Наша гордість

Image

Андрій Говоров завоював золоту нагороду на чемпіонаті Європи з водних видів спорту,  який розпочався у Лондоні. 

Детальніше...
 
 
Оксана Баюл - перша олімпійська чемпіонка Незалежної України
 
Оксана Баюл - перша олімпійська чемпіонка Незалежної України 
Детальніше...
 
 
Майстер спорту України міжнародного классу.Чемпіон та рекордсмен Європи з плавання серед юніорів.
 
Говоров Андрій - Трьоразовий чемпіон та рекордсмен Європи серед Юнiopiв
Майстер спорту Украіни міжнародного класу
Член національноі збірної   України з плавання.
 
 
Детальніше...
 
 
Нестеренко Микита - 6-ти разовий рекордсмен світу з метання диску, член національної збірної команди України
 
НЕСТЕРЕНКО МИКИТА
майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики,чемпіон світу серед юнаків, переможець молодіжного кубку Європи 2011 року

Детальніше...
 
 
Переможець юнацького Європейського фестивалю та всесвітній гімназіаді в метанні диску . Майстер спорту України.
 
Клочко Вікторія - Студентка ІІ курсу училища, чемпіонка Європейського   юнацького олімпійського фестивалю,   чемпіонка Всесвітньої гімназіади з метання диску в Катарі
 
МІЩЕНКО ВЛАДИСЛАВ
Міщенко Владислав
2-разовий переможець першості Європи, учасник першості світу сучасного п'ятиборства

 
 
МЕЛЕНЕВСЬКИИ ВІКТОР
Меленевський Віктор
майстер спорту України з дзюдо, срібний призер першості Європи

 
КІРІЄНКО АННА
Кіріенко Анна
майстер спорту України з баскетболу, чемпіонка України 2010 року серед команд суперліги

 
КУЛАКСІЗОВ РУСЛАН
Кулаксізов Руслан
майстер спорту України з гімнастики спортивної, 4-разовий переможець VI літніх юнацьких спортивних ігор України 2011 року

 
 
Валентин Греков - чемпіон Євпропи по дзюдо
 
Валентин Греков - чемпіон Європи по дзюдо
Детальніше...
 
 
Твердохліб Олег - Чемпіон Європи, рекордсмен з легкої атлетики, член національної збіної України
 
Твердохліб Олег - Чемпіон Європи, рекордсмен з легкої атлетики, член національної збіної України 
 
 
Назаренко Сергій - Чвертьфіналіст чемпіонату світу 2006 років, бронзовий призер чемпіонату України - 1 (2003/2004), фіналіст Кубка України - 1 (2003/2004)
 
Назаренко Сергій - Чвертьфіналіст чемпіонату світу 2006 років, бронзовий призер чемпіонату України - 1 (2003/2004), фіналіст Кубка України - 1 (2003/2004)
Детальніше...
 
 
Руслан РОТАНЬ - Чвертьфіналіст чемпіонату свiту 2006 року, чемпіон України - 1 (2006/2007)
 
Руслан Ротань - Чвертьфіналіст чемпіонату свiту 2006 року, чемпіон України - 1 (2006/2007)
Детальніше...
 
Зверев
 
ЗВЄРЄВ СЕРГІЙ
майстер спорту України з дзюдо, срібний призер першості світу, переможець юнацького Європейського олімпійського фестивалю

 
Черников
 
ЧЕРНІКОВ ВЛАДИСЛАВ
учасник першості світу з легкої атлетики, переможець і срібний призер юнацького Європейського олімпійського фестивалю

 
Робоча програма навчальної дисципліни «Методи математичної статистики,КТ,спортивна метрологія»

Image

Image

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підго­товки, освітньо-кваліфікацій­ний рівень

Характеристика навчальної дис­ципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів - 4

Галузь знань
_01 «Освіта»

(шифр і назва)

 

Спеціальність 017“Фізична культура і спорт _

 

    (код і назва)

Освітньо-кваліфікаційний рі­вень: молодший спеціаліст

Вибіркова

 

Рік підготовки:

1-й

Семестр

Загальна кількість годин - 120

2-й

 

Лекції

Тижневих годин для ден­ної форми навчання:

аудиторних - 3

самостійної роботи
студента - 2

24 год

 

Практичні, семінарські

16 год

26 год

Лабораторні

 

 

Самостійна робота

54 год

 

Індивідуальні завдання:
год

Вид контролю: залікПримітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи студента становить:

     для денної форми навчання - 3:2

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: Основна мета запропонованого курсу - засвоєння метрологічних основ вимірів та контролю у фізичному вихованні та спорті; вивчення математико-статистичних методів та їх використання для обробки і аналізу результатів контролю та планування навчально-тренувального процесу;освоєння технічних засобів контролю у спорті ;освоєння технологій і та методичних прийомів реєстрації  , обробки та аналізу показників фізичного стану спортсменів.

