Наша гордість

Image

Андрій Говоров завоював золоту нагороду на чемпіонаті Європи з водних видів спорту,  який розпочався у Лондоні. 

Детальніше...
 
 
Оксана Баюл - перша олімпійська чемпіонка Незалежної України
 
Оксана Баюл - перша олімпійська чемпіонка Незалежної України 
Детальніше...
 
 
Майстер спорту України міжнародного классу.Чемпіон та рекордсмен Європи з плавання серед юніорів.
 
Говоров Андрій - Трьоразовий чемпіон та рекордсмен Європи серед Юнiopiв
Майстер спорту Украіни міжнародного класу
Член національноі збірної   України з плавання.
 
 
Детальніше...
 
 
Нестеренко Микита - 6-ти разовий рекордсмен світу з метання диску, член національної збірної команди України
 
НЕСТЕРЕНКО МИКИТА
майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики,чемпіон світу серед юнаків, переможець молодіжного кубку Європи 2011 року

Детальніше...
 
 
Переможець юнацького Європейського фестивалю та всесвітній гімназіаді в метанні диску . Майстер спорту України.
 
Клочко Вікторія - Студентка ІІ курсу училища, чемпіонка Європейського   юнацького олімпійського фестивалю,   чемпіонка Всесвітньої гімназіади з метання диску в Катарі
 
МІЩЕНКО ВЛАДИСЛАВ
Міщенко Владислав
2-разовий переможець першості Європи, учасник першості світу сучасного п'ятиборства

 
 
МЕЛЕНЕВСЬКИИ ВІКТОР
Меленевський Віктор
майстер спорту України з дзюдо, срібний призер першості Європи

 
КІРІЄНКО АННА
Кіріенко Анна
майстер спорту України з баскетболу, чемпіонка України 2010 року серед команд суперліги

 
КУЛАКСІЗОВ РУСЛАН
Кулаксізов Руслан
майстер спорту України з гімнастики спортивної, 4-разовий переможець VI літніх юнацьких спортивних ігор України 2011 року

 
 
Валентин Греков - чемпіон Євпропи по дзюдо
 
Валентин Греков - чемпіон Європи по дзюдо
Детальніше...
 
 
Твердохліб Олег - Чемпіон Європи, рекордсмен з легкої атлетики, член національної збіної України
 
Твердохліб Олег - Чемпіон Європи, рекордсмен з легкої атлетики, член національної збіної України 
 
 
Назаренко Сергій - Чвертьфіналіст чемпіонату світу 2006 років, бронзовий призер чемпіонату України - 1 (2003/2004), фіналіст Кубка України - 1 (2003/2004)
 
Назаренко Сергій - Чвертьфіналіст чемпіонату світу 2006 років, бронзовий призер чемпіонату України - 1 (2003/2004), фіналіст Кубка України - 1 (2003/2004)
Детальніше...
 
 
Руслан РОТАНЬ - Чвертьфіналіст чемпіонату свiту 2006 року, чемпіон України - 1 (2006/2007)
 
Руслан Ротань - Чвертьфіналіст чемпіонату свiту 2006 року, чемпіон України - 1 (2006/2007)
Детальніше...
 
Зверев
 
ЗВЄРЄВ СЕРГІЙ
майстер спорту України з дзюдо, срібний призер першості світу, переможець юнацького Європейського олімпійського фестивалю

 
Черников
 
ЧЕРНІКОВ ВЛАДИСЛАВ
учасник першості світу з легкої атлетики, переможець і срібний призер юнацького Європейського олімпійського фестивалю

 
Положення про циклову комісію

Image

                                                І. Загальні положення про циклові комісії

Предметна (циклова) комісія - структурний навчально-методичний під­розділ (далі циклова комісія), що проводить виховну, навчальну та методичну роботу з однієї або кількох споріднених навчальних дисциплін (відповідно до Закону України “Про вищу освіту”).

1.   Циклова комісія створюється для організації методичної, навчальної та ви­ховної роботи, підвищення теоретичного рівня та ділової кваліфікації виклада­чів, вивчення і впровадження новітніх педагогічних технологій, удосконален­ня навчально-виховного процесу.

2.     Циклова комісія створюється згідно зі Статутом комунального спеціалізова­ного навчального закладу спортивного профілю “Дніпропетровське вище училище фізичної культури” Дніпропетровської обласної ради” (далі - Дніпропетровське вище училище фізичної культури, училище).

3.    Циклова комісія створюється у разі, коли обсяги навчальної роботи до­зволяють сформувати викладацький склад у кількості не менше п’яти педаго­гічних працівників.

4.    Перелік циклових комісій, кандидатури їх голів і персональний склад по­винні відповідати фаховій освіті та затверджуються наказом директора навчаль­ного закладу терміном на один навчальний рік.

