Наша гордість

Image

Андрій Говоров завоював золоту нагороду на чемпіонаті Європи з водних видів спорту,  який розпочався у Лондоні. 

Детальніше...
 
 
Оксана Баюл - перша олімпійська чемпіонка Незалежної України
 
Оксана Баюл - перша олімпійська чемпіонка Незалежної України 
Детальніше...
 
 
Майстер спорту України міжнародного классу.Чемпіон та рекордсмен Європи з плавання серед юніорів.
 
Говоров Андрій - Трьоразовий чемпіон та рекордсмен Європи серед Юнiopiв
Майстер спорту Украіни міжнародного класу
Член національноі збірної   України з плавання.
 
 
Детальніше...
 
 
Нестеренко Микита - 6-ти разовий рекордсмен світу з метання диску, член національної збірної команди України
 
НЕСТЕРЕНКО МИКИТА
майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики,чемпіон світу серед юнаків, переможець молодіжного кубку Європи 2011 року

Детальніше...
 
 
Переможець юнацького Європейського фестивалю та всесвітній гімназіаді в метанні диску . Майстер спорту України.
 
Клочко Вікторія - Студентка ІІ курсу училища, чемпіонка Європейського   юнацького олімпійського фестивалю,   чемпіонка Всесвітньої гімназіади з метання диску в Катарі
 
МІЩЕНКО ВЛАДИСЛАВ
Міщенко Владислав
2-разовий переможець першості Європи, учасник першості світу сучасного п'ятиборства

 
 
МЕЛЕНЕВСЬКИИ ВІКТОР
Меленевський Віктор
майстер спорту України з дзюдо, срібний призер першості Європи

 
КІРІЄНКО АННА
Кіріенко Анна
майстер спорту України з баскетболу, чемпіонка України 2010 року серед команд суперліги

 
КУЛАКСІЗОВ РУСЛАН
Кулаксізов Руслан
майстер спорту України з гімнастики спортивної, 4-разовий переможець VI літніх юнацьких спортивних ігор України 2011 року

 
 
Валентин Греков - чемпіон Євпропи по дзюдо
 
Валентин Греков - чемпіон Європи по дзюдо
Детальніше...
 
 
Твердохліб Олег - Чемпіон Європи, рекордсмен з легкої атлетики, член національної збіної України
 
Твердохліб Олег - Чемпіон Європи, рекордсмен з легкої атлетики, член національної збіної України 
 
 
Назаренко Сергій - Чвертьфіналіст чемпіонату світу 2006 років, бронзовий призер чемпіонату України - 1 (2003/2004), фіналіст Кубка України - 1 (2003/2004)
 
Назаренко Сергій - Чвертьфіналіст чемпіонату світу 2006 років, бронзовий призер чемпіонату України - 1 (2003/2004), фіналіст Кубка України - 1 (2003/2004)
Детальніше...
 
 
Руслан РОТАНЬ - Чвертьфіналіст чемпіонату свiту 2006 року, чемпіон України - 1 (2006/2007)
 
Руслан Ротань - Чвертьфіналіст чемпіонату свiту 2006 року, чемпіон України - 1 (2006/2007)
Детальніше...
 
Зверев
 
ЗВЄРЄВ СЕРГІЙ
майстер спорту України з дзюдо, срібний призер першості світу, переможець юнацького Європейського олімпійського фестивалю

 
Черников
 
ЧЕРНІКОВ ВЛАДИСЛАВ
учасник першості світу з легкої атлетики, переможець і срібний призер юнацького Європейського олімпійського фестивалю

 
Робоча програма навчальної дисципліни Екологія

Image

Image

  

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

       денна форма навчання

Кількість кредитів 3

Галузь знань
01

«Освіта»

(шифр і назва)

Спеціальність

017

«Фізична культура і спорт»

    (код і назва)

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Молодший спеціаліст

Нормативна

Рік підготовки:

1-й

Семестр

Загальна кількість годин  -   90

2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних -2
самостійної роботи
студента - 2

18 год

Практичні, семінарські

26 год

Лабораторні

-         год

Самостійна робота

46 год

Індивідуальні завдання:
- год

Вид контролю:залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи студента становить:

     для денної форми навчання - 2:2

 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета викладання навчальної дисципліни „Основи екології” – вивчення

основ науки про життя живої речовини планети, її збереження, виживання людства. Метою курсу є підвищення екологічної грамотності, дуже актуальне в період екологічної кризи, і заповнення пробілу в загальному фундаментальному природничо-науковому навчанні студентів.

