Наша гордість

Image

Андрій Говоров завоював золоту нагороду на чемпіонаті Європи з водних видів спорту,  який розпочався у Лондоні. 

Детальніше...
 
 
Оксана Баюл - перша олімпійська чемпіонка Незалежної України
 
Оксана Баюл - перша олімпійська чемпіонка Незалежної України 
Детальніше...
 
 
Майстер спорту України міжнародного классу.Чемпіон та рекордсмен Європи з плавання серед юніорів.
 
Говоров Андрій - Трьоразовий чемпіон та рекордсмен Європи серед Юнiopiв
Майстер спорту Украіни міжнародного класу
Член національноі збірної   України з плавання.
 
 
Детальніше...
 
 
Нестеренко Микита - 6-ти разовий рекордсмен світу з метання диску, член національної збірної команди України
 
НЕСТЕРЕНКО МИКИТА
майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики,чемпіон світу серед юнаків, переможець молодіжного кубку Європи 2011 року

Детальніше...
 
 
Переможець юнацького Європейського фестивалю та всесвітній гімназіаді в метанні диску . Майстер спорту України.
 
Клочко Вікторія - Студентка ІІ курсу училища, чемпіонка Європейського   юнацького олімпійського фестивалю,   чемпіонка Всесвітньої гімназіади з метання диску в Катарі
 
МІЩЕНКО ВЛАДИСЛАВ
Міщенко Владислав
2-разовий переможець першості Європи, учасник першості світу сучасного п'ятиборства

 
 
МЕЛЕНЕВСЬКИИ ВІКТОР
Меленевський Віктор
майстер спорту України з дзюдо, срібний призер першості Європи

 
КІРІЄНКО АННА
Кіріенко Анна
майстер спорту України з баскетболу, чемпіонка України 2010 року серед команд суперліги

 
КУЛАКСІЗОВ РУСЛАН
Кулаксізов Руслан
майстер спорту України з гімнастики спортивної, 4-разовий переможець VI літніх юнацьких спортивних ігор України 2011 року

 
 
Валентин Греков - чемпіон Євпропи по дзюдо
 
Валентин Греков - чемпіон Європи по дзюдо
Детальніше...
 
 
Твердохліб Олег - Чемпіон Європи, рекордсмен з легкої атлетики, член національної збіної України
 
Твердохліб Олег - Чемпіон Європи, рекордсмен з легкої атлетики, член національної збіної України 
 
 
Назаренко Сергій - Чвертьфіналіст чемпіонату світу 2006 років, бронзовий призер чемпіонату України - 1 (2003/2004), фіналіст Кубка України - 1 (2003/2004)
 
Назаренко Сергій - Чвертьфіналіст чемпіонату світу 2006 років, бронзовий призер чемпіонату України - 1 (2003/2004), фіналіст Кубка України - 1 (2003/2004)
Детальніше...
 
 
Руслан РОТАНЬ - Чвертьфіналіст чемпіонату свiту 2006 року, чемпіон України - 1 (2006/2007)
 
Руслан Ротань - Чвертьфіналіст чемпіонату свiту 2006 року, чемпіон України - 1 (2006/2007)
Детальніше...
 
Зверев
 
ЗВЄРЄВ СЕРГІЙ
майстер спорту України з дзюдо, срібний призер першості світу, переможець юнацького Європейського олімпійського фестивалю

 
Черников
 
ЧЕРНІКОВ ВЛАДИСЛАВ
учасник першості світу з легкої атлетики, переможець і срібний призер юнацького Європейського олімпійського фестивалю

 
Робоча програма навчальної дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)"

Image

Image

 1.      Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 6

            ЕСТS

Галузь знань 01

                 «Освіта»

 

Спеціальність 017

«Фізична культура і спорт»

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Нормативна

 

Рік підготовки:

1-й

Семестр

Загальна кількість годин –

                180

1 –й і 2- й

 

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –  2 год
самостійної роботи
студента – 2,5

10  год

 

Практичні, семінарські

 70  год

Лабораторні

                          ------

Самостійна робота

                100  год

Індивідуальні завдання:

Вид контролю: самостійні роботи, практичні заняття, реферети, тести, іспит


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи студента становить:

     для денної форми навчання     

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета:

-         ознайомити учнів зі стилістикою сучасної української мови;

-         дати основи усного та писемного професійного мовлення;