5.    Планування й організацію роботи, а також безпосереднє керівництво цикло­вою комісією здійснює її голова.

6.    Загальне керівництво роботою циклових комісій училища здійснює заступник директора з навчально-методичної роботи.

7.    Робота циклової комісії проводиться за планом. План роботи циклової комісії складається до п’ятого вересня поточного навчального року, погоджу­ється із заступником директора з навчально-методичної роботи та затверджується директо­ром училища.

8.    Засідання циклової комісії проводиться не рідше одного разу на місяць згідно з затвердженим планом (перше засідання - перший тиждень вересня по­точного навчального року).

9.   Голова циклової комісії несе відповідальність за ведення та зміст робо­чої документації (перелік документації у розділі V даного положення).

ІІ. Зміст роботи циклових комісій

Зміст роботи циклових комісій визначається з урахуванням загальної мето­дичної проблеми та конкретних завдань, що стоять перед училищем, і здійсню­ється за такими напрямами та термінами їх виконання:

1.   Забезпечення виконання навчальних планів і навчальних програм дис­циплін - протягом поточного навчального року.

2.   Розгляд, обговорення та затвердження планів роботи циклової комісії, навчальних програм, робочих навчальних програм, навчальних планів, робо­чих навчальних планів, індивідуальних робочих планів викладачів, планів робо­ти навчальних кабінетів (лабораторій), іншої документації, необхідної для про­ведення навчального процесу -  до 5 вересня поточного навчального року.

3.   Розробка й обговорення навчально-методичних комплексів дисциплін – до 30 вересня поточного навчального року.

4.   Поповнення навчально-методичних комплексів – протягом поточного навчального року.

5.  Своєчасне внесення змін і доповнень до робочих навчальних програм дисциплін – до 5 вересня поточного навчального року.

6.  Розробка та впровадження в навчальний процес заходів, спрямованих на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації навчального процесу – протягом поточного навчального року.

7.  Розробка методик викладання навчальних дисциплін циклової комісії, проведення лекційних, практичних, лабораторних, семінарських занять, органі­заційної та педагогічної практик, дипломних робіт – протягом поточного на­вчального року.

8.  Розробка і впровадження в дію заходів з питань удосконалення прак­тичної підготовки студентів, вивчення та поширення досвіду роботи виклада­чів, надання допомоги викладачам-початківцям в оволодінні педагогічною майстерністю – протягом поточного навчального року.

9.  Розробка методик, застосування комп’ютерних та інших сучасних і інно­ваційних технологій у навчальному процесі – протягом поточного навчально­го року.

10.  Розгляд й обговорення підготовлених підручників, навчальних посіб­ників, навчально-методичної літератури, навчальних програм дисциплін, ме­тодичних розробок, статей, складання на них відгуків, рецензій – протягом поточного навчального року.

11. Підготовка, розгляд й обговорення екзаменаційних матеріалів для про­ведення семестрових іспитів і державної атестації студентів, тематики та

змісту дипломних робіт, завдань для контрольних комплексних робіт, завдань для залишкового зрізу знань та іншої методичної документації для контролю знань студентів – до 30 жовтня поточного навчального року.

12.  Підготовка, розгляд й обговорення екзаменаційних матеріалів для про­ведення вступних іспитів – до 30 червня поточного навчального року.

13.  Проведення педагогічних експериментів з питань педагогіки та мето­дики викладання – протягом поточного навчального року.

14.  Контроль та аналіз знань студентів, контроль об’єктивного оцінювання знань студентів викладачами – протягом поточного навчального року.

15.  Самоаналіз педагогічного працівника, його звіт та виконання індивіду­ального плану роботи викладача – до 10 червня поточного навчального року.

16.  Розгляд кандидатур викладачів щодо атестації педагогічних працівни­ків (чергової та позачергової) – до 30 вересня поточного навчального року.

17.  Розгляд особистих справ молодих викладачів – протягом вересня пото­чного навчального року

18.   Розгляд звітів викладачів та висновки циклової комісії щодо виконання ними типових правил внутрішнього трудового розпорядку – за результатами першого семестру до 25 січня, за результатами другого семестру до 20 червня поточного навчального року.

19.   Керівництво дослідною роботою; технічною творчістю     студентів – протягом поточного навчального року.

20.    Організація самостійної та індивідуальної роботи студентів – протягом поточного навчального року.

21.    Організація та проведення студентських конференцій, олімпіад,         вікторин, конкурсів тощо – згідно з графіком проведення.

22.   Організація індивідуальної роботи з членами збірних команд області України за графіком.

23.    Проведення профорієнтаційної роботи (відвідування шкіл міста та регіону, “день відчинених дверей”, тижні циклових комісій, інші заходи) – протягом поточного навчального року.