       У плані становлення наукового світогляду студентів програма покликана сприяти формуванню уявлень про людину як про частину природи, про єдність і самоцінність усього живого і неможливості виживання людства без збереження біосфери, а також навчити грамотному сприйняттю явищ, зв'язаних з життям людини в природному середовищі, у тому числі і з його професійною діяльністю, ознайомлення з екологічно технологіями в промисловості, що не забруднюють.

        Завдання курсу:

- вивчити основи процесів саморозвитку і самозбереження живих організмів, характеристика чинників їх життя;

- вивчити особливості появи і життя людини, як виду соціуму;

- вивчити природно-соціальні проблеми діяльності людини в біосфері і їх принципи; ознайомитися з основними розділами прикладної екології; зрозуміти необхідність переходу до стійкого розвитку;

- розглянути сучасні методи охорони природної і антропогенних середовищ.

Після вивчення дисципліни студент повинен З Н А Т И питання щодо:

• глобальних проблем екології;

• законiв екологiї;

• екологiчних факторiв i їх впливу;

• наслiдкiв забруднення довкілля;

• джерел i видiв забруднення атмосфери;

• способи захисту атмосфери вiд забруднення;

• основних принципiв i методiв водопiдготовки;

• фактори забруднення грунту;

• методи контроля стану довкілля;

• класифiкацiю шкiдливих речовин, наслiдкiв гострих та хронiчних отруїнь;

• технології проведення екологiчної експертизи;

• природоохоронного законодавства;

• принципiв практичних заходiв створення безвiдхiдних виробництв;

• методiв переробки вiдходiв;

• методiв оцiнки екологiчного збитку.

Студент повинен В М І Т И:

·        застосовувати базові фундаментальні екологічні знання при формування особистого відношення до об’єктів природи і суспільства, при ствердженні активної природоохоронної життєвої позиції і формуванні світоглядних орієнтирів на основі нових екологічних концепцій;

·        запобiгати забрудненню довкілля;

·        використовувати методи водопiдготовки;

·        здiйснювати догляд та контроль за станом довкілля;

·        запобiгати забрудненню грунта;

·        запобiгати гострим та хронiчним отруєнням;

·        оцiнювати обсяг економiчних збитків.

·        робити висновки щодо конкретних екологічних ситуацій;

·        визначати ступінь екологічного ризику;

·        ефективно користуватися екологічними довідниками, нормативними документами та іншою екологічною документацією;

·        виконувати функції членів громадських експертних комісій з екологічних питань галузевого рівня та членів громадських організацій природоохоронного характеру.

 

   Сформовані компетенції

Соціально-особистісті:

ü     розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно природи;

ü     здатність учитися;

ü     креативність,здатність до системного мислення;

ü     турбота про якість виконуваної роботи;

ü     толерантність;

ü     екологічна грамотність;

загальнонаукові:

ü     базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій; навички використання програмних засобів і навички роботи в комп’ютерних мережах, уміння створювати і використовувати Internet-ресурси;

ü     базові знання фундаментальних наук ,в  обсязі, необхідному для освоєння загально професійних дисциплін;

ü     базові знання в галузі, необхідні для освоєння загально професійних дисциплін;

інструментальні:

ü     здатність до письмової та усної комунікації рідною мовою;

ü     навички роботи з комп’ютером;

ü     використання інформаційних джерел;

ü     дослідницькі навички.

 екологічні:   знання принципів організації і функціонування екосистем, чинників, що визначають якість оточуючого середовища, рівень шкідливості виробництва і потенційні загрози для здоров'я людини, знання студентами екологічної ситуації рідного краю, вміння правильно аналізувати і встановлювати причинно-наслідкові зв'язки екологічних проблем, вміння прогнозувати екологічні наслідки людської і професійної діяльності, оцінювати екологічні взаємодії в контексті концепції сталого розвитку країни, інтерес до пізнання екологічних взаємодій, переконання в необхідності щоденного  дотримання норм і правил природокористування, потреби у творчому освоєнні оточуючого середовища, його охороні, збереженні і відновленні, почуття любові і бережливого ставлення до природи, вміння протистояти проявам екологічного вандалізму, дотримання екологічних норм поведінки і виявлення екологічної ініціативи, досвід дослідницької діяльності і здійснення екологічного моніторингу в процесі вивчення соціально-екологічних проблем та ін.

