до фізичних навантажень. Адаптація крові.

1

2.2.

Адаптація дихальної системи до фізичних навантажень.

1

2.3.

Адаптація нервової системи до фізичних навантажень.

1

2.4.

Адаптація ендокринної системи до фізичних навантажень.

0,5

2.5.

Адаптація Сечовидільної системи до фізичних навантажень.

0,5

Модуль VІ. Фізичний розвиток людини. Конституційні особливості та пропорції тіла людини. Основи спортивної орієнтації та відбору.

3.1.

Особливості фізичного розвитку спортсменів різних спеціалізацій.

1

3.2.

Конституційні особливості організму та їх роль у спортивній практиці.

0,5

3.3.

Пропорції тіла спортсменів. Модулі та канони. Способи оцінки пропорцій тіла.

0,5

Всього:

12/42

 

 

 

 

 

 

 

6. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ

 

№ моду­ля, змісто­вого моду­ля, теми

Назва практичного (семінарського) заняття

і короткий його  зміст

Кількість аудиторних годин

1

2

3

 

Модуль 1. Анатомія як наука. Остеологія. Міологія

 

 

1.1.

Анатомія як наука. Методи анатомічних досліджень. Розвиток анатомічної науки.

Особливості будови клітини, тканин, органів.

2

1.2.

 

Особливості будови опорно-рухової системи.

2

 

 

Модульний контроль І

2

 

Модуль 3. Шкіра.  Органи виділення.

 Пренатальний та постнатальний розвиток організму

 

3.1.

 

Будова і функції шкіри та органів виділення.

3

 

 

Модульний контроль ІІ

2

 

Модуль 2. Вчення про судини та нутрощі.

 Нервова система. Органи чуттів

 

2.1.

 

Кров. Дихання. Травлення.

3

2.2.

 

Залози внутрішньої секреції.Нервова система.

3

 

 

Модульний контроль ІІІ

3

Всього:

 

20

 

 

6. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ

 

№ моду­ля, змісто­вого моду­ля, теми

Назва практичного (семінарського) заняття

і короткий його  зміст

Кількість аудиторних годин

1

2

3

 

Модуль 4. Поняття про спортивну морфологію. Структурні зміни організму людини під впливом фізичних навантажень.

 

1.1.

 

Загальні питання про спортивну морфологію.

1

1.2.

Структурні зміни організму людини під впливом фізичних навантажень.

2

 

 

Модульний контроль ІV

 

 

Модуль 5. Адаптація до фізичних навантажень.

 

2.1.

 

Адаптація до фізичних навантажень.

2

 

 

Модульний контроль V

 

 

Модуль 6. Фізичний розвиток людини. Конституційні особливості та пропорції тіла людини. Основи спортивної орієнтації та відбору.

 

3.1.

 

Фізичний розвиток людини.

1

 

 

Модульний контроль VІ

2

 

 

Підсумкове тестування

2

 

 

                          Всього:

10

Всього:

 

30

 

 

7. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ

 

 

№ моду­ля, змісто­вого моду­ля, теми

Назва практичного заняття

і короткий його  зміст

Кількість аудиторних годин

1

2

3

1.

Загальна характеристика та класифікація тканин.

 

2

2.

Типи зєднання кісток. Будова суглобів. Перша допомога при ушкодженні опорно-рухової системи

2

3.

Будова шкіри, нігтів, волосся.

 

2

4.

Будова статевих клітин. Гаметогенез.

 

2

5.

Внутрішнє рідке середовище організму.

Мікроскопічна будова крові людини.

3

6.

Кровоносна система: серце, судини.

Велике та мале кола кровообігу.

3

7.

Будова головного мозку

3

 

 

Всього:

 

18

 

7. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

 

№ моду­ля, змісто­вого моду­ля, теми

Назва практичного заняття

і короткий його  зміст

Кількість аудиторних годин

1

2

3

1.