24.    Організація підвищення кваліфікації викладачів – згідно з графіком (один раз на п’ять років при проходженні чергової атестації).

25.    Подання заяви заступнику директора з навчально-методичної роботи для розгляду на засіданні адміністративної ради, при виникненні питань, пов’язаних з порушенням прав та обов’язків учасниками навчально-виховного процесу в межах даної циклової комісії – протягом поточного навчального року.

26.   Участь у виховній роботі студентів – згідно з планом виховної роботи на поточний навчальний рік.

27.    Звіт роботи циклової комісії та пропозиції щодо удосконалення навчально-виховного процесу    та роботи адміністрації за минулий навчальний рік – до 10 червня поточного навчального року.

ІІІ. Обов’язки голів циклових комісій

1.   Організація роботи циклової комісії згідно з Положенням про циклові комісії.

2.   Складання планів роботи циклової комісії – до 5 вересня поточного       навчального року.

3.   Організація взаємовідвідування занять викладачами – згідно з планом роботи циклової комісії у поточному навчальному році.

4.   Керівництво підготовкою відкритих занять та їх обговорення – згідно з планом роботи циклової комісії у поточному навчальному році.

5.    Розгляд навчально-методичної документації – постійно протягом         поточного навчального року.

6.    Організація контролю за якістю знань студентів – постійно протягом  поточного навчального року.

7.    Організація систематичної перевірки виконання прийнятих раніше            рішень циклової комісії та інформування про підсумки перевірки на засіданнях комісії та на засіданнях методичної ради – постійно протягом поточного навчального року, звіти – згідно з планом роботи методичної ради.

8.    Подання на засідання атестаційної комісії кандидатур викладачів, які      підлягають черговій і, як виняток, позачерговій атестації та збір необхідної             документації – до 30 вересни поточного навчального року.

9.   Звіт викладачів, які були відряджені на обласні наради предметних комі сій, на методичних радах – постійно, згідно з планом роботи методичної ради.

10.    Організація профорієнтаційної роботи в школах міста та регіону – протягом поточного навчального року.

11.    Здійснення    контролю   за  виконанням планів циклової комісії викладачами – постійно протягом поточного навчального року.

12.    Розробка інтегрованих навчальних програм з усіх дисциплін Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту.

13.    Розгляд питань, пов’язаних з порушенням прав та обов’язків               учасниками навчально-виховного процесу в межах даної циклової комісії, –        протягом поточного навчального року.

14.    Ведення обліку та складання звіту про роботу циклової комісії в         поточному навчальному році – до 10 червня поточного навчального року.

15.      Звітування на методичних та педагогічних радах - постійно,             протягом навчального року згідно з планом проведення методичних та        педагогічних рад.

IV.       Права голів циклових комісій

Голова циклової комісії має право:

1.    Вносити пропозиції щодо складу комісії, розподілу педагогічного      навантаження, кандидатур завідувачів навчальних кабінетів, атестації викладачів.

2.    Брати участь у складі робочих груп з удосконалення навчальних програм дисциплін.

3.      Впроваджувати новітні технології в навчальний процес.

4.    Вносити до порядку денного, на розгляд методичної ради питання для заслуховування на педагогічній раді.

 

5. Порушувати клопотання перед заступником директора з навчально – методичної роботи при виникненні питань, пов’язаних з порушенням прав   та обов’язків учасниками навчально-виховного процесу в межах даної циклової комісії.

6. Порушувати клопотання перед адміністрацією навчального закладу про заохочення викладачів та студентів, накладання стягнення на них за умови попереднього розгляду адміністративною радою.

V.          Документація циклової комісії

Нормативна документація, що регламентує організацію навчального про­цесу:

  1. Навчально-методичні комплекси дисциплін.

2.      Навчальні програми.

3.      Робочі навчальні програми.

4.      Навчальні плани.

5.      Робочі навчальні плани.

6.      План роботи циклової комісії.

7.      Інтегровані навчальні плани та програми дисциплін з       Дніпропетровським державним інститутом фізичної роботи та спорту.

8.      Протоколи засідань циклової комісії.

9.      Журнал роботи циклової комісії.

10.  Індивідуальні плани роботи викладачів.

11. Рейтингова оцінка роботи викладача.

12.     Пропозиції щодо розподілу педагогічного навантаження.

13.     Матеріали підвищення кваліфікації викладачів.

14. Матеріали взаємовідвідувань викладачів.

15. Матеріали проведення відкритих навчальних занять.

16.     Матеріали надбань педагогічного досвіду викладачів.

17.     Матеріали студентських конференцій, олімпіад, конкурсів тощо.

18.     Матеріали проведення профорієнтаційної роботи.

19.  Звіт про роботу циклової комісії.

 
< Попередня   Наступна >