-         дати знання про особливості офіційно-ділового та наукового стилів;

-         навчити правильно вживати професійну термінологію;

-         забезпечити володіння навичками укладання фахової документації;

-         навчити практично застосовувати набуті знання з дисципліни

 

Завдання :

-         забезпечити володіння графічними , орфоепічними, орфографічними, лексичними,граматичними, стилістичними та пунктуаційними нормами сучасного професійного мовлення;

-         сформувати навички комунікативно виправданого використання засобів мови з дотриманням етикету професійного спілкування;

-         дати ґрунтовні знання про особливості наукового та офіційно-ділового стилів сучасної української мови

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: 

-         основи усного та писемного професійного спілкування;

-         вимоги щодо укладання ділової документації;

-         норми сучасної української літературної мови щодо професійного спілкування;

-         основи ділового етикету

вміти: 

-         вільно володіти мовними засобами наукового та офіційно-ділового стилів;

-         укладати документи;

-         коригувати професійні тексти відповідно до норм української мови;

-         працювати з фаховими текстами, використовуючи словники різних типів

   Сформовані компетенції:

Інформаційна – передбачає вміння студентів працювати з джерелами наукової інформації

Мовленнєва – передбачає вміння студентів будувати усні та письмові висловлювання, укладати документи офіційно-ділового стилю

3. Структура навчальної дисципліни

 

 

 

Семестр І – II

Кількість годин

денна форма

Всього

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

л

СП

лаб.

прак. інд

с.р.с.

          М  - 1

 

2

 

 

10

15

          М – 2

 

2

 

 

11

15

          М – 3

 

2

 

 

10

15

          М – 4

 

2

 

 

12

25

          М -  5

 

2

 

 

9

18

          М -  6

 

0

 

 

18

12

         Всього                    180       10             70         100

  

4. Тематичний план

 

Назва розділу (модуля),

теми (змістові модулі)

Кількість годин

Навчально-метод.

література

Засоби діагностики

Всього

у тому числі:

 

 

Л

с,п

лаб.

пр. інд.

с.р.с

 

 

 

І  семестр

Модуль 1. Культура фахового мовлення.

 

 

 

 

 Тема 1. Державотворча роль мови

 

  2

 

 

    1

         6

Шевчук С. В. Українське ділове мовлення. Навч. посібник, Київ, Алерта, 2008

Бабич Н. Д. Основи культури мовлення Посібник, Львів, «Світ», 1990

Пентилюк М. І. Культура мови і стилістика. Підручник. –Київ, «Вежа», 1994

Пономарів О.Культура слова. Мовностилістичні поради. – Київ,»Либідь», 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичні заняття, реферат, самостійна робота студентів,

МКР

 

Тема 2. Літературна мова.

 

 

 

 

2

6

 

 

 

Тема 3. Специфіка мовлення фахівця

 

 

 

 

3

3

 

Тема 4. Формування навичок і прийомів мислення

 

 

 

 

 

2

 

 

Разом за модулем № 1

  27

  2   

 

 

 

8+2кр

    10

15

 

      

                                   Модуль 2.

         Етика ділового спілкування

 

 

Тема 1. Поняття етики ділового спілкування, її предмет і завдання

 

2

 

 

3

3

 

  Тема 2. Структура ділового спілкування. Мовленнєвий етикет.

 

 

 

 

3

    8

 Шевчук С. В. Українське ділове мовлення. Підручник. –К.: Літера, 2003

 

 

 Тема 3. Правила спілкування фахівця при проведенні зустрічей, прийомів та по телефону.

 

 

 

 

3

4

Мацько Л. І., Кравець Л. В. Культура українського фахового мовлення. –ВЦ «Академія», 2007

 

 

 Разом за модулем № 2

      27

2

 

 

8+2кр

   10

15

 

 

    

Модуль  3 

Лексичний аспект сучасної української літературної мови. 