 

 

 

3. Структура навчальної дисципліни

 

семестр

Кількість годин

всього

у тому числі :

 

Лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

Самостійна робота студентів

2

90

18

16

10

46

 

 

4.Тематичний план дисципліни

Назва розділу (модуля),

теми (змістові модулі)

Кількість годин

Навчально-методична література

Засоби  діагностики

всього

лекції

семінари

Практ роботи

Самост.

робота

Модуль 1 Основи теоретичної  екології

21

5

4+1

2

9

 

СЗ,

ПР,Р,Т

МКР

1

Поняття екології як науки. Міждисциплінарний характер екології, її зв’язки з іншими науками. Теоретичні та прикладні напрямки. Найважливіше завдання екології, головний предмет досліджень.

 

 

1

1

 

1

1,2,3, 9,13, 20

семінарські заняття,

практичні роботи,

тестування

2

Природні екологічні системи. Екологічні фактори, їх вплив на існування й розвиток організмів. Екосистеми, біогеоценоз, біом, трофічні ланцюги, біологічна стійкість і продуктивність екосистем.

Біосфера – глобальна екосистема Землі. Біосфера як одна із оболонок Землі, склад і мережі біосфери

 

3

2

2

4

1,2,3, 9,13, 20,

презентація

семінарські заняття,

практичні роботи,

тестування

реферат (презентація)

3

Стратегія і тактика збереження та розвитку життя на Землі.Залежність людства від життєдіяльності і різноманітності других організмів. Ноосфера як нова стадія еволюції біосфери.

 

1

1

 

2

1,2,3, 9,13, 20,

презентація

семінарські заняття,

практичні роботи,

тестування

Модуль 2 Прикладні аспекти екології

29

6

4+2

2

15

 

СЗ,

ПР,

МКР

1

Види забруднення навколишнього середовища:природне і антропогенне забруднення. Основні техногенні забруднювачі й методи їх контролю.

 

1

 

 

2

1,2, 3,9,презентація

семінарські заняття,

тестування

2

Екологічні проблеми енергетики. Джерела енергії. Традиційна енергетика. Екологічні проблеми теплової, атомної та гідроенергетики. Альтернативні джерела енергії.

Екологічні проблеми великих міст.

 

2

2

 

3

1,2, 3,8, 10,14 презентації

семінарські заняття,

тестування

3

Антропогенний вплив на навколишнє середовище. Антропогенний вплив на атмосферу, основні забруднюючі речовини, їх походження. Антропогенний вплив на ґрунти та його наслідки. Антропогенний вплив на гідросферу і його наслідки.

 

3

2

2

5

презентації, 1,2,8, 13,17,

семінарські заняття,

практичні роботи,

тестування , презентація

Модуль 3 Охорона навколишнього середовища

40

7

3+2

6

22

 

 

4

Основні принципи охорони навколишнього середовища. Науково-технологічний прогрес та економіка природокорис­тування. Нормування якості навколишнього середовища. Екологічні нормативи та стандарти якості навколишнього середовища. Екологічний моніторинг та його види.

 

2

1

2

5

6,5,14,22

семінарські заняття,

практичні роботи,

тестування

5.

 Екологічні проблеми України та її регіонів: стан повітрянного середовища, водних басейнів, грунтів, енергетики України.

 

3

2

4

5

презентації,

1,3,4,8

семінарські заняття,

практичні роботи,

тестування, реферат

(презентація)

6

Шляхи розвитку цивілізації в біосфері. Стратегія і тактика збереження „стійкого” (стабільного) розвитку на землі. Національна і глобальна екополітика. Основні міжнародні та національні державні та громадські екологічні організації, рухи. Програма дій на XXI ст. (матеріали всесвітнього екологічного форуму в Ріо-де-Жанейро). Міжнародна діяльність у галузі збереження біосфери і цивілізації. Участь України у міжнародному співробітництві в галузі охорони навколишнього середовища.

 

2

 

 

10

презентація, 1,17,13

семінарські заняття,

практичні роботи,

тестування

реферат(презентація)

 

 

5. Теми лекційних занять

 

 з/п

 

Назва теми

Кількість аудиторних годин

 

1

Поняття екології як науки. Міждисциплінарний характер екології, її зв’язки з іншими науками. Теоретичні та прикладні напрямки. Найважливіше завдання екології, головний предмет досліджень.