 

        Завдання курсу

Після вивчення курсу студент повинен знати :

 • поняття про управління;
 • управління та контроль в спортивному тренуванні;
 • шкали вимірів;
 • одиниці вимірів;
 • точність вимірів;
 • поняття основної та додаткової похибки;
 • поняття абсолютної та відносної похибки;
 • поняття систематичної та випадкової похибки;
 • статистичні методи обробки результатів вимірів;
 • взаємозв’язок результатів вимірів;
 • методи обчислення коефіцієнтів взаємозв’язку;
 • основи теорії тестів;
 • поняття надійності тестів;
 • поняття інформативності тестів;
 • основи теорії оцінок;
 • поняття проблеми оцінок;
 • поняття шкали оцінок;
 • різновидності норм;поняття кваліметрії;
 • метод експертних оцінок ;
 • метод анкетування.

Студент повинен У М І Т И:

 • використовувати інструментальні методи контролю за спортсменами;
 • користуватись інформаційно-технічним забезпеченням навчально-тренувального процесу;
 • проводити комплексний контроль у фізичному вихованні;
 • використовувати способи реєстрації змагальної діяльності;
 • проводити метрологічний контроль за технічною та тактичною підготовленістю спортсмена;
 • здійснювати контроль за фізичною підготовленістю;
 • проводити контроль за тренувальним та змагальним навантаженням;
 • здійснювати етапний , поточний та оперативний контроль;
 • робити прогнозування та відбір у спорті.

   Сформовані компетенції :

соціально-особистісті:

1.      розуміння та сприйняття етичних норм поведінки ;

2.      здатність учитися;

3.      креативність,здатність до системного мислення;

4.      турбота про якість виконуваної роботи;

5.      толерантність;

6.      комп’ютерна  грамотність;

загальнонаукові:

1.      базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій;навички використання програмних засобів і навички роботи в комп’ютерних мережах,уміння створювати і використовувати Internet-ресурси;

2.      базові знання фундаментальних наук,в  обсязі, необхідному для освоєння загально професійних дисциплін;

3.      базові знання в галузі, необхідні для освоєння загально професійних дисциплін;

інструментальні:

1.      здатність до письмової та усної комунікації рідною мовою;

2.      навички роботи з комп’ютером;

3.      використання інформаційних джерел;

4.      дослідницькі навички.

 

3. Структура навчальної дисципліни

 

Семестр

Кількість годин

Всього

у тому числі :

 

Лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

Самостійна робота студентів

2

120

24

26

16

54

 

 

4.Тематичний план дисципліни

 

 

Назва розділу(модуля),теми(змістові модуля)

Кількість годин

Навчально-методична література

Засоби діагностики

Всього

Лекції

Семінари

Практ роботи

Самост.

робота

Модуль 1. Основи математичної статистики.

28

6

5

4

13

 

СЗ,

ПР,Р,Т

МКР

1

 Предмет математичної статистики, її зв’язок з спортивною метрологією. Вибірка , варіаційний ряд. Мода, медіана, розмах варіації.

 

 

1

 

 

 

1,2,3, 7,8

семінарські заняття,

практичні роботи,

тестування

2

Метод середніх величин. Практична реалізація метода середніх величин.     

 Семінар №1

 

1

1

 

2

1,2,3, 7

семінарські заняття,

практичні роботи,

тестування

реферат

3

 Генеральна сукупність і вибірка. Вибірковий метод.

 Семінар №2

 

 

1

 

2

1,2,3, 6

 

семінарські заняття,

практичні роботи,

тестування

4

Параметричні критерії Ст’юдента , Фішера.

 Практична робота №1

 

1

 

1

 

2,3, 4,6

семінарські заняття,

практичні роботи,

тестування

5

Непараметричні критерії Вілкоксона, Уайта і критерій знаків.

Семінар №3

 

 

1

 

2

1,2,3

семінарські заняття,

практичні роботи,

тестування

реферат

6

Поняття кореляції. Кореляційне поле. Коефіцієнт кореляції. Кореляційні відношення. Рангова кореляція.

Практична робота №2

 

1

 

1

1

6,7,8

семінарські заняття,

практичні роботи,

тестування

7

 Кореляційний аналіз. Практична реалізація кореляційний аналізу. Семінар №4

 

 

1

 

2

2,3,5

семінарські заняття,

практичні роботи,

тестування

реферат

8

Ознаки , які не мають кількісного вираження.  Семінар №5

 

1

1

 

2

1,2, 3,8, презентації

семінарські заняття,

практичні роботи,

тестування

9

Результативний та факторний ознаки. Сума квадратів відхилень.