Техніка антропометрії. Визначення на натурщику антропометричних точок. Вимірювання діаметрів тіла, обхватних розмірів, кожно-жирових складок.

2

2.

Вимірювання сили м’язів. Вимірювання за допомогою динамометра сили м’язів кисті борців та легкоатлетів.

2

3.

Дослідження осанки тіла. Застосування візуального, пальпаторного, методу функціональних проб у спортсменів різних спеціалізацій. Дослідження стопи.

2

4.

Вплив дозованих навантажень на ефективність управління. Визначити дію навантаження на нервово-мязовий апарат .

2

 

Всього:

 

8

 

Всього:

 

 

 

26

 

8. Самостійна робота


з/п

Назва теми (змістовий модуль)

Короткий зміст

Кількість годин

1

Модуль І

 

Анатомія як наука. Остеологія. Міологія  

 

 1. Клітина як морфофункціональна одиниця тіла людини.
 2. Склад клітини, основні й додаткові її елементи.
 3. Функції органел клітини.
 4. Прямий і непрямий поділи клітини.
 5. Види регенерації клітин.
 6. Тканини як морфологічна структура.
 7. Хімічний склад. Макро- та мікроскопічна будова кісток.
 8. Ріст і зміна будови кісток.
 9. Вплив м’язової діяльності на будову кістки.
 10. Будова м’яза і м’язового волокна.
 11. Фізичні якості мязів : сила, швидкість скорочення, витривалість, тонус
 12. Механічна робота мязів: статична, динамічна.
 13. Стомлення при м’язовій роботі.
 14. Умови працездатності при фізичній роботі: вибір правильної робочої пози, чергування рухів.
 15. Виробнича гімнастика в різних умовах.

 

 

22

 

 

 

 

2

Модуль ІІІ

 

Шкіра.  Органи виділення.

 Пренатальний та постнатальний розвиток організму

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль ІІ

Вчення про судини та нутрощі.

Нервова система. Органи чуттів.

1.    Фізіологічні механізми, зміни тепловіддачі.

2.    Нефрон. Процес утворення сечі.

3.  Низхідна та висхідна інфекції. Хвороби органів сечовиділення.

 4. Утворення зародка.

5. Гістогенез як період органогенезу.

6.Органогенез.

7.Особливості постнатального періоду розвитку.

8.Періоди життя людини.

 

 

 

 

  1. Серцевий цикл: систола, діастола, тривалість.

    2. Регуляція роботи серця: саморегуляція, нервова регуляція та гуморальна

    3. Топографія кровоносних судин.

   4. Захворювання серцево-судинної системи, їх різноманітність.

   5.Хірургія серця. Пересадка серця.

   6.Обмін газів у легенях і тканинах.

   7.Якої шкоди завдає організму чадний газ і що треба робити, щоб запобігти отруєнню ним?

  8.Характеристика захворювань дихальних шляхів і їх профілактика.

  9. Клінічна і біологічна смерть.

 10. Як відбувається всмоктування поживних речовин?

  11.Харчові отруєння, профілактика, перша допомога при харчових отруєннях.

  12.Вплив алкоголю і нікотину на травлення.                                                       

  13.Залози змішаної секреції.

  14.Захворювання, що пов’язані з гіпо- і гіперфункцією.

  15.Будова спинного мозку.

  16.Локалізація центрів симпатичної і парасимпатичної частини нервової системи.

  17. Будова аналізаторів

 ( зорового, слухового, вестибулярного, смакового, нюхового, м’язового ).

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

3

 

 

 

 

4

Разом

 

 

62

 

8. Самостійна робота

 


з/п

Назва теми (змістовий модуль)

Короткий зміст

Кількість годин

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Модуль ІV

 

Поняття про спортивну морфологію. Структурні зміни організму людини під впливом фізичних навантажень.  

 

  Історія розвитку спортивної морфології.

   Повторити будову опорно-рухового аппарату,

нервової системи.