1

 

2

Природні екологічні системи. Екосистеми, біогеоценоз, біом, трофічні ланцюги, біологічна стійкість і продуктивність екосистем.

2

 

3

Біосфера – глобальна екосистема Землі. Біосфера як одна із оболонок Землі, склад і межі біосфери. Цілісність біосфери як глобальної екосистеми Землі.

1

 

4

Стратегія і тактика збереження та розвитку життя на Землі. Основні екологічні закони. Залежність людства від життєдіяльності і різноманітності других організмів. Ноосфера як нова стадія еволюції біосфери.

1

 

 

5

 

Види забруднення навколишнього середовища: природне і антропогенне забруднення. Фізичне, механічне, біологічне, геологічне, хімічне антропогенні забруднення.

1

 

6

Екологічні проблеми енергетики. Джерела енергії. Традиційна енергетика. Екологічні проблеми теплової, атомної та гідроенергетики. Альтернативні джерела енергії.

1

 

7

Екологічні проблеми великих міст.

1

 

8

Антропогенний вплив на навколишнє середовище. Антропогенний вплив на атмосферу, основні забруднюючі речовини, їх походження. Антропогенний вплив на ґрунти та його наслідки. Антропогенний вплив на гідросферу і його наслідки. Основні джерела забруднення вод і його наслідки.

3

 

9

Основні принципи охорони навколишнього середовища.

1

 

10

 Екологічний моніторинг та його види.

1

 

11

Стан повітряного середовища, водних басейнів, ґрунтів України. Наслідки екологічних катастроф.

3

 

12

Шляхи розвитку цивілізації в біосфері. Стратегія і тактика збереження „стійкого” (стабільного) розвитку на Землі. Міжнародна діяльність у галузі збереження біосфери і цивілізації. Національна і глобальна екополітика.

2

 

 

Всього

18

 

 

6. Теми семінарських занять

 

 з/п

 

Назва теми

Кількість аудиторних годин

 

1

Поняття екології як науки. Міждисциплінарний характер екології, її зв’язки з іншими науками. Теоретичні та прикладні напрямки. Найважливіше завдання екології, головний предмет досліджень.

1

 

2

Природні екологічні системи. Біосфера – глобальна екосистема Землі

2

 

3

Стратегія і тактика збереження та розвитку життя на Землі. Залежність людства від життєдіяльності і різноманітності інших  організмів. Ноосфера як нова стадія еволюції біосфери.

1

 

4

Екологічні проблеми енергетики. Екологічні проблеми великих міст.

2

 

5

Антропогенний вплив на навколишнє середовище.

2

 

6

Економічні механізми природокористування.

1

 

7

Екологічні проблеми окремих регіонів України.

2

 

 

Всього

11+5 МКР

 

 

7.  Теми практичних занять

 

 з/п

 

Назва теми

Кількість аудиторних годин

 

1.

Природні екологічні системи: Екологічні фактори, їх вплив на існування й розвиток організмів. Екосистеми, біогеоценоз, біом, трофічні ланцюги, біологічна стійкість і продуктивність екосистем.

2

 

2

 Глобальні екологічні проблеми, пов’язані з забрудненням атмосфери.

2

 

3

Нормування якості навколишнього середовища. Екологічні нормативи та стандарти якості навколишнього середовища.

2

 

4

Екологічні проблеми України та її регіонів.

 Стан повітряного середовища, водних басейнів, ґрунтів, енергетики України. Екологічні проблеми найбільших річок, Чорного та Азовського морів.

Екологічний стан Українського Полісся та Карпат.

Екологічний стан Донецько-Придніпровського регіону

4

 

 

Всього

10

 

         

 

8. Самостійна робота


з/п

Назва теми (змістовий модуль)

Короткий зміст

Кількість

годин

 

 

1. Основи  теоретичної  екології

 «Формування екологічної етики та моралі. Екологічна культура» Самостійне опрацювання теми; підготовка письмового звіту.

1

«Екологічні фактори, їх вплив на існування та розвиток організмів» Самостійне опрацювання теми; підготовка письмового звіту.

1

«Залежність людства від життєдіяльності та різноманітності інших організмів» Самостійне опрацювання теми; підготовка письмового звіту.