          

 

Тема 1. Терміни і термінологія. Загальнонаукові терміни

 

 2

 

 

     1 

    1

 Бабич Н. Д. Основи культури мовлення. Посібник. – Львів, «Світ», 1990

Кацавець Г. М. Мова ділових паперів Підручник. – Київ, Алерта, 2008

Пентилюк М. І. Культура мови і стилістика. Підручник. –Київ, «Вежа», 1994

 

 

 

Пономарів О. Культура слова

Мовностилістичні поради. – Київ, «Либідь», 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичні заняття, самостійна робота студентів, реферат, МКР 

 

Тема 2. Спеціальна термінологія і професіоналізми

 

 

 

 

 

    2

 

    2

 

 

Тема 3. Типи термінологічних словників

 

 

 

 

 

 

    2

 

 

Тема 4. Точність і доречність мовлення. Складні випадки слововживань

 

 

 

 

 

 

     2

   6

 

Тема 5. Фразеологізми

 

 

 

 

3

4

 

 Разом за м-м №3

27

2

 

 

8+2кр

   10

15

 

                                     Модуль 4.

Нормативність та правильність фахового мовлення

 

 

 Тема 1. Орфографічні та орфоепічні норми СУЛМ  

 

 

 

 2

 

 

    6

 15

 

Тема 2. Морфологічні норми сучасної української літературної мови

 

 

 

 

    2

   3

Паращич В. В. Українська мова. Самовчитель. Харків, 2008

 

 

 Тема 3. Синтаксичні норми сучасної української літературної мови   у професійному спілкуванні

 

 

 

 

    2

    7

          

Авраменко О. М., Коваленко Л. Т. Українська мова та л-ра. Довідник. К.: Грамота, 2009

 

 

 Разом за модулем № 4

39

2

 

 

10+2

   12

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Модуль № 5

Складання професійних документів

 

 

Тема 1. Загальні вимоги до складання документа

 

2

 

 

2

9

Мамрак А. В. Українська ділова мова.Навч. посібник

-Київ, 2004

Мамрак А. В. Українське документування: мова та стиль. Навч. посібник. – Дніпропетровськ,

»Дніпрокнига», 2003

Шевчук С. В. Українське ділове мовлення. Навч. посібник. Київ, Алерта, 2008

 

Шевчук С. В. Українське ділове мовлення. Підручник. – Київ, «Літера», 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичні роботи, самостійна робота студентів, реферат,

МКР

 

Тема 2. Укладання документів щодо особового складу

 

 

 

 

5

9

 

 

 

Разом за модулем №5

29

2

 

 

7+2кр

   9

18

 

                                       Модуль № 6    

                      Складання професійних документів

 

 

Тема 1  Текстове оформлення довідково-інформаційних документів

 

 

 

 

11

3

 

Тема 2  Особливості складання розпорядчих та організаційних документів

 

 

 

 

     4

4

 

Тема 3 Укладання фахових документів

 

 

 

 

1

5

 

 

Разом за модулем № 6

        30

 

 

 

16+2

   18

12

 

 

 

Іспит

 

 

 

 

    2

 

 

 

 

 

 

Всього годин

180

10

 

 

70

100

 

 

 

                                                    

5. Лекційний курс

 

№ модуля,

змістового

модуля, теми

 

Назва і короткий зміст змістового модуля,

                                Теми

 

Кількість

аудиторних

годин

                                            Модуль І.              

                         Культура фахового мовлення. 

 

1.    1

Вступ. Державотворча роль мови. Функції мови.

Стилі, типи і форми мовлення

 

2

                                           Модуль 2

                         Етика ділового спілкування

        2.1

Поняття етики ділового спілкування, її предмет і завдання

Професійна етика

 

2

                                              Модуль 3

Лексичний аспект сучасної української літературної мови

 у професійному спілкуванні.

3.1

     Терміни і термінологія.

     Загальнонаукові терміни

 

2

                                              Модуль 4

            Нормативність і правильність фахового мовлення

  4.1                     Нормативність і правильність мовлення                        2  

                                              Модуль 5

Складання професійних документів

5.1

Загальні вимоги до складання документів

        2

      

                                              Модуль 6

Складання професійних документів

        6.1

 

        0

                                       Всього:                                                                   10

                             6.  Теми практичних занять

 

модуля

 

Назва практичного заняття і короткий зміст

 

 

Кількість

аудиторних занять

                                

                                                  Модуль І

                            Культура фахового мовлення

1.1

Літературна норма. Мовна норма.

1

1.2

Культура мови

1

1.3

Культура мовлення під час дискусії

1

1.4

Мова і професія

1

1.5

Майстерність публічного виступу

1

1.6

Мовленнєва культура – критерій професійної майстерності фахівця

1

1.7

Формування навичок і прийомів мислення. Види, форми, прийоми розумової діяльності.