-Вивчити вплив фізичних навантажень на кісткову та нервову системи.

 

   Повторити будову всіх суглобів,згинання та розгинання суглобів.

   -Вивчити дію навколишнього середовища на суглоби спортсмена.

   -Вивчити дію біоритмів організму спортсмена.

  Будова м’яза як органа.

 -Механізм скорочення м’язового волокна.

-Вивчити види і режим роботи м’язів.

- Вивчити методи дослідження м’язової системи.

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Модуль V

 

Адаптація до фізичних навантажень.

 

 

 

 

- Повторити будову серця і судин людини.

-Будова «спортивного серця».

-Оцінка серцевої діяльності у спортсменів.

-Вивчити дію кліматичних умов на органи травлення.

-Обмін газів у легенях і тканинах.

 - Механізм дихальних рухів.

 -Дихальні рефлекси.

 -Фізіологічний механізм відновлення дихання і серцевої діяльності.

 -Життєва ємність легень.

- Відмінність між нервовою і гуморальною регуляцією.

- Будова нейрона, нейроглії..

- Залози внутрішньої секреції, змішаної секреції.

-Вуглеводний і ліпідний обмін.

- Мікроструктура нирки, будова нефрона.

 -Зміни у сечі під впливом тренувань і змагань.

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

3

 

Модуль VІ

 

Фізичний розвиток

людини. Конституційні особливості та пропорції тіла людини. Основи спортивної орієнтації та відбору.

-Повторити будову кісткової системи, м’язової системи, дихальної та серцево-судинної системи.

-Загальний вплив фізичних вправ на організм людини.

-Зміна осанки під дією фізичних навантажень.

-Розкрити поняття конституція людини.

-Конституційні особливості спортсменів різних спеціалізацій.

-Пропорції тіла.

-Розкрити поняття: модулі, канони, еталонні моделі.

-Охарактеризувати пропорції тіла у спортсменів різних спеціалізацій.

-Висвітлити генетичні дані успадкування соматометричних ознак людини.

-Висвітлити генетичні дані успадкування спортивної обдарованості.

-Розкрити поняття спортивний відбір, спортивну орієнтацію.

-Розкрити поняття акселерації і її значення в спорті.

-Охарактеризувати біологічний і календарний вік.

-Розкрити закономірності зв’язку біологічного віку з руховими можливостями.

 

 

8

 

Разом

 

20/82

 

 

РОЗРАХУНОК ЧАСУ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

АНАТОМІЯ

 

№ п/п

Вид роботи

Кількість годин

1.

Опрацювання програмного матеріалу, що не викладається на лекціях.

М 1-6

М 2 -6

М 3 -7

2.

Підготовка до семінарських занять

М 1-5

М 2 -5

М 3 -5

3.

Підготовка до практичних занять.

М 1-2

М 2 -4

М 3 -4

4.

Підготовка до модульного контролю.

М 1-3

М 2 -3

М 3 3

5. Підготовка до підсумкового тестування

Всього:

М 1-3 -9

52

 

РОЗРАХУНОК ЧАСУ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

СПОРТИВНА МОРФОЛОГІЯ

№ п/п

Вид роботи

Кількість годин

1.

Опрацювання програмного матеріалу, що не викладається на лекціях.

М 4-2

М 5 -1

М 6 -2

 

2.

Підготовка до семінарських занять

М4-2

М 5 -1

М 6 -1

 

3.

Підготовка до практичних занять.

М 4-1

М 5 -2

М 6 -2

 

4.

Підготовка до модульного контролю.

М 4-1

М 5 -1

М 6 -1

 

5. Підготовка до підсумкового тестування

Всього:

М 1-3-3

20

 

Всього:

82

 

 

9.Календарний план дисципліни

 

 

 п/п

Тема

Лекції

Семінари

Практичні роботи

Самостійна робота

Дата

 

 

Модуль І

 Розділ І.Анатомія як наука. Остеологія. Міологія

 

 

 

 

 

 

1

Л№1Анатомія як наука. Методи анатомічних досліджень. Основні поняття й терміни.