1

Підготовка до семінарів 

3

Підготовка до практичної роботи

1

 Підготовка до МКР

2

 

Разом  М 1

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Прикладні аспекти

екології

 

«Вплив забруднення навколишнього середовища на здоров’я  людини»     Самостійне опрацювання теми; підготовка письмового звіту.

1,5

« Основні техногенні забруднювачі й методи їх контролю. Фізичне, механічне, біологічне, геологічне, хімічне антропогенні забруднення» Самостійне опрацювання теми; підготовка письмового звіту.

1,5

« Екологічні проблеми транспорту» Самостійне опрацювання теми; підготовка письмового звіту.

1,5

« Деградація ґрунтів: ерозія, дефляція, засолення механічне руйнування, хімічне забруднення» Самостійне опрацювання теми; підготовка письмового звіту.

1,5

Підготовка презентації (за індивідуальним завданням) в форматі Power Point

3

Підготовка до семінарів

2

Підготовка до практичної роботи

1

Підготовка до МКР

3

 

Разом М 2 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Охорона

 навколишнього

 середовища

«Матеріали процесу «Довкілля для Європи» Самостійне опрацювання теми; підготовка письмового звіту.

1,5

«Програма дій на ХХІ ст.(матеріали всесвітнього екологічного форуму у Ріо-де-Жанейро)» Самостійне опрацювання теми; підготовка письмового звіту.

1,5

«Основні міжнародні та національні державні та громадські екологічні організації та рухи» Самостійне опрацювання теми; підготовка письмового звіту.

1,5

«Участь України у міжнародному співробітництві в галузі охорони навколишнього середовища» Самостійне опрацювання теми; підготовка письмового звіту.

1,5

« Екологічні проблеми свого міста» Самостійне опрацювання теми; підготовка письмового звіту.

1,5

«Наслідки екологічних катастроф (природних та антропогенних) в Україні» Самостійне опрацювання теми; підготовка письмового звіту.

1,5

Підготовка презентації(за індивідуальним завданням) в форматі Power Point

3

Підготовка до семінарів

3

Підготовка до практичної роботи

3

Підготовка до МКР

4

 

Разом М 3

 

22

 

ВСЬОГО

 

46

 

 

 

Розподіл годин самостійної роботи за модулями

Підготовка до семінарів

М1 -   3          М2-  2           М3-3

Підготовка до практичних робіт

М1 –   1          М2-1            М3-3

Підготовка до модульної контрольної роботи

М1 -  2           М2-3             М3-4

Підготовка презентації (реферату) за інд.темою

М1 –              М2-  3           М3-3

Самостійне вивчення теми

М1-  3            М2-  6          М3- 9

 

 

9. Календарне планування дисципліни

 

Зміст

Кількість годин

 

дата

лекціі

семінари

Практ.роб.

МКР

Модуль 1 Основи теоретичної  екології

5

4

2

1

 

1-2

Вступ. Поняття екології як науки. Міждисциплінарний характер екології, її зв’язки з іншими науками. Теоретичні та прикладні напрямки. Найважливіше завдання екології, головний предмет досліджень.

1

1

 

 

 

3-4-5-6

Природні екологічні системи. Екосистеми, біогеоценоз, біом, трофічні ланцюги, біологічна стійкість і продуктивність екосистем.

2

 

2

 

 

7

Біосфера – глобальна екосистема Землі. Біосфера як одна із оболонок Землі, склад і мережі біосфери. Цілісність біосфери як глобальної екосистеми Землі.

1

 

 

 

 

8-9

Природні екологічні системи. Біосфера – глобальна екосистема Землі.

 

2

 

 

 

10-11

Стратегія і тактика збереження та розвитку життя на Землі. Основні екологічні закони. Ноосфера як нова стадія еволюції біосфери.

1

1

 

 

 

12

Модульна контрольна робота № 1

 

 

 

1

 

Модуль 2 Прикладні аспекти екології

6

6

2

2

 

13

Види забруднення навколишнього середовища: природне і антропогенне забруднення.

1

 

 

 

 

14-15-16-17

Екологічні проблеми енергетики: джерела енергії.

1

2

 

 

 

 

Екологічні проблеми великих міст.

1

 

 

 

18

Антропогенний вплив на атмосферу, основні забруднюючі речовини, їх походження.

1

 

 

 

 

19-20

 Глобальні екологічні проблеми, які пов’язані з забрудненням атмосфери: руйнування озонового шару, парниковий ефект, смог, кислотні дощі.