 Практична робота №3

 

1

 

1

 

1,2,3, 7,8

семінарські заняття,

практичні роботи,

тестування

реферат

10

 Однофакторний дисперсійний аналіз.  Практична реалізація дисперсійного аналізу. Практична робота №4

 

 

 

1

2

1,2, 3,8,  презентації

семінарські заняття,

практичні роботи,

тестування

Модуль 2.Комп’ютерна техніка                             29   6     6      4      13

1.

  Найважливіші поняття інформації та інформатики.Практичня робота №1

 

 

1

 

1

 

1,2,3

семінарські заняття,

практичні роботи,

тестування

реферат

2.

 Історія розвитку обчислювальної техніки. Класифікація комп'ютерної технології. Програмне забезпечення персональних комп'ютерів.Семінар №1

 

 

1

1

 

2

1,2, 3,8, презентації

семінарські заняття,

практичні роботи,

тестування

реферат

3.

Апаратне забезпечення персональних комп'ютерів: системний блок, відео-система, периферійні пристрої.

Семінар №2

 

 

 

1

 

2

1,2,3, 7,8

семінарські заняття,

практичні роботи,

тестування

реферат

4.

Класифікація операційних систем. Основні поняття і визначення.Практична робота №2

 

 

1

 

1

1

6,7,8

семінарські заняття,

практичні роботи,

тестування

реферат

5.

 Основи середовища Microsoft Windows.Семінар №3

 

 

 

1

 

2

1,2,3

семінарські заняття,

практичні роботи,

тестування

реферат

6.

Основні поняття і визначення файлової системи. Операції з файлами  в Microsoft Windows.Практична робота №3

 

 

1

 

1

1

1,2, 3,8, презентації

семінарські заняття,

практичні роботи,

тестування

реферат

7.

Службові програми: архіватори і антивірусні програми.Семінар №4

 

 

 

1

 

2

1,2,3, 7,8

семінарські заняття,

практичні роботи,

тестування

реферат

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 Microsoft Word. Microsoft Excel.

Семінар №5

 

 

 

1

 

2

6,7,8

семінарські заняття,

практичні роботи,

тестування

реферат

9.

Векторне і растрове зображення.Практична робота №4

 

1

 

1

 

1,2,3

семінарські заняття,

практичні роботи,

тестування

реферат

10.

 Комп’ютерні мережі, класифікація. Основи роботи в мережі Internet.

 Семінар №6

 

 

 

1

1

 

2

1,2, 3,8, презентації

семінарські заняття,

практичні роботи,

тестування

реферат

Модуль 3. Теоретичні основи спортивної           34    6   10    4       14

 метрології.

 

1.

Вступ до спортивної метрології.

 

1

 

 

 

1,2,3, 7,8

семінарські заняття,

практичні роботи,

тестування

реферат

2.

Основи теорії вимірювань.Практична робота №1

 

 

1

 

1

 

6,7,8

семінарські заняття,

практичні роботи,

тестування

реферат

3.

Основи теорії тестів та методологія тестування. Практична робота №2

 

 

1

 

1

 

1,2,3, 7

семінарські заняття,

практичні роботи,

тестування

реферат

4.

Основи теорії оцінок.Семінар №1

 

 

1

 

2

1,2,3

семінарські заняття,

практичні роботи,

тестування

реферат

5.

Шкали оцінок. Норми оцінок. Семінар №2

 

 

 

1

 

2

1,2, 3,8, презентації

семінарські заняття,

практичні роботи,

тестування

реферат

6.

Оцінка знань. Відносна і кількісна оцінки якісних показників. Семінар №3

 

 

 

1

 

2

1,2,3, 7,8

семінарські заняття,

практичні роботи,

тестування

реферат

7.

Метод середніх величин. Семінар №4

 

 

1

1

 

1

6,7,8

семінарські заняття,

практичні роботи,

тестування

реферат

8.

Вибірковий метод. Семінар №5

 

 

1

1

 

 

1,2,3

семінарські заняття,

практичні роботи,

тестування

реферат

9.

Закон нормального розподілу. Практична робота №3

 

 

 

 

1

1

1,2, 3,8, презентації

семінарські заняття,

практичні роботи,

тестування

реферат

10.

Параметричні та непараметричні методи порівняння вибірок. Семінар №6

 

 

 

1

 

2

1,2,3, 7,8

семінарські заняття,

практичні роботи,

тестування

реферат

11.

Взаємозв’язок  результатів вимірювань.

Семінар №7

 

1

1

 

 

6,7,8

семінарські заняття,

практичні роботи,

тестування

реферат

12.

Графічне зображення статистичних даних. 

Семінар №8

 

 

1

 

2

1,2,3, 7

семінарські заняття,

практичні роботи,

тестування

реферат

13.

Комп’ютерна обробка результатів вимірювань моторики людини.  Практична робота № 5. Семінар №9

 

 

1

1

 

1,2,3

семінарські заняття,

практичні роботи,

тестування

реферат

14.

Законодавча база стандартизації в Україні.