1

1.8

Основні закони риторики

1

 

 

 

 

                Модуль 2

Етика ділового спілкування 

 

2.1

Етичні норми і нормативи

1

2.2

Професійна етика. Вчинок як першоелемент моральної цінності

2

2.3

Структура ділового спілкування

1

2.4

Основні види ділового спілкування

1

2.5

Мовленнєвий етикет у діловому спілкуванні

1

2.6

Загальні принципи і правила ділового спілкування

1

2.7

Культура телефонного діалогу

2

                                                        

                                                               Модуль 3

Лексичний аспект СУЛМ у професійному спілкування

 

3.1

Джерела, походження, способи творення

термінологічної лексики

1

3.2

Спеціальна термінологія і професіоналізми

2

3.3

Фразеологічні одиниці, кліше та їх

використання у мовленні

 

3

3.4

Точність і доречність мовлення.

Складні випадки слововживань.

Пароніми та омоніми у мові фаху.

Вибір синонімів

 

 

2

                           

                                            Модуль 4

                       Нормативність і правильність фахового мовлення

 4.1

 Орфографічні та орфографічні

норми СУЛМ. Систематизація правил орфографії

 

 

     3

 4.2

Правопис прізвищ, імен, по батькові

в українській мові. Правопис складних

прикметників та іменників,прислівників

 

 

     3

 4.3

Морфологічні норми СУЛМ. Відмінювання

прізвищ, імен, по батькові, географічних назв.

Рід, число невідмінюваних іменників.

Узгодження прикметників з іменником.

Числівники, прийменники у професійному мовленні

 

 

 

     2

 4.4

Синтаксичні норми СУЛМ у професійному спілкува

нні. Прямий порядок слів. Вживання однорідних

 членів, дієприкметникових та дієприслівникових

зворотів. Місце вставних слів. Просте і складне

 речення

 

 

 

     2

  

Модуль 5

Складання професійних документів

5.1

Вимоги до складання та оформлення різних видів документів

 

2

5.2

Документи щодо особового складу. Автобіографія

1

5.3

Документи щодо особового складу. Характеристика

1

5.4

Документи щодо особового складу. Накази щодо особового складу.

1

5.5

Документи щодо особового складу. Резюме

1

5.6

Документи щодо особового складу. Заява

1

Модуль 6

Складання професійних документів

6.1

Текстове оформлення довідково-інформаційних документів. Ділове листування. Етикет ділового листування

 

3

6.2

Кореспонденція за характером інформації. Телеграма. Факс

1

6.3

Оформлення довідково-інформаційних документів. Оголошення

1

6.4

Оформлення довідково-інформаційних документів. Запрошення

1

6.5

Оформлення довідково-інформаційних документів. Доповідні і пояснювальні записки

1

6.6

Оформлення довідково-інформаційних документів. Виробничі звіти

2

6.7

Оформлення довідково-інформаційних документів. Виробничі протоколи. Витяг з протоколу

2

6.8

Складання розпорядчих та організаційних документів. Управлінська документація. Оформлення стандартних документів

1

6.9

Оформлення наказів та розпоряджень

1

6.10

Оформлення постанови. Статут

1

6.11

Організаційні документи. Положення. Інструкція

1

6.12

Укладання фахових документів відповідно до напрямку підготовки

1

 

                          Всього: 58 + 10 МК + 2 іспит=70

 

         

 

                                                   7. Самостійна робота

Модуль І

 

1.   Реферат  «Мова як генетичний код нації, засіб пізнання, мислення, спілкування, як показник рівня культури людини»

Модуль ІІ

1.         Доповідь « Етичні норми і нормативи»   (  «Основні види ділового спілкування» , «Основні правила ділового спілкування»,  «Мовленнєвий етикет у діловому спілкуванні»)

Модуль  ІІІ

1.    Проектна робота   «Точність і доречність мовлення

Модуль  4 

1.      Доповідь  «Нормативність та правильність фахового мовлення» 

Модуль  5

1.         Реферат «Види документів та їх класифікація»

                                               Модуль 6

1.         Доповідь «Оформлення довідково-інформаційних документів

                                                        7.  Самостійна робота 


з/п

Назва теми (змістовий модуль)

Короткий зміст

Кількість годин

1

Модуль 1. Культура фахового мовлення.  ( 15 год)