2

 

 

 

 

 

2

Розвиток анатомічної науки.

 

 

 

2

 

 

3

Особливості будови клітини як біологічної системи.

 

 

 

2

 

 

4

Поділ клітини .  Порівняльна характеристика мітозу і мейозу.

 

 

 

2

 

 

5

П.Р.№1Загальна характеристика та класифікація тканин.

 

 

2

4

 

 

6

Органи. Системи органів.

 

 

 

2

 

 

7

 Походження людини. Особливості виду.

 

 

 

2

 

 

8

Семінар№1 Вступ.Розвиток анатомічної науки. Будова тіла людини.

 

2

 

 

 

 

9

Л№2Опора і рух. Будова і функції опорно-рухової системи.

2

 

 

 

 

 

10

Загальні відомості про макро- та мікроскопічну будову кісток, будову , форму та функції.

 

 

 

4

 

 

11

П.Р.№2Типи з’єднання кісток. Будова суглобів.

Будова суглобів. Перша допомога при ушкодженнях опорно-рухової системи.

 

 

2

 

 

 

12

Л№3Будова скелета людини. Скелет голови, тулуба, вільних верхніх, нижніх кінцівок та їх поясів.

3

 

 

 

 

 

13

Семінар №2 Опорно-руховий апарат.

 

2

 

 

 

 

14

Л№4 Вчення про м’язи.

Мікро- та макроскопічна будова м’язів.

3

 

 

2

 

 

15

Л№4 Класифікація м’язів. М’язи голови, тулуба, верхніх та нижніх кінцівок.

2

 

 

 

 

 

16

Фізичні якості м’язів. Робота м’язів.

 

 

 

 

2

 

 

 

17

Модульний контроль І

 

2

 

 

 

 

 

Всього:

12

6

4

22

 

 

 

 

Модуль ІІ

Розділ ІІ.  Вчення про судини(ангіологія) та нутрощі(спланхнологія).

Нервова система. Органи чуттів.

 

 

 

 

 

 

18

 

П.Р.№3 Внутрішнє рідке середовище організму. Мікроскопічна будова крові людини

 

 

3

 

 

 

19

П.Р.№4 Кровоносна система: серце, судини.

Велике та мале кола кровообігу.

 

 

3

 

 

 

20

Л№5 Лімфатична система.

2

 

 

 

 

 

 

 

21

Л№6 Дихання. Будова і функції органів дихання.

2

 

 

 

 

 

22

Газообмін у легенях і тканинах. Механізми регуляції дихання.

 

 

 

2

 

 

23

 Хвороби органів дихання та їхня профілактика. Перша допомога при зупинці дихання.

 

 

 

4

 

 

24

Л№7 Травлення. Будова і функції органів травлення.

2

 

 

 

 

 

25

Семінар №3 Кров. Дихання. Травлення.

 

3

 

 

 

 

26

Л№8 Розташування та будова окремих залоз внутрішньої секреції та їх функції.

2

 

 

4

 

 

27

Л№9 Будова нервової системи. Спинний мозок.

2

 

 

2

 

 

28

П.Р.№5 Будова головного мозку.

 

 

3

 

 

 

29

Периферична нервова система.

 

 

 

4

 

 

30

Семінар №4 Залози внутрішньої секреції. Нервова система. Зоровий аналізатор.

 

3

 

2

 

 

31

Л№10 Сенсорні системи. Загальна характеристика сенсорних систем.

2

 

 

 

 

 

32

Л№11 Слуховий аналізатор. Нюховий та смаковий.

 

2

 

 

 

 

 

33

Аналізатори рівноваги, руху, дотику, температури, болю.

 

 

 

4

 

 

34

Модульний контроль ІІ

 

3

 

 

 

 

 

Всього:

14

9

9

22

 

 

 

 

Модуль ІІІ

Розділ ІІІ.  Шкіра.  Органи виділення.