 Семінар № 10

 

 

 

 

 

\

\

 

 

1

 

2

1,2, 3,8, презентації

семінарські заняття,

практичні роботи,

тестування

реферат

 

Модуль 4.Метрологічні основи контролю розвитку рухових здібностей спортсменів.

 

29

6

5

4

14

 

 

1.

Метрологічний контроль розвитку силових і швидкісних здібностей спортсменів.

 

 

1

 

 

 

1,2,3, 7,8

семінарські заняття,

практичні роботи,

тестування

реферат

2.

Метрологічний контроль розвитку здібності до витривалості спортсменів. .Семінар №1

 

 

 

1

 

2

1,2,3

семінарські заняття,

практичні роботи,

тестування

реферат

3.

Контроль розвитку специфічної витривалості. Практична робота №1

 

 

1

 

1

1

1,2, 3,8, презентації

семінарські заняття,

практичні роботи,

тестування

реферат

4.

Метрологічний контроль розвитку здібності до гнучкості в суглобах спортсменів. .Семінар №2

 

 

 

1

 

2

1,2,3, 7,8

семінарські заняття,

практичні роботи,

тестування

реферат

5.

Методи оцінки розвитку гнучкості в суглобах. Практична робота №2

 

 

1

 

1

1

6,7,8

семінарські заняття,

практичні роботи,

тестування

реферат

6.

Метрологічний контроль розвитку психомоторних здібностей спортсменів. .Семінар №3

 

 

 

1

 

2

1,2,3

семінарські заняття,

практичні роботи,

тестування

реферат

7.

Метрологічне забезпечення спортивного відбору. Практична робота №3

 

 

1

 

1

1

1,2, 3,8, презентації

семінарські заняття,

практичні роботи,

тестування

реферат

8.

Метрологічні основи змагальної діяльності спортсменів. .Семінар №4

 

 

 

1

 

2

1,2,3, 7,8

семінарські заняття,

практичні роботи,

тестування

реферат

9.

Метрологічні основи контролю технічної та тактичної підготовленості спортсменів. Практична робота №4

 

 

1

 

1

1

6,7,8

семінарські заняття,

практичні роботи,

тестування

реферат

10.

Метрологічні основи контролю за тренувальними та змагальними навантаженнями. .Семінар №5

 

 

 

1

 

2

1,2,3

семінарські заняття,

практичні роботи,

тестування

реферат

11.

Апаратурні комплекси та вимірювальні системи, що використовуються у спорті.

 

 

1

 

 

 

1,2, 3,8, презентації

семінарські заняття,

практичні роботи,

тестування

реферат

 

Разом за розділом

 

 

 

 

 

 

 

 

   Всього

120

24

26

16

54

 

 

                         


5. Теми лекційних занять

п/п

Назва і короткий зміст змістовного модуля,

ТЕМА

 

 

Кількість аудиторних годин

 

Модуль 1..Основи математичної статистики.

 

 

1.

1. Предмет математичної статистики, її зв’язок з спортивною метрологією. Вибірка , варіаційний ряд. Мода, медіана, розмах варіації.

1

2.

Метод середніх величин. Практична реалізація метода середніх величин.     

1

3.

Параметричні критерії Ст’юдента , Фішера.

1

4.

Поняття кореляції. Кореляційне поле. Коефіцієнт кореляції. Кореляційні відношення. Рангова кореляція.

1

5.

Ознаки , які не мають кількісного вираження.

1

6.

Результативний та факторний ознаки. Сума квадратів відхилень.

1

 

Всього:

6

 

Модуль 2. Комп’ютерна техніка

 

1.

Найважливіші поняття інформації та інформатики.

1

2.

Історія розвитку обчислювальної техніки. Класифікація комп'ютерної технології. Програмне забезпечення персональних комп'ютерів.

1

3.

Класифікація операційних систем. Основні поняття і визначення.

1

4.

Основні поняття і визначення файлової системи. Операції з файлами  в Microsoft Windows.

1

5.

Векторне і растрове зображення.

1

6.

. Комп’ютерні мережі, класифікація. Основи роботи в мережі Internet.

1

 

Всього:  

            6

 

Модуль 3. Теоретичні основи спортивної метрології.

 

1.

Вступ до спортивної метрології.

1

2.

Основи теорії вимірювань.

1

3.

Основи теорії тестів та методологія тестування.

1

4.

Метод середніх величин.

1

5.

Вибірковий метод.

1

6.

Взаємозв’язок  результатів вимірювань.

1

 

Всього:

6

 

Модуль 4.Метрологічні основи контролю розвитку рухових здібностей спортсменів.

 

1.

Метрологічний контроль розвитку координаційних здібностей спортсменів.

1

2.

Контроль розвитку специфічної витривалості.

1

3.

Методи оцінки розвитку гнучкості в суглобах.

1

4.

Метрологічне забезпечення спортивного відбору.

1

5.