 

 

2

 

 

21

 Антропогенний вплив на ґрунти та його наслідки.

1

 

 

 

 

22

 Антропогенний вплив на гідросферу і його наслідки.

1

 

 

 

 

23-24

Антропогенний вплив на навколишнє середовище. Антропогенний вплив на ґрунти, атмосферу та гідросферу.

 

2

 

 

 

25-26

Модульна контрольна робота № 2

 

 

 

2

 

Модуль 3. Охорона навколишнього середовища

7

3

6

2

 

27

Основні принципи охорони навколишнього середовища. Ресурсозбереження, безвідходні і маловідходні технології, утилізація відходів, екологізація всього виробництва.

1

 

 

 

 

28

Екологічний моніторинг та його види.

1

 

 

 

 

29

Економічні механізми природокористування

 

1

 

 

 

30-31

Нормування якості навколишнього середовища. Екологічні нормативи та стандарти якості навколишнього середовища.

 

 

2

 

 

32

 Екологічні проблеми України та її регіонів. Джерела екологічної кризи в Україні, вплив їх на життя людей.

1

 

 

 

 

33-34

Сучасний стан навколишнього середовища: повітряного середовища, водних басейнів, ґрунтів.

2

 

 

 

 

35-36-37-38

Екологічні проблеми найбільших річок, Чорного та Азовського морів. Екологічний стан Українського Полісся та Карпат. Екологічний стан Донецько-Придніпровського регіону.

 

 

4

 

 

39-40

 Екологічні проблеми окремих регіонів.

 

2

 

 

 

41-42

Шляхи розвитку цивілізації в біосфері. Стратегія і тактика збереження  „стійкого” (стабільного) розвитку на Землі.

2

 

 

 

 

43-44

Модульна контрольна робота № 3

 

 

 

2

 

                 

 

 

10. Рейтингова система оцінювання

Модуль 1

Модуль 2

 

Модуль 3

Сума

28

32

40

100

 

 

 

Рейтинг для модуля № 1          ВСЬОГО 28 б.

 

Семінари  - 9 бали   (кожен по 3б)

Практичні роботи - 2 бали (кожна по 2б)

Конспект - 3 бали

Письмовий звіт щодо вивчення теми – 6 балів (кожна тема по 2б)

Ø      «Формування екологічної етики та моралі. Екологічна культура»

Ø      «Екологічні фактори, їх вплив на існування та розвиток організмів»

Ø      «Залежність людства від життєдіяльності та різноманітності інших організмів»

Модульна контрольна робота – 8 балів

Мінімальна кількість балів - 17

   

Рейтинг для модуля № 2            ВСЬОГО 32 б.

Семінари  - 8 балів (кожен по 4б)

Практичні роботи - 2 бали (одна)

Конспект - 2 бали

Підготовка презентації  (за індивідуальним завданням) – 4 бали

Письмовий звіт щодо вивчення тем – 8 бали (кожна тема по 2 бали)

Ø     «Вплив забруднення навколишнього середовища на здоров’я

людини»

Ø   « Основні техногенні забруднювачі й методи їх контролю. Фізичне, механічне, біологічне, геологічне, хімічне антропогенні забруднення»

Ø   « Екологічні проблеми транспорту»

Ø   « Деградація ґрунтів: ерозія, дефляція, засолення механічне руйнування, хімічне забруднення»     

Модульна контрольна робота – 8 балів

Мінімальна кількість балів – 19

 

Рейтинг для модуля № 3                ВСЬОГО 40 б.

Семінари  - 8 балів (кожен по 4б)

Практичні роботи - 6 балів (кожна по 3 бали)

Конспект -2 бали

Підготовка презентації (за індивідуальним завданням) – 4 бали

Письмовий звіт щодо вивчення тем – 12 балів (кожна тема по 2 бали)

Ø     «Матеріали процесу «Довкілля для Європи»

Ø     «Програма дій на ХХІ ст.(матеріали всесвітнього екологічного форуму у Ріо-де-Жанейро)»

Ø     «Основні міжнародні та національні державні та громадські екологічні організації та рухи»

Ø     «Участь України у міжнародному співробітництві в галузі охорони навколишнього середовища»

Ø     «Екологічні проблеми свого міста»

Ø     «Наслідки екологічних катастроф (природних та антропогенних) в Україні»

Модульна контрольна робота – 8 балів

Мінімальна кількість балів – 24

 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ

За шкалою ECTS

За національною шкалою

За шкалою ДВУФК

А

відмінно

90-100

В

  добре

82-89

С

добре

74-81

D

задовільно

64-73

Е

задовільно

60-63

FX

незадовільно

 з можливістю повторного складання

35-59

F

незадовільно з обов’язковим повтор­ним вивченням дисципліни

0-34

 

 

 

10. Методичне забезпечення

1.      Питання для підсумкового контролю.