 

1

Мова як генетичний код нації, засіб пізнання, мислення, спілкування, як показник рівня культури людини

1.      Мова – найважливіший засіб спілкування людей

2.      Формування української мови

3.      Місце української мови серед мов світу

4.      Українська мова серед інших словянських

5.      Проблема походження української мови

6.      Українська мова і мовна ситуація в Україні

7.      Мова і політика

         3

 

       

         2

 

         2

 

         2

 

         2

 

         2

 

        

         2

        

Модуль 2. Етика ділового спілкування  (  15  год)

                                 

    1

 

 

 

    2

 

 

 

  

 

3

 

 

 

 

 

   4

  Етичні норми і нормативи

 

 

  

 Основні види ділового спілкування

 

 

 

   

Основні правила ділового спілкування 

 

 

 

 

    Мовленнєвий етикет

1.      Поняття спілкування

2.      Професійна етика

3.      Етичні норми і нормативи

1.      Форми і функції ділового спілкування

2.      Бар’єри в спілкуванні

3.      Сучасні теорії міжособових  стосунків

1.      Принципи і правила ділового спілкування

 

2.      Правила спілкування при проведенні зустрічей

3.      Культура телефонного діалогу

1.    Мовленнєвий етикет у діловому спілкуванні

         1

         1

         1

        

         1

  

         1

         

        1

 

         

         2

 

         

         2

 

         2

 

         3

 

 

Модуль 3. Лексичний аспект сучасної української літературної мови.

( 15 год.)

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Точність і доречність мовлення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Терміни і термінологія. 

 Типи термінологічних словників

1.      Точність мовлення

2.      Лінгвістичні засоби, що сприяють точності мовлення

3.      Доречність мовлення

4.      Умови доречності

5.      Засоби для досягнення доречності

6.      Види доречності

7.      Як виявляється доречність мовлення?

1.      Термінологічна  і професійна  лексика

2.      Робота з термінологічним словником

3.      Фразеологічні одиниці

1

1

 

 

1

1

1

 

1

1

 

2

 

 

2

 

 

4

 

 

Модуль 4. Нормативність і правильність фахового мовлення  ( 25 год)

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

Особливості українського правопису

 

 

 

 

 

 

Морфологічні норми СУЛМ

 

 

 

 

Синтаксичні норми СУЛМ

 

 

1.      Орфоепічні норми

2.      Систематизація правил орфографії

3.      Робота з орфографічним та орфоепічним словниками

 

1.      Особливості використання різних частин мови у професійному спілкуванні

1.      Синтаксичні структури у професійному спілкуванні

2

10

 

3

 

 

 

 

3

 

 

            

 

          7

 

 

Модуль 5. Складання професійних документів ( 18 )

 

1.

 

 

 

 

 

 

2.

Види документів та їх класифікація

 

 

 

 

 

Правила оформлення документів

1.      Документ – основний вид ділового мовлення

2.      Види документів

3.      Класифікація документів

4.      Основні реквізити документа

 

1.      Реквізити документа, їх розташування

2.      Текс документа, будова тексту

3.      Правила оформлення тексту документа

2

 

3

2

 

          2

 

 

3

 

3

 

3

 

 

  

  1.

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

    

 Модуль 6     Складання

 

 Етикет ділового спілкування

 

Оформлення розпорядчих документів.

 

 

 Оформлення довідково-інформаційних документів.

 

 

 

 Укладання фахових документів.

 

 

професійних документів 

( 12)

 1.Вимоги до офіційного листування

 

 1. Вимоги до оформлення розпорядчих документів.

 2.Виробничі протоколи та витяги з протоколів.

1.      Вимоги до оформлення довідково-інформаційних документів.

1.      Вимоги до укладання фахових документів

 

 

 

         3

 

         

         2

 

          2

 

          2

 

 

          

 

         3

 

 

   

 

 

 

 

 

 

    Разом годин

 

 100

 

 Розрахунок часу для самостійної роботи 

 

 

Вид роботи

 

 

Кількість годин

 

 

1

 

 

Підготовка до практичних робіт

        М 1  –  8

М 2  -  8

        М 3  -  8

        М 4  -  12

        М 5 -   8

        М 6  - 16

 

 

2

 

 

Підготовка до контрольної роботи

        М 1 -  1

М 2 – 1

М 3 – 1

        М 4 -  1

        М 5 -   1

        М 6 -  3

 