 Пренатальний та постнатальний розвиток організму

 

 

 

 

 

 

35

Л№12 Терморегуляція. Будова і функції шкіри.

0

 

 

 

 

 

36

П.Р.№ 6 Будова шкіри, нігтів, волосся.

 

 

3

 

 

 

37

Механізм терморегуляції. Пошкодження шкіри. Перша допомога.

 

 

 

2

 

 

38

Л№13 Виділення. Будова і функції  видільної системи.

2

 

 

 

 

 

39

Нефрон. Процес утворення сечі.

 

 

 

2

 

 

40

 

Порушення діяльності нирок. Профілактика захворювань.

 

 

 

2

 

 

41

Семінар за темами №5.Будова шкіри та органів виділення.

 

3

 

 

 

 

42

Л№7 Розмноження і розвиток людини. Етапи онтогенезу.

2

 

 

 

 

 

43

Формування статевих ознак.

Генетичне визначення статі.

 

 

 

2

 

 

44

Будова статевих органів.

 

 

 

4

 

 

45

П.Р.№7 Будова статевих клітин. Гаметогенез.

 

 

2

 

 

 

46

Запліднення. Ембріональний та постембріональний розвиток.

 

 

 

6

 

 

47

Модульний контроль ІІІ

 

2

 

 

 

 

 

Всього:

4

5

5

18

 

 

 

 

 

Загальна кількість анатомія

 

30

20

18

62

 

 

 

 

п/п

 

Тема

 

лекції

семінари

практична робота

самостійна робота

дата

 

Модуль ІV

Розділ ІV. Поняття про спортивну морфологію.

 

48

Л№1 Вступ. Мета, завдання та значення спортивної морфології у системі підготовки педагогів із фізичного виховання  та тренерів.

 

1

 

 

 

 

 

49

Короткий історичний огляд розвитку спортивної морфології.

 

 

 

 

2

 

 

50

Л№2 Загально біологічні основи адаптації організму спортсмена до фізичних навантажень.

 

1

 

 

 

 

 

51

Морфологічні прояви компенсаторно-пристосувальних процесів.

 

 

 

 

2

 

52

Л№3 Методи вивчення морфофункціональних особливостей організму спортсменів. Антропометрія. Рентгенографічний метод.

 

1

 

 

 

 

53

П.Р.№1  Техніка антропометрії.

 

 

2

 

 

54

 С.З.№1 Загальні питання про спортивну морфологію.

 

  1

 

 

 

ВСЬОГО:

3

1

2

4

 

РОЗДІЛ V. СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ ПІД

ВПЛИВОМ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ

55

Л№4 Структурні зміни в кістковій системі під впливом фізичних навантажень.

1

 

 

 

 

56

Будова опорно-рухової системи. Будова кісткової тканини. Ріст кістки.

 

 

 

1

 

57

Л№5 Структурні зміни суглобово-звязкового апарату спортсменів.

1

 

 

 

 

58

Будова суглобів. З’єднання кісток скелета.

 

 

 

1

 

59

Л№6 Структурні зміни м’язової системи під впливом фізичних навантажень.

 

1

 

 

 

 

60

Будова м’яза як органа. Механізм скорочення м’язового волокна. Види і режим роботи м’язів

 

 

 

1

 

61

П.Р.№2 Вимірювання сили м’язів.

 

 

2

 

 

 

62

Модульний контроль  ІV

 

2

 

 

 

 

Всього:

6

3

4

7

 

 

 

 

Модуль V

 

РОЗДІЛ VІ. АДАПТАЦІЯ ДО ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ

63

Л№7 Адаптація серцево-судинної системи до фізичних навантажень.

Адаптація крові.

1

 

 

 

 

  64

Будова серця і судин. Будова і функції крові. Оцінка серцевої діяльності у спортсменів.