2.      Лекційний курс.

3.      Теми семінарських занять.

4.      Практичні  роботи.

5.      Модульні контрольні роботи.

6.      Варіанти комплексних контрольних робіт.

7.      Питання для самостійного опрацювання.

     8. Рейтингова система оцінювання.

     9. Презентації

 

 

11. Рекомендована література

Основна

 

1.Мягченко О.П. Основи екології. Підручник.- К:Центр учбової літератури,2010. – 312 с.

 

Допоміжна

 

    2.Білявський Г.О. Основи екології: Підручник / Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй, І.Ю. Костіков. – К.: Либідь, 2004. – 928 с.

3. Білявський Г.О., Бутченко Л.І. та ін. Основи екології: теорія та практикум. На-вч. посіб. – К.: Лібра, 2002.- 352 с.

4. Внуков А.К. Защита атмосферы от выбросов энергообъектов: Справочник. - М.: Энергоиздат, 1992. - 176 с.

5. Вронский В.А. Прикладная экология: Учеб. пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 1996.- 512 с.

6. Голицын А.Н. Основы промышленной экологии: Учебник для нач. проф. обра-зования – М.: Академия, 2002. – 240 с.

7. Голуб В.М. Экология для технических вузов /В.М. Голуб, И.А. Кленова,В.И. Колесников; Под ред. В.И. Колесникова. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. - 384 с.

8. Горелов А.А. Экология: Учеб. пособие. – М.: Центр, 2000. – 240 с.

9. Джигерей В.С. Основи екології та охорони навколишнього середовища / В.С. Джигерей, В.В. Сторожук, Р.А. Яцюк .– Львів: Афіша, 2000. – 272 с.

10. Еленский Ф.З. Экологизация производства и модели безотходных процессов / Учеб. пособие для студ. вузов.- Киев: УМК ВО, 1988. - 59 с.

11. Инженерная экология: Учебник / Под ред. В.Т. Медведева. – М.: Гардарики, 2002. – 687 с.

12. Киселев В.Н. Основы экологии: Учеб. пособие. – Минск.: Университеция, 2000. – 383 с.

13. Кучерявий В.П. Екологія: Підручник. – Львів: Світ, 2001. – 480 с.

14. Лапин В.Л. Основы экологических знаний инженера: Учеб. Пособие / В.Л. Лапин, А.Г. Мартинсен, В.М. Попов. - М.: Экология, 1996. - 176 с.

15. Лаптев А.А.. Охрана и оптимизация окружающей среды/А.А. Лаптев, С.И. Приемов, И.Д. Родичкин, Ю.С. Шемшученко. - Киев: Лыбидь, 1990. - 256 с.

16. Новиков Ю.В. Охрана окружающей среды: Учеб. пособие для учащ. техн. - М.: Высш. школа, 1987. - 287 с.

17. Охрана окружающей среды: Учеб. для техн. спец. вузов / С.В.Белов, Ф.А.Барбинов, А.Ф.Козьяков и др.; Под ред. С.В.Белова. - М.: Высш. школа, 1991. - 319 с.

18. Стадницкий Г.В. Экология: Учеб. пособие для химико-технологических вузов / Г.В. Стадницкий, А.И. Родионов. - М.: Высш.школа, 1988. - 272 с.

19. Степановских А.С. Экология: Учебник для вузов.- М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2001. – 703 с.

20. Федоренко О.І. Основи екології: Підручник / О.І. Федоренко, О.І. Бондар, А.В. Кудін. – К.: Знання, 2006. – 543 с.

21. Экология и безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие для вузов / Д.А. Кривошеин, Л.А. Муравей и др.; Под ред. Л.А. Муравья. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2000. - 447 с.

22. Экология и экономика: Справочник /О.Ф.Балацкий, П.Г.Вакулюк, В.М.Власенко и др. / Под ред. К.М. Сытника. - К.: Политиздат Украины, 1986. - 308 с.