 

3

 

 

Підготовка доповіді

        М 1 – 2

М 2 – 2

        М 3 – 2

         М 4 – 2

         М 5 -  2

         М 6 -  2

 

 

3

 

 

Робота зі словниками

         М 1 – 1

М 2 – 1   

         М 3 – 4

         М 4 – 4

         М 5 -  1

         М 6 -  1

 

 

4

 

 

Консультації

       М 1 – 1

       М 2 – 1

       М 3 – 1

       М 4 – 1

       М 5 -  1

       М 6 -  3

 

5

 

Всього годин

 

 

         100


                        
8. Календарний план дисципліни

                                            Зміст                       

    Дата

 

1-2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

11-12

 

 

 

13-

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21-22

 

23 -24

 

 

 

 

 

 

25-

26

27

 

28-

 

29

 

30-

 

32

33-

34

 

35 -36

 

 

 

37-38

 

39- 41

 

 

 

42

43 - 45

 

46 -47

 

 

 

 

 

48 -49

 

 

 

 

50 -51

 

 

 

 

52 -53

 

 

54

 

 

55

 

56

 

57

 

 

58

 

59

60-61

 

 

 

62 -64

 

 

 

 

65

 

 

66

 

 

67

 

68

 

 

69 -70

 

 

71-72

 

 

 

73

 

 

 

74

 

75

 

76

 

 

77 -78

 

79 -80

 

 

 

 

                        М-1         Культура фахового мовлення

ЛЗ  Вступ. Державотворча роль мови. Функції мови. Стилі, типи і форми мовлення.

ПЗ     Літературна мова. Мовна норма.

 

ПЗ       Культура мови.

 

ПЗ     Культура мовлення під час дискусії

 

ПЗ     Мова і професія.

 

ПЗ     Майстерність публічного виступу.

 

ПЗ    Мовленнєва культура – критерій професійної майстерності фахівця

 

ПЗ     Формування навичок і прийомів мислення. Види, форми, прийоми  розумової діяльності

ПЗ     Основні закони риторики

Модульна контрольна робота № 1

 

                       М-2            Етика ділового спілкування

ЛЗ   Поняття  етики ділового спілкування, її предмет і завдання.

        Професійна етика.

 

ПЗ    Етичні норми і нормативи.

 

ПЗ   Професійна етика. Вчинок як першоелемент моральної цінності

ПЗ   Структура ділового спілкування

 

ПЗ  Основні види ділового спілкування: публічний виступ, ділова бесіда, службова нарада та переговори

 

ПЗ    Мовленнєвий етикет у діловому спілкуванні

 

ПЗ  Загальні принципи і правила ділового спілкування фахівця

 ПЗ   Культура телефонного діалогу

 

Модульна контрольна робота № 2

 

 

 

                                          Модуль 3

   Лексичний аспект сучасної української літературної мови       у професійному спілкуванні

ЛЗ  Терміни і термінологія. Загальнонаукові терміни

ПЗ    Джерела, походження, способи творення термінологічної лексики

 

ПЗ   Спеціальна термінологія і професіоналізми.

 Правила вживання термінів. Терміни і професіоналізми. Творення  професіоналізмів.

 

 ПЗ    Фразеологічні одиниці, кліше та використання їх у мовленні. Джерела походження фразеологізмів. Сфери вживання.

 

ПЗ   Точність і доречність мовлення. Складні випадки слововживань. Пароніми та омоніми у мові фаху. Вибір синонімів

 Модульна контрольна робота № 3

            

                                        Модуль № 4

     Нормативність і правильність фахового мовлення

ЛЗ  Нормативність та правильність фахового мовлення.

 

ПЗ  Орфографічні та орфоепічні норми СУЛМ.

        Систематизація правил орфографії.

 

ПЗ    Правопис прізвищ, імен та по батькові в українській мові.

  Правопис складних прикметників та іменників. Правопис прислівників.

 

ПЗ   Морфологічні норми СУЛМ. Відмінювання прізвищ, імен та по батькові, географічних назв. Рід, число невідмінюваних іменників. Узгодження прикметників з   іменником на означення певних професій.  Числівники, прийменники у професійному мовленні.

 

   ПЗ    Синтаксичні норми СУЛМ у професійному спілкуванні.