 

 

 

1

 

65

Л№8 Адаптація дихальної системи до фізичних навантажень.

Л№9 Адаптація нервової системи до фізичних навантажень.

1

 

 

 

 

  66

Будова нейрона, нейроглії. Типи рецепторів. Рефлекс. Будова ЦНС та периферичної НС.

 

 

 

1

 

67

 Л№10 Адаптація ендокринної системи до фізичних навантажень.

Л№11 Адаптація Сечовидільної системи до фізичних навантажень.

1

 

 

 

 

68

Будова органів дихання.

 

 

 

1

 

69

Будова нирки, нефрона.

 

 

 

1

 

70

Залози внутрішньої секреції.

 

 

 

1

 

71

 Модульний контроль V

 

2

 

 

 

ВСЬОГО:

 

3

2

0

5

 

 

Модуль VІ

 

РОЗДІЛ VІІ. ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК ЛЮДИНИ

72

Л№12 Особливості фізичного розвитку спортсменів різних спеціалізацій.

1

 

 

 

 

73

Вплив фізичних навантажень при регуляторних заняттях спортсмена: кісткову систему, м’язову систему. Дихальну систему, серцево-судинну систему.

 

 

 

1

 

74

Морфологічне забезпечення масових форм фізичної культури та контроль за станом тренованості спортсмена.

 

 

 

2

 

75

П.Р.№3 Дослідження осанки тіла. Дослідження стопи.

 

 

2

 

 

76

С.З.№2 Фізичний розвиток людини.

 

1

 

 

 

ВСЬОГО:

1

1

2

3

 

РОЗДІЛ VІІІ. КОНСТИТУЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОПОРЦІЇ ТІЛА ЛЮДИНИ

77

Л№13 Конституційні особливості організму та їх роль у спортивній практиці.

0,5

 

 

 

 

78

Особливості будови опорно-рухової системи.

 

 

 

1

 

79

 П.Р.№4 Вплив дозованих навантажень на ефективність управління.

 

 

2

 

 

80

Л№14 Пропорції тіла спортсменів. Модулі та канони. Способи оцінки пропорцій тіла.

0,5

 

 

 

 

ВСЬОГО:

3

0

2

1

 

РОЗДІЛ ІХ.ОСНОВИ СПОРТИВНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ТА ВІДБОРУ

81

Генетичні аспекти спортивної орієнтації відбору.

Вікові аспекти спортивної орієнтації і спортивного відбору.

 

 

 

2

 

82

Періодизація дитячого віку й анатомо-фізіологічні особливості організму дітей.

Акселерація і спорт.

Біологічний і календарний вік.

 

 

 

2

 

83

Модульний контроль VІ

 

2

 

 

 

84

Підсумкове тестування

 

2

 

 

 

ВСЬОГО:

3

4

0

4

 

Разом годин спортивна морфологія

12

10

8

20

 

Разом годин

42

30

26

82

 

 

10. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

 

 

 

Модуль

 І

 

 

 

Модуль

 ІІ

 

 

 

Модуль

ІІІ

 

 

 

Модуль ІV

 

 

 

Модуль V

 

 

 

Модуль VІ

 

 

 

Іспит

 

 

Сума

 

18б.

 

 

 

20б.

 

15б.

 

15б.

 

8 б.

 

 15 б.

 

9 б.

 

100 б.


Модуль І – 18 балів

Семінари – максимальна оцінка 3бала ( 3х2=6б.)

Практичні роботи – максимальна оцінка 2 бала (2х2=4б.)

Самостійна робота – максимальна оцінка 3бала

Модульний контроль – максимальна оцінка 5 балів

Мінімальна необхідність кількість балів –   10,8б.

 (11,5-D; 13,3-С; 14,7-В; 16,2-А)                 

Модуль ІІ – 20 бал

Семінари – максимальна оцінка 3 бала (3х2=6б.)