Метрологічні основи контролю технічної та тактичної підготовленості спортсменів.

1

6.

Апаратурні комплекси та вимірювальні системи, що використовуються у спорті.

1

 

Всього:  

6

 

Разом:

24

 

                                  6.ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

№ модуля,

змістово-го моду-

ля,теми

Назва практичного (семінарського) заняття і короткий  його зміст

Кількість аудиторних годин

 

     Модуль 1. Основи математичної статистики.

 

 

 

1.

 

2.

3.

 

4.

 

5.

 

 

 Метод середніх величин. Практична реалізація метода середніх величин.     

Генеральна сукупність і вибірка. Вибірковий метод.

Непараметричні критерії Вілкоксона, Уайта і критерій знаків.

Кореляційний аналіз. Практична реалізація кореляційний аналізу.

Ознаки , які не мають кількісного вираження.

Результативний та факторний ознаки. Сума квадратів відхилень.

Однофакторний дисперсійний аналіз.  Практична реалізація дисперсійного аналізу.

Всього:

 

 

      1

 

      1

      1

 

      1

 

      1

 

 

 

 

       5

 

Модуль 2. Комп’ютерна техніка

 

1.

 

 

2.

 

3.

4.

 

5.

6.

Історія розвитку обчислювальної техніки. Класифікація комп'ютерної технології. Програмне забезпечення персональних комп'ютерів.

 Апаратне забезпечення персональних комп'ютерів: системний блок, відео-система, периферійні пристрої.

Основи середовища Microsoft Windows.

Службові програми: архіватори і антивірусні програми.

 Microsoft Word. Microsoft Excel.

Комп’ютерні мережі, класифікація. Основи роботи в мережі Internet.

Всього:

       1

 

 

        1

 

        1

        1

 

         1

         1

 

        6

 

Модуль 3. Теоретичні основи спортивної метрології.

 

1.

2.

3.

 

 

4.

5.

6.

 

 

7.

8.

 

10.

 

11.

Основи теорії оцінок.

Шкали оцінок. Норми оцінок.

Оцінка знань. Відносна і кількісна оцінки якісних показників.

Метод середніх величин.

Вибірковий метод.

Параметричні та непараметричні методи порівняння вибірок.

Взаємозв’язок  результатів вимірювань.

Графічне зображення статистичних даних. 

Комп’ютерна обробка результатів вимірювань моторики людини.  

Законодавча база стандартизації в Україні.

 

Всього:

        1

        1

        1

 

 

        1

        1

        1

 

 

        1

        1

 

        1

 

        1

 

       10

 

Модуль 4. Метрологічні основи контролю розвитку рухових здібностей спортсменів.

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

Метрологічний контроль розвитку силових і швидкісних здібностей спортсменів.

Метрологічний контроль розвитку здібності до гнучкості в суглобах спортсменів.

Метрологічний контроль розвитку психомоторних здібностей спортсменів.

Метрологічні основи змагальної діяльності спортсменів.

Метрологічні основи контролю за тренувальними та змагальними навантаженнями.

Всього:

       1

 

       1

 

       1

  

       1

 

       1

 

       5

Всього

 

      26


                          
                   7.ТЕМИ  практичних ЗАНЯТЬ 

Назва практичного  заняття і короткий  його зміст

Кількість аудиторних годин

Модуль 1.  Основи математичної статистики.

1

 Параметричні критерії Ст’юдента , Фішера.

1

2

Поняття кореляції. Кореляційне поле. Коефіцієнт кореляції. Кореляційні відношення. Рангова кореляція.

1

3

Результативний та факторний ознаки. Сума квадратів відхилень.

1

4

Однофакторний дисперсійний аналіз.  Практична реалізація дисперсійного аналізу.

 

1

Усього годин:

 

4

 

Модуль 2.Комп’ютерна техніка

 

1

Найважливіші поняття інформації та інформатики.

1

2

Класифікація операційних систем. Основні поняття і визначення.

1

3

Основні поняття і визначення файлової системи. Операції з файлами  в Microsoft Windows.

1

4

Векторне і растрове зображення.

 

1

Усього годин:

 

4

 

Модуль 3. Теоретичні основи спортивної метрології.

 

       1

Основи теорії вимірювань.

1

       2

Основи теорії тестів та методологія тестування.

1

       3

Закон нормального розподілу.

1

       4

Комп’ютерна обробка результатів вимірювань моторики людини.  

1

Усього годин:

 

4

 

 

        1

        2

       3

       4

        Модуль 4.  Метрологічні основи контролю розвитку рухових здібностей спортсменів.

Контроль розвитку специфічної витривалості.

Методи оцінки розвитку гнучкості в суглобах.

Метрологічне забезпечення спортивного відбору.

Метрологічні основи контролю технічної та тактичної підготовленості спортсменів.