            Прямий порядок слів, вживання однорідних членів речення, дієприкметникових та дієприслівникових зворотів. Місце вставних слів. Просте і складне речення.

 

   Модульна контрольна робота № 4

                                          

 

                                              

                                               Модуль № 5

                        Складання професійних документів

   ЛЗ     Загальні вимоги до складання документів. Текст документа. Основні реквізити. Види документів.

 

ПЗ  Вимоги до складання та оформлення різних видів документів, реквізити документів та правила їх оформлення.

 

  ПЗ Документи щодо особового складу.  Автобіографія

 

  ПЗ   Документи щодо особового складу .  Характеристика.

 

 ПЗ Документи щодо особового складу . Накази щодо особового складу.

 

   ПЗ Документи щодо особового складу. Резюме .

 

   ПЗ Документи щодо особового складу . Заява

  Модульна контрольна робота №5

                

 

                                               Модуль № 6

  Складання професійних документів

  ПЗ Текстове оформлення довідково-інформаційних документів. Види службових листів. Ділове листування. Вимоги до офіційного листування Етикет ділового листування

 

  ПЗ Кореспонденція за характером інформації. Телеграма. Факс

 

 

  ПЗ Оформлення довідково-інформаційних документів.

  Оголошення.

 

 ПЗ Оформлення довідково-інформаційних документів  Запрошення

ПЗ  Оформлення довідково-інформаційних документів  Доповідні і пояснювальні записки

 

  ПЗ  Оформлення довідково-інформаційних документів. Виробничі звіти

 

  ПЗ  Оформлення довідково-інформаційних документів. Виробничі протоколи. Витяг з протоколу

 

 

 ПЗ Складання розпорядчих та організаційних документів.

         Управлінська документація. Оформлення стандартних документів.

  

    ПЗ  Оформлення  наказів та розпоряджень

  

     ПЗ  Оформлення постанови. Статут. Положення. Інструкція

   

     ПЗ  Укладання фахових документів відповідно до напряму     підготовки

 

 Модульна контрольна робота № 5

   

 Підсумкове тестування

   

 


9.Рейтингова система оцінювання з дисципліни

 

М -1

М -2

М -3

М -4

М -5

М -6

Іспит

Всього

16

16

16

16

11

16

9

100

 

                           Рейтингова система по модулям

                                               Модуль 1  -   16 балів

Практичні заняття  - 8 по 1 балу, всього 8 балів

Самостійні роботи -  3 б.

Контрольна робота – 5 балів 

Всього:  .16 балів    Мінімальна необхідна кількість балів –  10 балів

                                                  Модуль 2  -  16 балів

 Практичні заняття  -  8 по 1 балу, всього 8 балів.

 Самостійна робота  -  3 б.

 Контрольна робота –  5 балів

 Всього: 16 балів     Мінімальна необхідна кількість балів –  10 балів

                                                   Модуль 3  - 16 балів

Практичні заняття –  8 по 1 балу, всього 8 балів

Самостійна робота –  3 б.

Контрольна робота –  5 балів

Всього:  16  балів         Мінімальна необхідна кількість балів –  10  балів

                                                        Модуль 4  -  16 бал

Практичні заняття –   11 по 1 балу, всього 11 балів

Самостійна робота –   3 б.

Контрольна робота –  5 балів

Всього:   16  бал           Мінімальна кількість балів –  11 балів

                                               Модуль 5 –   11  балів

Практичні заняття –    6 по 0,5 б., всього 3 б.

Самостійна робота –    3 б.

Контрольна робота –     5 балів

Всього:   11 балів     Мінімальна кількість балів –  7 балів

                                             Модуль 6 – 16 балів

Практичні заняття – 16 по 0, 5 б., всього 8 б.

Самостійна робота – 3 б.

Контрольна робота  - 5 б.

Всього: 16 балів.   Мінімальна кількість балів – 12.

 

Іспит – 9 балів.