Практичні  роботи – максимальна оцінка 2 бала (2х3=6б.)

Самостійна робота – максимальна оцінка 3 балів

Модульний контроль – максимальна оцінка 5 балів

      Мінімальна необхідність кількість балів –  12 б.

(12,8-D; 14,8-С; 16,4-В; 18-А)                 

Модуль ІІІ – 15 балів

Семінари – максимальна оцінка 3бала (3х1=3б.)

Практичні  роботи – максимальна оцінка 2бала (2х2=4.)

Самостійна робота – максимальна оцінка 3 бала

Модульний контроль – максимальна оцінка 5 балів

Мінімальна необхідність кількість балів –  9 б.

(9,6-D; 11,1-С; 12,3-В; 13,5-А)                 

Модуль І V– 15 бал

Семінари – максимальна оцінка 3 бала (3х1=3б.)

Практичні роботи – максимальна оцінка 2 бала (2х2=4б.)

Самостійна робота – максимальна оцінка 3 балів

Модульний контроль – максимальна оцінка 5 балів

Мінімальна необхідність кількість балів –   9б.

(9,6-D; 11,1-С; 12,3-В; 13,5-А)                 

Модуль  V– 8 балів

Семінари – максимальна оцінка 3 бала (3х0)

Практичні роботи – максимальна оцінка 2 бала (2х0)

Самостійна робота – максимальна оцінка 3 балів

Модульний контроль – максимальна оцінка 5 балів

Мінімальна необхідність кількість балів –  4,8 б.

(5,1-D; 5,9-С; 6,5-В; 7-А)                

Модуль  VІ–15 балів

Семінари – максимальна оцінка 3 бала (3х1=3 б.)

Практичні роботи – максимальна оцінка 2 бала (2х2=4б.)

Самостійна робота – максимальна оцінка 3 балів

Модульний контроль – максимальна оцінка 5 балів

Мінімальна необхідність кількість балів –   9 б.

(9,6-D; 11,1-С; 12,3-В; 13,5-А)                 

Іспит  - 9 балів

Мінімальна необхідність кількість балів – 5,4б.

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

За шкалою ECTS

За національною шкалою

За шкалою ДВУФК

А

відмінно

90-100

В

  добре

82-89

С

добре

74-81

D

задовільно

64-73

Е

задовільно

60-63

FX

незадовільно

 з можливістю повторного складання

35-59

F

незадовільно з обов’язковим повтор­ним вивченням дисципліни

0-34


              11
. Методичне забезпечення

        1.Навчальний посібник “Анатомія людини”;

          “Спортивна морфологія”.

   2.Питання для підсумкового контролю.

   3.Лекційний курс.

        4.Теми семінарських занять.

        5.Практичні роботи.

6.Модульні контрольні роботи.

7.Варіанти комплексних контрольних робіт.

8.Питання для самостійного опрацювання.

9.Підсумкове тестування.

10.Рейтингова система оцінювання


1
2. Рекомендована література анатомія

Основна

 1. Коляденко Г.І. Анатомія людини.-Київ: Либідь, 2007.
 2. Воробьева Е.А. Анатомия и физиология. Учеб.пособие.- М.: Совет­ский спорт, 1981.
 3. Иваницкий М.Ф. Анатомия человека. М.,1985
 4. Липченко В.Я. Атлас нормальной анатомии человека.-М.Медицина, 2009.


Допоміжна

1.      Никитюк Б.А. Анатомия и спортивная морфология, - М.: ФИС,1989.

2.      Прокофьева В.И. Практикум по физиологии физического воспита­ния и спорта. – Ростов-на-Дону: Фенікс,2008.

3.      Федюкович К.І. Анатомія і фізіологія людини. К., издательство “Меди­цина”, 2002.

4.      Чижик В.В., Запорожець О.П. Спортивна морфологія: навчальний посібник для студентів. – Луцьк: ПВД Твердиння, 2009

 

 

 
< Попередня   Наступна >