                                             

 

 

1

          1

         1

         1

Усього годин:

 

4

Разом:

 

16

 

 

8.Самостійна робота

 


з/п

Назва теми (змістовий модуль)

Короткий зміст

Кількість

годин

 

 

   Основи матема

   тичної статистики.

Метод середніх величин. Практична реалізація метода середніх величин.     

Генеральна сукупність і вибірка. Вибірковий метод.

Непараметричні критерії Вілкоксона, Уайта і критерій знаків.

Кореляційний аналіз. Практична реалізація кореляційний аналізу.

Ознаки , які не мають кількісного вираження.

Результативний та факторний ознаки. Сума квадратів відхилень.

 Однофакторний дисперсійний аналіз.  Практична реалізація дисперсійного аналізу.

54

Самостійне опрацювання теми; підготовка письмового реферату

           2

Написання конспектів

           2

Підготовка до семінарів

5

Підготовка до практичної роботи

2

Підготовка до МКР

2

 

Разом  М 1

 

13

 

 

 Комп’ютерна техніка

 

Історія розвитку обчислювальної техніки. Класифікація комп'ютерної технології. Програмне забезпечення персональних комп'ютерів.

 Апаратне забезпечення персональних комп'ютерів: системний блок, відео-система, периферійні пристрої.

Основи середовища Microsoft Windows.

Службові програми: архіватори і антивірусні програми.

 Microsoft Word. Microsoft Excel.

Комп’ютерні мережі, класифікація. Основи роботи в мережі Internet.

 

15

Самостійне опрацювання теми; підготовка письмового реферату

2

Підготовка до семінарів

5

Написання конспектів

2

Підготовка до практичної роботи

2

Підготовка до МКР

2

 

 

 

Разом М 2 

 

13

 

Теоретичні основи спортивної метрології.

Основи теорії оцінок.

Шкали оцінок. Норми оцінок.

Оцінка знань. Відносна і кількісна оцінки якісних показників.

Метод середніх величин.

Вибірковий метод.

Параметричні та непараметричні методи порівняння вибірок.

Взаємозв’язок  результатів вимірювань.

Графічне зображення статистичних даних. 

Комп’ютерна обробка результатів вимірювань моторики людини.  

Законодавча база стандартизації в Україні.

 

 

 

Самостійне опрацювання теми; підготовка письмового реферату

2

 

 

Підготовка до семінарів

6

 

 

Написання конспектів

2

 

 

Підготовка до практичної роботи

2

 

 

Підготовка до МКР

2

 

Разом М 3

 

14

 

 

Метрологічні основи контролю розвитку рухових здібностей спортсменів.

Метрологічний контроль розвитку силових і швидкісних здібностей спортсменів.

Метрологічний контроль розвитку здібності до гнучкості в суглобах спортсменів.

Метрологічний контроль розвитку психомоторних здібностей спортсменів.

Метрологічні основи змагальної діяльності спортсменів.

Метрологічні основи контролю за тренувальними та змагальними навантаженнями.

 

 

 

 

Самостійне опрацювання теми; підготовка письмового реферату

2

 

 

Підготовка до семінарів

6

 

 

Написання конспектів

2

 

 

Підготовка до практичної роботи

2

 

 

Підготовка до МКР

2

 

Разом М 4

 

14

 

ВСЬОГО

 

54

 

 

                            Розрахунок часу для самостійної роботи

 

п/п

                                Вид роботи

Кількість годин

 

1.

 

Підготовка до семінару

М 1-5

М 2-5

М 3-6

М 4-6

 

2.

 

Написання реферату

М 1-2

М 2-2

М 3-2

М 4-2

 

3.

 

Написання конспектів

М 1-2

М 2-2

М 3-2

М 4-2

 

4.

 

Підготовка до модульного контролю

М 1-2

М 2-2

М 3-2

М 4-2

 

5.

 

Підготовка до практичної роботи

М 1-2

М 2-2

М 3-2

М 4-4

 

Всього

  54

 

9. Календарне планування дисципліни(2016-17 н.р)

 

ТЕМА

Кількість годин

 

 

Лекції

Семінари

Практ роботи

Самост.

робота

Дата

Модуль 1. Основи математичної статистики.

 

6

5

4

13

 

1

 Предмет математичної статистики, її зв’язок з спортивною метрологією. Вибірка , варіаційний ряд. Мода, медіана, розмах варіації.

 

 

1

 

 

 

 

2

Метод середніх величин. Практична реалізація метода середніх величин.     

 Семінар №1

 

1

1

 

2

 

3

 Генеральна сукупність і вибірка. Вибірковий метод.

 Семінар №2

 

 

1

 

2

 

4

Параметричні критерії Ст’юдента , Фішера.

 Практична робота №1

 

1

 

1

 

 

5

Непараметричні критерії Вілкоксона, Уайта і критерій знаків.