9        Шкала оцінювання навчальних досягнень студентів 

За

шкалою

ЕСТS

 

За національною шкалою

 

За шкалою

ДВУФК

 

А

 

 

Відмінно

 

 

 

90 -100

 

В

 

 

Добре

 

 

 

82 – 89

 

С

 

 

Добре

 

 

 

74 – 81

 

D

 

 

Задовільно

 

 

 

64 – 73

 

    Е

 

 

Задовільно

 

 

 

60 -63

 

    FX

 

 

 

Незадовільно ( з можливістю повторного складання)

 

 

 

35 -59

 

F

 

 

Незадовільно ( з обов’язковим повторним вивченням дисципліни)

 

0 - 34 


10
. Методичне забезпечення

1. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення. Навчальний посібник, - Львів.: Світ, 1990

2. Кацавець Г. М., Паламар Л. М. Мова ділових паперів. Підручник. – Київ.: Алерта, 2008

3. Мамрак А. В. Українська ділова мова. Навчальний  посібник. –Київ., 2004

4.Пентилюк М. І. Культура мови і стилістика. Підручник. – Київ.: Вежа, 1994

5. Шевчук С. В. Ділова українська мова. Тестові завдання. Навчальний посібник. – Київ.: А. С. К., 2002

6. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення. Навчальний посібник. – Київ.: Алерта, 2008

7. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення. Підручник. – Київ.: Літера, 2003

8. Лекційний курс

9. Плани практичних занять

10. Питання для самостійного опрацювання

11. Питання для підсумкового контролю

12. Модульні контрольні роботи

13. Варіанти комплексних контрольних робіт

14. Рейтингова система оцінювання 

11. Рекомендована література

Основна

1.      Ботвина Н. В. Офіційно-діловий та науковий стилі  української мови: Навч. посіб. , 1999

2.      Глушик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери:Навчальний посібник – К.: А.С.К., 2003

3.      Культура фахового мовлення: Навчальний посібник/ за ред.. Н. Д. Бабич. – Чернівці:Книги ХХІ , 2005

4.      Мацюк З. О. Станкевич Н. І. Українська мова професійного спілкування – К.: Каравела, 2005

5.      Мацько Л. І, Кравець Л. В. Культура українського фахового мовлення. Навч. посіб..- ВЦ «Академія», 2007

6.      Шевчук С. В. Українське ділове мовлення. –К.,  2008

7.      Шевчук С. В., Кабиш О. О. Практикум з українського ділового мовлення: Навчальний посібник. – К.: Арій, 2008

Додаткова

1.      Лобода В.В., Скуратівський Л. П.. Українська мова в таблицях: Довідник. – К.: Вища школа, 1993

2.      Мозговий В. І., Семенова Л. П.., Лазарева Л.к. Ділова мова у таблицях. – Донецьк, 2003

3.      Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування.: Навчальний  посібник.- К.: Знання, 2006

4.      Посібник з теорії і практики ділової української мови/Укладач: Антонюк Т. М. – Чернівці, 2000

5.      Шевелєва Л. А. Український правопис у таблицях: Правила, винятки, приклади, коментарі\За редакцією проф.. А. О. Свашенко. – Харків: Світ дитинства, 1996

      6.    Шевчук  С. В. Службове листування. Довідник. – К.: ЛІТЕРА,1999

      7. Ющук І. П. Практикум з првопису української мови. – К.: Освіта, 2008

Словники

1.      Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики .

  В. Т.  Бусел.  – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.

      2.  Великий тлумачний словник сучасної української мови. В. Т. Бусел.  - К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007

      3. Гринчишин Д. Г. та ін.. Словник-довідник з культури української мови. – Львів: Фенікс, 1996

4. Івченко А. Тлумачний словник української мови. – Харків: Фоліо, 2001

5. Пустовіт Й. О. та ін.. Словник іншомовних слів. – К.: Довіра, 2000

6. Словничок труднощів української мови

7. Слоник фразеологічних синонімів

8. Українська мова. Словник –довідник

 

Інформаційні засоби:

1.Тестові завдання з української мови.

2. Словник труднощів української мови.

3. Словники України. Орфографія. Лексикологія. Будова слова.

4. Український правопис у таблицях.

5. Практикум з правопису української мови

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання:  1-й семестр – залік, 2-й семестр -іспит

5. Засоби діагностики успішності навчання: самостійні роботи, практичні заняття, захист рефератів, модульні контрольні роботи,  тестові завдання

Примітка:

1. Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом вищого навчального закладу і містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролів.

2. Розробляється викладачем. Робоча програма навчальної дисципліни розглядається на засіданні циклової комісії, підписується головою циклової комісії і затверджується заступником директора вищого навчального закладу з навчальної роботи.

3. Формат бланка А4 (210 х 297 мм).

 
< Попередня