23. Экология: Учеб. пособие / Под ред. В.В. Денисова. Сер. Учебный курс. – Ростов н/Д: Март, 2002.- 640 с.

24. Зеленська В.А. Організація самостійної роботи студентів з дисципліни “Основи екології”: Навчальний посібник для всіх видів спеціальностей. – Краматорськ:ДДМА, 2006. – 56 с.

 

 

 

 

12. Інформаційні ресурси

Використовуються в електронному вигляді:

1. Питання для підсумкового контролю.

2. Лекційний курс.

3. Теми семінарських занять.

4. Практичні роботи.

5. Питання для самостійного опрацювання.

6. Рейтингова система оцінювання.

7. Презентації.

 

Додаткові сторінки Інтернет

 

Декларація Конференції Ріо –92 "Про екологічний та економічний розвиток"

            http://www.un.org/russian/documen/declarat/riodecl.htm

Порядок денний на ХХІ століття 

            http://www.un.org/russian/conferen/wssd/agenda21/

Рамкова Конвенція ООН про зміну клімату

            http://www.climate.org.ua/int_agr/unfc/unfc_001ua.html

Рамкова Конвенція ООН про біологічне різноманіття.

            http://www.nature.uz/rus/conventions/biodiv.html

Стан навколишнього середовища

            http://www.unep.org/Geo2000/english/0072.htm

Резолюції, прийняті на Самміті у Йоганнесбурзі Політична декларація http://www.un.org/russian/conferen/wssd/docs/decl_wssd.pdf

Всеукраїнська конференція зі сталого розвитку. Резолюція конференції. www.ecolife.org.ua

Національна конференція зі сталого розвитку, Київ. 20-22 листопада 2002 р.

            Резолюція конференції. www.ecolife.org.ua

 

Сайти в мережі Інтернет:

1. ЗооЛекс/ZooLex, URL: http://www.zoolex.org/

2. Справочник по климатическим данным и климадиаграммам метеостанций мира, URL: http://klimadiagramme.ru/

3. English for Science & Technology, URL: http://www.wfi.fr/est/estl.html

4. “Студентська бібліотека АВС”, URL: http://abc.vvsu.ru/

5. «Каталог образовательных ресурсов», URL: http://catalog.alledu.ru

6. «Очень полезный портал для всех учащихся», URL: http://www.allbest.ru

7. „Открытый Колледж”, URL: http://www.college.ru/

8. Сервер российского студенчества, URL: http://www.students.ru

9. Молодёжный портал, URL: http://www.coolsoch.ru

10. «Экзамен.Ру», URL: http://www.examen.ru

11. Российская научно-техническая библиотека, URL: http://www.sciteclibrary.ru/

12. European Environment Agency (EEA)/Європейська агенція з охорони довкілля – Служба „-R-E-P-O-R-T-S-” – URL: http://reports.eea.europa.eu

13. Woodrow Wilson International Center for Scholars, URL: http://www.wilsoncenter.org/directions

14. Orion Magazine (USA), URL: http://www.orionmagazine.org

15. Udzungwa National Park, Tanzania, URL: http://www.tanzaniaparks.com/uzdungwa.htm

16. Protected Area Service (Lietuva) : URL: http://vstt.lt/wt_vstt/action/main?lang=en;

17. State Forest Survey Service (Lietuva) :URL:http://www.lvmi.lt/vmt/leidiniai.php?form_currentid=161.

18. National Parks (Lietuva):

- Kursiu Nerija NP URL: http://www.nerija.lt/en/;

- Zemaitija NP : URL: http://www.zemaitijosnp.lt/index.php?id=70,0,0,1,0,0 ;

- Dzukija NP : URL: http://www.dzukijosparkas.lt/;

19. Lithuanian Research Institute of Forestry:

URL: http://www.balticforestry.mi.lt/ .

20. „Мембрана” (Росія), URL: http://www.membrana.ru/

21. „Наука” (Росія), URL: http://www.inauka.ru/

22. „Ньюсленд” (Росія), URL: http://newsland.ru/

 

Примітка:

1. Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом вищого навчального закладу і містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролів.

2. Розробляється викладачем. Робоча програма навчальної дисципліни розглядається на засіданні циклової комісії, підписується головою циклової комісії і затверджується заступником директора вищого навчального закладу з навчальної роботи.

3. Формат бланка А4 (210 х 297 мм).

 

 

 

 

     

 

 
< Попередня   Наступна >