Семінар №3

 

 

1

 

2

 

6

Поняття кореляції. Кореляційне поле. Коефіцієнт кореляції. Кореляційні відношення. Рангова кореляція.

Практична робота №2

 

1

 

1

1

 

7

 Кореляційний аналіз. Практичнареалізація кореляційний аналізу.Семінар №4

 

 

1

 

2

 

8

Ознаки , які не мають кількісного вираження.  Семінар №5

 

1

1

 

2

 

9

Результативний та факторний ознаки. Сума квадратів відхилень.

 Практична робота №3

 

1

 

1

 

 

10

 Однофакторний дисперсійний аналіз.  Практична реалізація дисперсійного аналізу. Практична робота №4

 

 

 

1

2

 

 

Модуль 2. Комп’ютерна техніка

 

 

 

 

 

 

1.

  Найважливіші поняття інформації та інформатики.Практичня робота №1

 

1

 

1

 

 

2.

 Історія розвитку обчислювальної техніки. Класифікація комп'ютерної технології. Програмне забезпечення персональних комп'ютерів.Семінар №1

 

1

1

 

2

 

3.

Апаратне забезпечення персональних комп'ютерів: системний блок, відео-система, периферійні пристрої.

Семінар №2

 

 

1

 

2

 

4.

Класифікація операційних систем. Основні поняття і визначення.Практична робота №2

 

1

 

1

1

 

5.

 Основи середовища Microsoft Windows.Семінар №3

 

 

1

 

2

 

6.

Основні поняття і визначення файлової системи. Операції з файлами  в Microsoft Windows.Практична робота №3

 

1

 

1

1

 

7.

Службові програми: архіватори і антивірусні програми.Семінар №4

 

 

1

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 Microsoft Word. Microsoft Excel.

Семінар №5

 

 

1

 

2

 

9.

Векторне і растрове зображення.Практична робота №4

 

1

 

1

 

 

10.

 Комп’ютерні мережі, класифікація. Основи роботи в мережі Internet.

 Семінар №6

 

1

1

 

2

 

 

Модуль 3. Теоретичні основи спортивної метрології.

 

 

 

 

 

 

1.

Вступ до спортивної метрології.

 

1

 

 

 

 

2.

Основи теорії вимірювань.Практична робота №1

 

1

 

1

 

 

3.

Основи теорії тестів та методологія тестування. Практична робота №1

 

1

 

1

 

 

4.

Основи теорії оцінок.Семінар №1

 

 

1

 

2

 

5.

Шкали оцінок. Норми оцінок. Семінар №2

 

 

1

 

2

 

6.

Оцінка знань. Відносна і кількісна оцінки якісних показників. Семінар №3

 

 

1

 

2

 

7.

Метод середніх величин. Семінар №4

 

1

1

 

1

 

8.

Вибірковий метод. Семінар №5

 

1

1

 

 

 

9.

Закон нормального розподілу. Практична робота №3

 

 

 

1

1

 

10.

Параметричні та непараметричні методи порівняння вибірок. Семінар №6

 

 

1

 

2

 

11.

Взаємозв’язок  результатів вимірювань.

Семінар №7

 

1

1

 

 

 

12.

Графічне зображення статистичних даних. 

Семінар №8

 

 

1

 

2

 

13.

Комп’ютерна обробка результатів вимірювань моторики людини.  Практична робота № 5. Семінар №9

 

 

1

1

 

 

14.

Законодавча база стандартизації в Україні.

 Семінар № 10

 

 

1

 

2

 

 

Модуль 4.Метрологічні основи контролю розвитку рухових здібностей спортсменів.

 

 

6

5

4

14

 

1.

Метрологічний контроль розвитку силових і швидкісних здібностей спортсменів.

 

1

 

 

 

 

2.

Метрологічний контроль розвитку здібності до витривалості спортсменів. Семінар №1

 

 

1

 

2

 

3.

Контроль розвитку специфічної витривалості. Практична робота №1

 

1

 

1

1

 

4.

Метрологічний контроль розвитку здібності до гнучкості в суглобах спортсменів. .Семінар №2

 

 

1

 

2

 

5.

Методи оцінки розвитку гнучкості в суглобах. Практична робота №2

 

1

 

1

1

 

6.

Метрологічний контроль розвитку психомоторних здібностей спортсменів. Семінар №3

 

 

1

 

2

 

7.

Метрологічне забезпечення спортивного відбору. Практична робота №3

 

1

 

1

1

 

8.

Метрологічні основи змагальної діяльності спортсменів. .Семінар №4

 

 

1

 

2

 

9.

Метрологічні основи контролю технічної та тактичної підготовленості спортсменів. Практична робота №4

 

1

 

1

1

 

10.

Метрологічні основи контролю за тренувальними та змагальними навантаженнями. .Семінар №5

 

 

1

 

2

 

11.

Апаратурні комплекси та вимірювальні системи, що використовуються у спорті.

 

1

 

 

 

 

 

Разом за розділом

 

 

 

 

 

 

 

   Всього

 

24

26

16

54

 

 

 

10. Рейтингова система оцінювання

 

МОДУЛЬ 1

 

 

МОДУЛЬ 2

 

МОДУЛЬ 3

 

МОДУЛЬ 4

 

ВСЬОГО

 

 

  21 б.

 

 

    23 б.

 

   35 б.

 

     21 б.

 

100 б.

 

                                         ЕЛЕМЕНТИ КОНТРОЛЮ

п/№

Форми контролю

Модуль №1

Модуль №2

Модуль 3

Модуль4

1

Самостійна робота

       2 бали

     2 бали

3 бали

2 бали

 

 

 

 

 

 

2

МКР

      5 балів

   5 балів

8 балів

5 балів

3

Семінарські заняття(дискусія)

5Х2б=10балів

6Х2б=12балів

10Х2б=20балів

5Х2б=10балів

4

Практична робота

4Х1б=4бали

4Х1 б=4 бали

4Х1б=4 бали

4Х1б=4 бали

Разом

100 балів

21 бал

23 бали

35 балів

21 бал

           

Рейтинг для модуля № 1

Семінари  - 10 балів (кожен по 2б)

Практичні роботи - 4 бали (кожна по 1б)

Самостійна робота – 2 бали

Модульна контрольна робота – 5 балів

Мінімальна кількість балів - 12

   

Рейтинг для модуля № 2

Семінари  - 12 балів (кожен по 2б)

Практичні роботи - 4 бали (кожна по 1б)

Самостійна робота – 2 бали

Модульна контрольна робота – 5 балів

Мінімальна кількість балів - 14

Рейтинг для модуля № 3

Семінари  - 20 балів (кожен по 2б)

Практичні роботи - 4 бали (кожна по 1б)

Самостійна робота – 2 бали

Модульна контрольна робота – 8 балів

Мінімальна кількість балів - 21

                                          Рейтинг для модуля № 4

Семінари  - 10 балів (кожен по 2б)

Практичні роботи - 4 бали (кожна по 1б)

Самостійна робота – 2 бали

Модульна контрольна робота – 5 балів

Мінімальна кількість балів - 12                       

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ

За шкалою ECTS

За національною шкалою

За шкалою ДВУФК

А

відмінно

90-100

В

  добре

82-89

С

добре

74-81

D

задовільно

64-73

Е

задовільно

60-63

FX

незадовільно

 з можливістю повторного складання

35-59

F

незадовільно з обов’язковим повтор­ним вивченням дисципліни

0-34

 

10. Методичне забезпечення

1.   Питання для підсумкового контролю.

2.   Лекційний курс.

3.   Теми семінарських занять.

4.   Практичні  роботи.

5.   Модульні контрольні роботи.

6.   Варіанти комплексних контрольних робіт.

7.   Питання для самостійного опрацювання.

     8.Рейтингова система оцінювання.

     9. Презентації 

11. Рекомендована література

Основна

1.Сергієнко Л.П.,Спортивна метрологія (теорія і практичні аспекти),КНТ,2010

2.Уткін В.Л., Виміри у спорті (введення у спортивну метрологію).М.,гцолифк,1978

3.Годік М.а. Спортивна метрологія.Навчальний посібник дла інститута фізкультури.м.фис,1988

Допоміжна

1.Годік м.а.Контроль тренувальних та змагальних навантажень.м.фис,1980

2.Заціорский В.М.Спортивна метрологія.м.фис,1982

3. Заціорский В.М.Основи спортивної метрології.м.фис,1979

4. Заціорский В.М.Кібернетика , математика , спорт.м.фис,1969

5. Заціорский В.М.Прблема оцінки спортивних досягнень.м.гцолифк,1976

6.Донський Д.Д., Заціорский В.М. Біомеханіка.М.фис.,1979

7.Бондаревський Є.Я.,Парнас В.П., Данилов Ю.Г. До питання про статистичний розподіл результатів фізичної підготовленості студентів,»Теорія і практика фізичної культури»,1975,№3

8.Азгольдов Г.Г. , Райхман Е.П., Про кваліметрію.М.,1973

 

12. Інформаційні ресурси

Використовуються в електронному вигляді:

1. Питання для підсумкового контролю.

2. Лекційний курс.

3. Теми семінарських занять.

4. Практичні роботи.

5. Питання для самостійного опрацювання.

6. Рейтингова система оцінювання.

7. Презентації.

 

Примітка:

1. Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом вищого навчального закладу і містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролів.

2. Розробляється викладачем. Робоча програма навчальної дисципліни розглядається на засіданні циклової комісії, підписується головою циклової комісії і затверджується заступником директора вищого навчального закладу з навчальної роботи.

3. Формат бланка А4 (210 х 297 мм).

 

 

 

 

 
< Попередня   Наступна >